Europska komisija – Raste fleksibilnost

Europska komisija – Raste fleksibilnost
Komisija je krajem srpnja objavila svoj godišnji Pregled zaposlenosti i socijalnih kretanja u Europi (ESDE) za 2018. godinu.
Godišnji pregled zaposlenja i socijalnih kretanja u Europi daje ažurnu ekonomsku analizu zaposlenja i socijalnih kretanja u Europi. U njemu se ističu potencijalni izazovi i mogući odgovori politike na ta kretanja. To je glavno izvješće koje Europskoj komisiji omogućuje analizu dokaza te pregled kretanja i nadolazećih izazova na tržištima rada, a koje se reflektiraju i na sve države članice Europske unije, pa tako i na Hrvatsku.
Prema podacima Europske komisije u 2017. je bilo zaposleno tri i pol milijuna ljudi više nego 2016. Međutim, iako je broj odrađenih sati po zaposlenoj osobi porastao posljednjih godina, još je manji od broja 2008. Istodobno je porastao raspoloživi dohodak i smanjila se stopa siromaštva. Teška materijalna oskudica smanjila se na najnižu zabilježenu razinu, a u odnosu na 2012. njome je zahvaćeno 16,1 milijun ljudi manje. 
Kako je istaknuto u Pregledu, tehnološki napredak ključan je za povećanje cjelokupne produktivnosti. Međutim, tehnološkim rješenjima zamjenjuju se niskokvalificirani radnici na rutinskim poslovima, a općenito je za dobivanje posla potrebna sve veća razina vještina. Iako nema konačnog zaključka o mogućoj mjeri učinka tehnologije na radna mjesta, studije pokazuju da se ponavljajući rutinski zadaci na trenutačnim poslovima najlakše mogu potpuno ili djelomično automatizirati: prema jednoj studiji od 37% do 69 % poslova moglo bi se u bliskoj budućnosti djelomično automatizirati. Bolje obrazovanje i cjeloživotno učenje te osiguranje socijalne zaštite građanima ključni su za prilagodbu promjenjivom svijetu rada.
Povećavaju se nestandardni oblici rada u EU
Komisija smatra da nove tehnologije pridonose povećanju broja nestandardnih radnika i samozaposlenih, ali i da novi oblici rada donose koristi radnicima i poduzećima u obliku veće fleksibilnosti te bolje ravnoteže profesionalnog i privatnog života i istodobno otvaraju nove mogućnosti, među ostalim, ljudima s invaliditetom i starijima, da uđu na tržište rada ili ostanu na njemu. Međutim, Pregled je pokazao i povezanost sve češćih nestandardnih oblika rada i propadanja radnih uvjeta, s većom nestabilnošću prihoda, manjom sigurnošću radnog mjesta i nedovoljnim pristupom socijalnoj zaštiti, kako je zabilježeno u slučaju radnika zaposlenih putem platformi. Stoga se predlaže modernizacija zakonodavstva o tržištu rada i u sustavima socijalne zaštite kako bi odgovorila na nove uvjete rada. Kao ključni izazovi u EU se navode u području nejednakosti, posebice nejednakosti prihoda i rodne neravnopravnosti, te u području razvoja vještina i obrazovanja.