Evidencije o radnicima

Evidencije o radnicima
Dana 1. rujna 2017. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN br. 73/17.), koji je donio neke promjene u odnosu na važeći Pravilnik i obvezu poslodavca na vođenja podataka o radnicima i podataka o radnom vremenu radnika.
1.
Podaci o radnicima
Poslodavac više nije u obvezi voditi 25, nego 18 podataka o radnicima. 
Osim obveznih podataka, poslodavac je dužan voditi i ostale podatke o kojima ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa radnika, kao što su mirovinski staž do početka rada kod poslodavca, obavijest ili potvrda o trudnoći, majčinstvo, status samohranog roditelja, ozljeda na radu, profesionalna nesposobnost za rad, invalidnost i slično.
Evidenciju o radnicima poslodavac počinje voditi danom zasnivanja radnog odnosa i vodi je ažurno do prestanka radnog odnosa te ju čuva kao dokumentaciju trajne vrijednosti.
Ako koristi njihov rad, poslodavac je u obvezi voditi i posebnu evidenciju o:
1.
osobama na stručnom osposobljavanju (SOR)
2.
studentima i učenicima na radu
3.
učenicima na stručnoj praksi
Evidenciju o navedenim osobama poslodavac počinje voditi danom početka rada tih osoba i vodi je ažurno do prestanka rada te čuva najmanje 6 godina od dana prestanka njihovog rada.
2.
Podaci o radnom vremenu
Vrsta podataka o radnom vremenu radnika koje je poslodavac obvezan voditi uglavnom ostaje nepromijenjena. Pored obveznih podataka poslodavac je u obvezi voditi i posebne podatke o radnom vremenu o kojima ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa kao što su sati rada noću, prekovremeni rad, smjenski rad, dvokratni rad, rad u dane blagdana i neradnih dana i slično.
Ostaje obveza vođenja podataka o početku i završetku radnog vremena za onog poslodavca koji je takvu obvezu ugovorio kolektivnim ugovorom, sporazumom poslodavca i radničkog vijeća, ugovorom o radu ili propisao pravilnikom o radu. Međutim, i onaj poslodavac koji nema ugovorenu ili propisanu obvezu vođenja navedenih podataka, može ih voditi.
Onaj poslodavac koji vodi ili je obvezan voditi podatke o početku i završetku radnog vremena nije u obvezi voditi podatke o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.
Za one radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima poslodavac nije dužan voditi podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora, što predstavlja novinu u odnosu na dosadašnja rješenja.
Novinu također predstavlja i obveza poslodavca popuniti evidenciju o radnom vremenu najkasnije 7. dana od dana za koji se podaci popunjavaju, a ne kao do sada na kraju radnog dana.
I nadalje je poslodavac u obvezi u evidenciji radnog vremena voditi samo one podatke koji su ostvareni u razdoblju odnosno mjesecu za koji se ostvaruje plaća ili naknada plaće.
Podaci o radnom vremenu se mogu voditi u pisanom ili elektroničkom obliku i uz korištenje odgovarajućih kratica, ali značenje svake kratice mora biti pojašnjeno. Poslodavac je u obvezi evidenciju čuvati najmanje 6 godina, a u slučaju saznanja za pokrenuti radni spor do njegovog pravomoćnog okončanja.