Bakrotisak, Garešnica – Sastanak sindikata i poslodavca

Bakrotisak, Garešnica – Sastanak sindikata i poslodavca

Sastanak je održan u petak 28. veljače 2014. godine u Garešnici, a na sastanku se razgovaralo o nekoliko tema  i problema te o načinu rješavanja istih.

Kolektivni ugovor Bakrotisak – nakon razgovora pri dolasku novog direktora i načelnog odobravanja kolektivnog ugovora kao akta reguliranja prava i obveza radnika i poslodavca te pokretanja inicijative za pregovore i potpis kolektivnog ugovora na današnjem sastanku nakon poduže diskusije poslodavac zbog teške situacije u privredi i pogoršanih uvjeta poslovanja ne želi ići u pregovore i potpisivanje kolektivnog ugovora.

Problem smanjenja plaće u zadnje tri godine je pitanje koje se stalno proteže  budući je doneseno jednostrano. Sindikat smatra da bi se smanjenje od 10 % trebalo ukinutu i plaće vratiti. Poslodavac se o problemu vraćanja plaća nije izjasnio, ali još uvijek postoji mogućnost za isplatu razlike plaća putem suda pokretanjem tužbi od strane članova koji imaju plaće definirane ugovorom o radu.

Poslodavac je od strane sindikata upozoren na problem preklapanja iznosa plaća radnika na radnim mjestima do koeficijenta složenosti 1,34 sa plaćama radnika koji imaju povećane plaće po osnovi zaštite putem zakona o minimalnoj plaći. Na taj način svi imaju isti iznos plaće. Postavlja se pitanje motivacije za rad radnika sa višim koeficijentima složenosti.

Pravovremeno obavještavanje o dolasku na posao – sindikat shvaća problem, pristao je na varijantu blažu nego zakonskih sedam dana obaveze za obavijesti o promjeni radnog vremena, ali na dnevno obavještavanje ne želi pristati. Poslodavac pristaje da ga smanji na vrlo rijetki broj slučajeva.

Višak radnika. Koliko su istinite priče o višku radnika? Bilo je pitanje od strane radnika.  Poslodavac ističe da ove godine nema u planu iskazivanje viška radnika.  Prirodni odliv i eventualno zbog novih tehnoloških rješenja može doći do odlaska nekih radnika, no prema riječima poslodavca bez iskazivanja većih viškova radnika.