9. sjednica Predsjedništva – Mnoge aktivnosti

9. sjednica Predsjedništva – Mnoge aktivnosti
Deveta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u srijedu 4. listopada 2017. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.
Novi članovi OUSS
Predsjedništvo je na početku 9. sjednice kooptiralo novog člana Upravnog odbora sredstava solidarnosti (UOSS), Denisa Huića iz Radin printa. Sukladno Sporazumu o suradnji sa Sindikatom radnika HRT-a, dano im je pravo imenovati člana u svojstvu promatrača u Upravnom odboru sredstava solidarnosti, te u tom svojstvu imenovana je Gordana Tuđman.
Dijalog i znanje napredak grade
Predsjedništvo je detaljnije informirano o projektu financiranom iz fondova Europske Unije na kojega je Sindikat grafičara aplicirao. Marina Kasunić Peris je obavijestila kako je Sindikat dobio pohvale i od Ministarstva rada budući da smo kao mali Sindikat se odvažili na pisanje toga projekta. Prva faza je uspješno završena, te je sada projekt u fazi procjene kvalitete, a ista bi trebala biti finalizirana  vjerojatno u studenom. Cilj projekta je edukacija sindikalnih povjerenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, ali i ostalih sindikalnih aktivista o temama radnog prava, zaštite na radu i komunikacijskih vještina, odnosno edukacija na temu jačanja socijalnog dijaloga. Planirana je završna Međunarodna konferencija na kojoj bi se raspravljalo o utjecaju digitalizacije na svijet rada. Matea Mikić je ukratko iznijela financijski dio projekta, te što se sve financira iz istog. Gotovo sva sredstva će biti iskorištena na troškove samih edukacija (trošak smještaja, prijevoza, predavača, radnih materijala…).
Uredno materijalno-financijsko poslovanje
Agneza Novački Somek iznijela je izvješće o materijalno-financijskom poslovanju i izvršenju Proračuna za razdoblje od siječnja do kolovoza 2017. godine. Važno je napomenuti kako su prihodi od članarine stabilni, a oni ujedno predstavljaju najznačajniji prihod Sindikata. Ukupni materijalni i nematerijalni prihodi i rashodi su u skladu s planiranim, te je poslovanje pozitivno. Sredstva Sindikata Grafičara koja nisu u stalnom optjecaju oročena su radi sigurnosti i kamata, te je utvrđen njihov raspored gledano kroz fondove i banke u kojima su oročena.
Sanacija fasade Doma Sindikata grafičara
Radovi na fasadi Doma Sindikata grafičara su započeli krajem kolovoza postavljanjem skele na vanjskom pročelju. Trenutno se radi na obijanju fasade, a rok za završetak svih radova je 180 radnih dana. Oko 40% svih troškova financira Grad Zagreb, a ostali radovi se financiraju iz pričuve i zajma. 
Uz sanaciju fasade, izmijeniti će se ulazna vrata, te ulični i dio vanjskih prozora Doma Sindikata grafičara. Predstavnici konzervatora ne dozvoljavaju ugradnju PVC prozora, te oni moraju biti isključivo drveni. Zbog toga su troškovi prozora veći, a uz to postavljaju se i uvjeti da prozori moraju biti u originalnoj boji te bi na kraju mogli biti žute boje. Prema riječima konzervatora, originalna fasada je bila zelene boje te bi se takva ista trebala ponovno postaviti. 
Biti će obnovljen i znak zmaja s dva tampona koji se nalazi na zgradi. Postavljen je 1938. godine i sastavljen je od velikog broj dijelova koji će se obnoviti i ponovno postaviti na svoje mjesto u izvornom obliku.
Rezultati rada na organiziranju
Organiziranje i učlanjivanje radnika u Sindikat Predsjedništvo je prepoznalo kao jedan od najvažnijih ciljeva rada Sindikata, kako bi se ojačalo kolektivno zastupanje interesa radnika. Stoga je u posljednje vrijeme Sindikat grafičara stavio naglasak na organiziranje radnika, te su postignuti uglavnom pozitivni rezultati. Prezentirani su grafikoni iz kojih je u nekim podružnicama vidljiv trend porasta članstva, u nekima je članstvo stabilno, dok je u nekima u padu. Mnogi su napomenuli kako održavanje i povećanje članstva nije jednostavno, budući da ljude sve više napuštaju firmu ili odlaze u inozemstvo. Poslodavac im ne pruža zadovoljavajuće uvjete rada, te posebno mladi ljude odlaze na bolja plaćena radna mjesta. U tom smislu poslodavci će morati shvatiti da radnike mogu zadržati samo osiguravanjem dostojnih uvjeta rada.
Nastavno na aktivnosti organiziranja, u rujnu je održan poludnevni seminar/trening za članove Sindikata, a kojega je održao Rafal Tomasiak, Direktor Centra za organiziranje za Centralnu Europu u UNI Grafičkom sektoru. 
Na temelju podataka o pokrivenosti radnika kolektivnim ugovorom i podataka o sindikalnoj organiziranosti, zaključak je kako je sindikalna scena u Hrvatskoj puno jača u odnosu na ostale zemlje u okruženju. Stoga je razmišljanje UNI-ja kako bi sindikati udruženi u UNI trebali biti partneri prilikom osnivanja i daljnjeg rada toga centra, pa čak i mentori u pojedinim pitanjima. Stoga koliko god ponekad mislili da ne radimo dobro svoj posao i bili obeshrabreni, trebamo imati na umu da se trud naših sindikata prepoznaje na europskoj razini, te tako biti motivirani za daljnji i još bolji rad.
Dosadašnja praksa i iskustvo pokazuju da postoje značajne razlike povjerenika i ostalih aktivnih radnika u odnosu na zalaganje i uspješnost pri sindikalnom radu i organiziranju radnika. Stoga se raspravljalo o primjerenim oblicima nagrađivanja i motiviranja takvih radnika. Predsjedništvo još nije donijelo konačnu odluku u tom pogledu, no iskristalizirale su se neke ideje. Raspravljalo se i o pogodnostima za sve članove Sindikata. Tako je odlučeno pokušati s određenim trgovačkim lancima, trgovinama odjećom i obućom i slično dogovoriti određene popuste ili pogodnosti za članove Sindikata. 
Pripreme za 39. Susrete SGI
Pristiglo je nekoliko ponuda za 39. Susrete SGI u 2018. godini. Sve ponude su u terminima svibanj i lipanj. Odlučeno je kako se ovi susreti neće održati u Malom Lošinju kao prethodne dvije godine, nego će se izabrati neka nova destinacija. Nakon kratke rasprave, u izboru su ostale dvije lokacije: Zaton Holiday Resort i Turističko naselje San Marino na Rabu. Cijene su gotovo identične, a termini održavanja su lipanj u Zatonu ili kraj svibnja na Rabu. Predsjedništvo će na telefonskoj sjednici u skorije vrijeme donijeti konačnu odluku.