HRT – Potpisan Protokol – pregovori sporo napreduju

HRT – Potpisan Protokol – pregovori sporo napreduju
Nakon održana dva višesatna sastanka, pregovarački odbori poslodavca i sindikata uspjeli su postići dogovor o tekstu Protokola o kolektivnom pregovaranju kojim su definirani postupak i pravila kolektivnog pregovaranja za novi Kolektivni ugovor na HRT-u. Pregovarački odbori su se usuglasili da će u kolektivnim pregovorima raditi na izradi novog teksta Kolektivnog ugovora za koji će polazna osnova biti važeći kolektivni ugovor te prijedlozi kolektivnog ugovora koje su predložili poslodavac i sindikalna strana. 
Iako su se stranke Protokolom ujedno usuglasile da će se kolektivni pregovori okončati u roku od 30 dana od službenog dana početka pregovora, a to je 19. studenoga 2019., sudeći prema tempu kojim napreduju pregovori nije realno za očekivati da će pregovori biti okončani u tom roku. Naime, do sada je održano ukupno sedam sastanaka na kojima se razgovaralo o odredbama novog kolektivnog ugovora, međutim, malo toga je do sada usuglašeno. 
Jasna namjera poslodavca 
Iz dosadašnjih pregovora vidljivo je da je namjera poslodavca ostati u zadanim normativnim okvirima važećeg kolektivnog ugovora te da poslodavac ne namjerava puno odstupati od važećeg teksta. Za razliku od poslodavca, pregovarački odbor sindikata predložio je ambiciozniji tekst kolektivnog ugovora koji na jasniji i detaljniji način uređuje određena prava radnika, a koji bi ujedno bio osnova za uspostavu kvalitetnijeg sustava upravljanja ljudskim potencijalima na Hrvatskoj radioteleviziji. S obzirom na to da se polazišne osnove sindikata i poslodavca za novi kolektivni ugovor značajno razlikuju, zbog navedene činjenice pregovori sporo napreduju. 
U Financijski plan nisu uključena prava koja u kolektivnom ugovoru traže sindikati
Od bitnih pitanja o kojima se do sada razgovaralo možemo istaknuti rad na određeno vrijeme, pravo radnika na usavršavanje i osposobljavanje za rad, probni rad, radno vrijeme i raspored radnoga vremena. Na posljednjem sastanku pregovaračkih odbora, koji je održan 10. prosinca 2019. godine, sindikati su iznijeli svoj zahtjev za povećanjem osnovice plaće. Naime, za vrijeme dok su pregovori u tijeku poslodavac je u postupku donošenja financijskog plana za 2020. godinu. Na zadnjem sastanku poslodavac je jasno naglasio da su sastavni dio financijskog plana samo materijalna prava radnika koja poslodavac namjerava ugraditi kroz novu sistematizaciju radnih mjesta, te neka od prava koja poslodavac predlaže u novom kolektivnom ugovoru. Sudeći prema stavovima sa zadnjeg sastanka, poslodavac nema namjeru povećavati osnovicu plaće radnika, već planira izvršiti samo određene korekcije koeficijenata. 
Iako je u dosadašnjim razgovorima poslodavca i sindikata otvoreno dosta pitanja, a o mnogim pitanjima od interesa za radnike se još nije niti razgovaralo, ostaje zamijećena činjenica da je oko vrlo malog broja odredbi postignut konsenzus, dok je postalo vidljivo da se stavovi sindikata i poslodavca u dosadašnjim razgovorima dosta razlikuju. Razgovori o materijalnim pravima radnika tek predstoje. 
U pregovarački odbor sindikata imenovani su Željko Lazić (SSRHRT), Maja Sever (SNH), Biljana Romić (SNH), Iva Stipetić (HURS – STHRT), Marijan Petričević HURS – STHRT, Tomislav Kiš HURS – STHRT i Marina Kasunić Peris (SGNDH).