Model pakiranja – Sastanak s poslodavcem

Model pakiranja – Sastanak s poslodavcem
Dana 5. srpnja 2017. godine održan je sastanak predstavnika sindikata, novoizabranog radničkog vijeća i povjereništva radnika za zaštitu na radu s predstavnikom poslodavca o pitanjima ugovora o radu i uvjeta rada, zaštite na radu i materijalnih prava, a vezano i za problematiku koju su radnici istaknuli kroz anketni upitnik.
Raspravljalo se o pitanju ugovora o radu na određeno vrijeme i studentskih ugovora. Predstavnici sindikata su upozorili na visok postotak ugovora o radu na određeno vrijeme te su pozornost skrenuli na važnost i sigurnost koju ugovor o radu na neodređeno vrijeme ima za radnika. Poslodavcu je skrenuta pažnja i na nezakonitosti i moguće opasnosti rada preko studentskog ugovora na tuđe ime te da takvu praksu treba prekinuti. Imajući u vidu potrebe poslodavca za brzim organiziranjem, ali i potrebe radnika za planiranjem slobodnog vremena, predstavnici sindikata će predložiti poslodavcu kompromisna rješenja kojima će se na najmanju moguću mjeru svesti otkazivanje smjene u zadnji čas, a što se sada stavlja na teret radnicima („minus sati“ ili uzimanje godišnjeg odmora). 
Predstavnici radnika skrenuli su pozornost na problem neadekvatne zaštitne odjeće za vrijeme ljetnih vrućina. Poslodavac je najavio isporuku radnih hlača primjerenih vrućinama za radnike koji nemaju takve. U radnim prostorima su previsoke temperature, te su predstavnici sindikata predložili rješenja u vidu kratkoročnih investicija, posebice iznajmljivanje primjerene opreme za vrijeme ljetnih vrućina.
Predstavnici sindikata su upozorili na nisku razinu materijalnih prava, posebice nisku osnovicu za izračun plaće koja nije dizana već nekoliko godina. Poslodavac smatra da taj problem može riješiti dizanjem koeficijenata radnih mjesta samo nekim radnicima, a na što su predstavnici sindikata upozorili kako je to nezakonito.
Materijalna prava se na najbolji način uređuju kolektivnim ugovorom, stoga su predstavnici sindikata naznačili pokretanje inicijative za sklapanje kolektivnog ugovora koja će ubrzo i uslijediti.