GZH – Veća cijena prekovremenog rada

GZH – Veća cijena prekovremenog rada
S obzirom na to da je 1. listopada 2017. godine isticao Dodatak Kolektivnom ugovoru za Grafički zavod Hrvatske, kojim je bilo dogovoreno da se radnicima tijekom ljeta poveća postotak povećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada sa 5%, na 30 %, te smanji naknada plaće za bolovanje sa 90 na 70%, poslodavac i sindikat, novim Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru dogovorili su produženje važenja Kolektivnog ugovora u GZH do 30. lipnja 2018. godine, te su odlučili da se i dalje nastavi radnicima plaćati veća satnica prekovremenog rada, i da se zadrži niži iznos naknade za bolovanje, s obzirom na to da su navedene dvije promjene u kolektivnom ugovoru utjecale na smanjenje broja prekovremenih sati i bolovanja radnika u mjesecima u kojima su takve promjene bile na snazi.
S obzirom na to da su se prije ljeta poslodavac i sindikat ujedno dogovorili da će razgovarati i o kriterijima za određivanje broja dana godišnjeg odmora, novim Dodatkom II, poslodavac i sindikat dogovorili su se o smanjenju broja dana godišnjeg odmora po osnovi složenosti radnih mjesta i to tako da se radnim mjestima I. i II. stručne spreme broj dana godišnjeg odmora smanjio sa 2, na 1 dan; radnim mjestima III. i IV. stručne spreme, broj dana godišnjeg odmora se smanjio sa 3 na 2 dana, radnicima V. stručne spreme broj dana koje su ostvarivali po toj osnovi smanjio se sa 4 na 2 dana, radnicima VI. stručne spreme broj dana godišnjeg odmora po toj osnovi smanjio se sa 4 na 3 dana, dok se radnicima, koji su određeni broj dana ostvarivali po osnovi VII. stručne spreme, broj dana godišnjeg odmora po toj osnovi smanjio za 2 dana. 
Navedeno smanjenje broja dana godišnjeg odmora po osnovi stručne spreme starijim radnicima neće utjecati na smanjenje ukupnog broja dana godišnjeg odmora na koje su do sada imali pravo, s obzirom na to da su stariji radnici prema različitim kriterijima ostvarivali veći ukupan broj dana godišnjeg odmora od najvećeg dopuštenog broja dana godišnjeg odmora koji je u Kolektivnom ugovoru ograničen na 30 dana. Stariji radnici primjerice, iako su po različitim kriterijima ostvarivali pravo na 34 dana godišnjeg odmora, ipak su imali pravo na najviše 30 dana godišnjeg odmora. U tome smislu, navedeno smanjenje neće imati vidljiv učinak na smanjenje ukupnog broja dana godišnjeg odmora radnika u GZH.