Inicirani pregovori o Dodatku Kolektivnom ugovoru u Tisku plus

Inicirani pregovori o Dodatku Kolektivnom ugovoru u Tisku plus

Sindikat grafičara i medija zatražio je početkom studenoga 2021. od poslodavca Tisak plus početak kolektivnih pregovora o Dodatku kolektivnom ugovoru kojim se reguliraju materijalna prava radnika.

Naime, sukladno odredbama petogodišnjeg Kolektivnog ugovora Tiska plus koji je sklopljen 1. srpnja 2021. godine određena materijalna prava se dogovaraju godišnjim Dodatkom kolektivnom ugovoru.

Važeći Dodatak kolektivnom ugovoru istječe krajem godine, točnije 31. prosinca uz mogućnost da mjesec dana prije isteka važenja Dodatka obje ugovorne strane mogu pozvati na pregovore radi sklapanja novog Dodatka kolektivnom ugovoru.

Imajući u vidu činjenicu da je Dodatak kolektivnom ugovoru iznimno važan radnicima, jer se njime definiraju osnovna materijalna prava radnika kao što su plaća i dodaci na plaću, te ostala materijalna prava kao što je božićnica, Uskrsnica, regres i sl. Sindikat grafičara i medija smatra nužnim što prije započeti pregovore o novom Dodatku Kolektivnom ugovoru, kojim bi definirala i dogovorila odgovarajuća razinu materijalnih prava radnika Tiska plus.

Novim Dodatkom bi se ujedno trebala definirati i naknada prodavačima za nošenje novca u trezor.

Kako je pitanje modela stimulacije i dalje otvoreno Sindikat također smatra nužnim otvoriti razgovore sa poslodavcem i o toj temi. Sindikat grafičara i medija je poslodavcu ujedno dostavio svoje prijedloge za bolje uređenje pitanja stimulacije radnika koji bi bio jasan, transparentan i stimulirajući za prodavače, a što u konačnici dovodi i do boljih poslovnih rezultata poslodavca.