Diskriminaciju ne prepoznaje svaki peti građanin!

Diskriminaciju ne prepoznaje svaki peti građanin!
Lora Vidović, pučka pravobraniteljica i Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pravobraniteljice i predstavnica Hrvatske u Europskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije (ECRI) Vijeća Europe, 11. rujna 2017. godine u Kući Europe predstavile su rezultate „Istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije“. Riječ je o trećem istraživanju o diskriminaciji koje je Ured pučke pravobraniteljice do sada proveo, ovaj put u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske komisije, Glavne uprave za pravosuđe i potrošače, kao dio projekta Mjerenje (ne)jednakosti u Hrvatskoj. Cilj istraživanja je bio utvrditi percepciju građana i njihove stavove o diskriminaciji u hrvatskom društvu.
Istraživanje pokazuje kako čak 40% građana smatra da je diskriminacija najveći problem u hrvatskom društvu, da je petina građana bila diskriminirana barem jednom u posljednjih pet godina te da broj pritužbi građana na diskriminatorno postupanje raste. No, i dalje najveći broj tih građana nije spreman potražiti zaštitu, a čak 68% građana izjavljuje da nisu ništa poduzeli u slučaju kada su bili diskriminirani. 
Područje rada i zapošljavanja građani smatraju područjem u kojem se građani po nekoj od osnova najviše diskriminiraju. Međutim, zabrinjava činjenica da čak 1/5 građana ne prepoznaje diskriminaciju, niti ju zna opisati svojim riječima.
Sindikati samo stvaraju probleme – smatra 38% građana
Osim osobnih iskustava, istraživanje pokazuje percepciju raširenosti diskriminacije te stereotipa i predrasuda prema određenim društvenim skupinama, kao i stupanj u kojem su građani upoznati s okvirom zaštite. U tome smislu je interesantan podatak o predrasudi koju građani imaju prema članovima sindikata. Naime, čak 38% građana percipira da članovi sindikata i sindikalisti samo stvaraju probleme, i ta se percepcija građana s godinama ne mijenja. Taj stav je najviše izražen u dobnoj skupini građana od 30 do 40 godina, kod građana koji imaju veći stupanj obrazovanja i kod građana koji žive u urbanijim područjima.
Rezultati ovog istraživanja bit će osnova za osmišljavanje mjera pučke pravobraniteljice i drugih javnih institucija za suzbijanje diskriminacije.
U slučaju da se susretnete s diskriminatornim postupanjem ili da ste sami diskriminirani, diskriminaciju možete prijaviti na antidiskriminacijsku telefonsku liniju: 01/48 51 854.