GZH – Održan skup radnika

GZH – Održan skup radnika
Nakon više od šest mjeseci pregovora za novi Kolektivni ugovor u Grafičkom zavodu Hrvatske i nakon što su se i pregovarački odbor poslodavca i sindikata već dogovorili da će se potpisati novi Kolektivni ugovor s istom (dosadašnjom) razinom prava, predstavnik vlasnika GZH, koji je također supotpisnik Kolektivnog ugovora je Sindikatu grafičara naknadno dostavio nove prijedloge za novi Kolektivni ugovor, kojima je cilj smanjiti, ali ne i zadržati postojeću razinu prava, te ne pristaje potpisati novi Kolektivni ugovor s istom razinom prava. Tako, primjerice, poslodavac predlaže da se poveća broj sati prekovremenog rada sa 8 na 10 sati tjedno, da se u trajanje godišnjeg odmora uračunavaju subote (što u ranijem kolektivnom ugovoru nije bio slučaj), da se ukine obveza poslodavca za isplatu otpremnine za odlazak u mirovinu radnika, već poslodavac predlaže da se to pravo utvrdi samo kao mogućnost, a poslodavac će procijeniti od slučaja do slučaja hoće li radnik ostvariti to pravo. 
Manja zaštita starijih radnika
Kada je riječ o starijim radnicima, tj. onim radnicima kojima je do stjecanja prava na mirovinu nedostajalo 5 godina staža ili godina života, ti su radnici, prema ranije važećem kolektivnom ugovoru ostvarivali pravo zadržati svoju plaću do odlaska u mirovinu. Za novi Kolektivni ugovor poslodavac predlaže da se broj godina spusti sa 5, na jednu godinu. Ujedno se predlaže smanjiti broj zaštićenih sindikalnih povjerenika sa 3 na jednog zaštićenog sindikalnog povjerenika.
Kako bi se radnici Grafičkog zavoda Hrvatske upoznali s novim prijedlozima poslodavca, 6. veljače 2019. godine održan je Skup radnika na kojem su radnici dobili sve potrebne informacije o tijeku i stanju pregovora, kao i o novim prijedlozima poslodavca.
Radnici GZH su na skupu iskazali nezadovoljstvo s prijedlozima poslodavca, te općenito s razinom prava koja za posljedicu ima odlazak radnika i nedostatak radne snage u Grafičkom zavodu Hrvatske. Na Skupu je zaključeno da se poslodavcu predloži održavanje sastanka na kojem će Sindikat prenijeti stavove radnika u odnosu na dostavljene prijedloge poslodavca za novi Kolektivni ugovor. Ako poslodavac ne pristane zadržati postojeću razinu prava, Sindikat će u dogovoru s radnicima odlučiti o daljnjim aktivnostima kako bi se ostvarili zahtjevi koje je Sindikat postavio na početku pregovora, a koji se primarno odnosi na povećanje plaće radnika.