Konstituiranje novog saziva Nadzornog odbora Sindikata

Konstituiranje novog saziva Nadzornog odbora Sindikata


Prva konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 18. prosinca 2015. godine u 11,00 sati u Domu Sindikata.

Nadzorni odbor Sindikata izabran je u lipnju 2015. godine na Kongresu, te ga je sada bilo potrebno konstituirati. Novi saziv Nadzornog odbora Sindikata konstituiran je u sljedećem sastavu: Dubravko Keresteš (Zrinski), Eva Majstorović (Odašiljači i veze), Petra Mirčić (Tisak), Dragoslav Radetić (Istragrafika) i Blaženka Vuk (Školska knjiga). Za predsjednicu je jednoglasno izabrana Petra Mirčić.

Nadzorni odbor je jedan od važnijih organa Sindikata i njegove zadaće i ovlasti su propisane Statutom, a to su: nadzire ostvarivanje utvrđene financijske politike Sindikata i potiče njezino poboljšanje; kontrolira financijsko poslovanje u svim dijelovima Sindikata te ima pravo kontrole ispravnog i namjenskog trošenja sredstava i uporabe imovine od strane Predsjedništva i u cijelom Sindikatu; nadzire ukupnu materijalno-financijsku politiku Sindikata. Navedene poslove i zadaće obavlja na temelju posebnog Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju, koji donosi Predsjedništvo.