Kako stati na kraj radu na određeno vrijeme?

Kako stati na kraj radu na određeno vrijeme?
Poražavajuće statistike o iseljavanju radno sposobnog stanovništva potaknule su političare da se pokrenu inicijative koje će spriječiti rad na određeno vrijeme, kao jednim od ključnih problema s kojima se suočavaju radnici u Hrvatskoj.
Tako je Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) predložila izmjene Zakona o radu i Zakona o doprinosima kojima su propisane mjere za koje u toj stranci vjeruju da bi spriječile raširenost rada na određeno vrijeme. Prijedlogom izmjena Zakona o radu predlaže se uvođenje prava radnika zaposlenog na određeno vrijeme na otpremninu u slučaju isteka ugovora o radu. Naime, prema važećim odredbama radnik ostvaruje pravo na otpremninu samo u slučaju otkaza ugovora o radu i to nakon dvije godine neprekidnog rada kod poslodavca. Izmjenom Zakona o doprinosima SDP predlaže da poslodavci koji zapošljavaju radnika na određeno vrijeme plaćaju i veći doprinos na plaću namijenjen za zapošljavanje i to sa sadašnjih 1,7% na 3,4%, čime bi se poslodavcima poskupilo zapošljavanje radnika na određeno vrijeme.
Jedan od prijedloga izmjena Zakona o radu odnosi se i na uvođenje fleksibilnog radnoga vremena u korist radnika. Tako se predlaže da se uvede mogućnost rasporeda radnoga vremena koji bi se sastojao od osnovnog dijela rasporeda radnoga vremena (koji bi bio zadan od poslodavca) i varijabilnog dijela rasporeda radnoga vremena u kojem bi radnik imao mogućnost samostalno odlučiti o početku i završetku rada.
Ujedno se predlaže da se ukine mogućnost prestanka radnoga odnosa na temelju zakona kada radnik ispunjava uvjete za mirovinu, što bi omogućilo da i ti radnici imaju pravo na prestanak radnoga odnosa pod istim uvjetima kao i ostalim radnicima, pa tako i u odnosu na pravo na stimulativnu otpremninu, jer ih tako poslodavci ne bi mogli zaobilaziti kod zbrinjavanja radnika uz stimulativne otpremnine.