Grafički zavod Hrvatske – Pregovori idu!?

Grafički zavod Hrvatske – Pregovori idu!?
Sukladno zajedničkom zaključku dvaju pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca, 27. srpnja 2018. godine nastavljeni su kolektivni pregovori za novi Kolektivni ugovor u Grafičkom zavodu Hrvatske (dalje: GZH). Na sastanku se razgovaralo o prijedlozima sindikata i poslodavca za novi Kolektivni ugovor koji su bili usmjereni na osiguravanje optimalnih uvjeta za rad radnika u GZH. 
Sindikat grafičara je još 6. srpnja 2018. godine poslodavcu dostavio prijedloge za novi Kolektivni ugovor koji su se odnosili na povećanje iznosa osnovnog boda za izračun plaće, na povećanje plaće na osnovi noćnog rada, rada nedjeljom, blagdanima i neradnim danima, te na povećanje ostalih materijalnih prava radnika.
Potaknut nedostatkom dovoljnog broja radnika koji bi osigurao optimalan poslovni proces, poslodavac je predložio da se novim Kolektivnim ugovorom izmijene kriteriji za utvrđivanje broja dana godišnjih odmora, koji bi imali za posljedicu smanjenje broja dana godišnjeg odmora pojedinim kategorijama radnika. Poslodavac se na sastanku ujedno očitovao o prijedlozima sindikata, te je naglasio da su mu potrebni daljnji izračuni kako bi dobio uvid koliko bi povećanje pojedinih materijalnih prava povećalo troškove rada. 
Kako zbog dodatnih izračuna koji su poslodavcu bili potrebni nije bilo moguće detaljnije razgovarati o povećanju materijalnih prava radnika, na sastanku je dogovoreno da se daljnji razgovori o kolektivnom ugovoru nastave u rujnu, a poslodavac će u međuvremenu, dok se ne okončaju kolektivni pregovori, nastaviti primjenjivati važeći Kolektivni ugovor, čime se radnicima osigurala ista razina prava do sklapanja novog Kolektivnog ugovora.
Sukladno navedenom, Sindikat grafičara je krajem kolovoza dostavio inicijativu za nastavak kolektivnih pregovora, međutim, poslodavac do danas nije predložio termin nastavka razgovora.