Motiv za izmjenu Zakona!? – Na pomolu lex Sindikata hrvatskih liječnika!

Motiv za izmjenu Zakona!? – Na pomolu lex Sindikata hrvatskih liječnika!
Na veliko iznenađenje i sindikata i poslodavaca Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pokrenulo je proceduru javnog savjetovanja o obrascu prethodne procjene Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata. Naime, iako je riječ o izrazito važnom zakonu za sindikate u postupku kolektivnog pregovaranja, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije našlo za shodno da o pokretanju navedene procedure o izmjeni Zakona prethodno obavijesti socijalne partnere te da se s njima o prijedlozima izmjena Zakona prethodno savjetuje. 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava planira Zakon o reprezentativnosti izmijeniti do jeseni ove godine i to tako da se manjinskim sindikatima u pojedinim granama javnih službi kao npr. zdravstvo, obrazovanje i sl., omogući sudjelovanje u kolektivnim pregovorima u toj pojedinoj grani. Namjera je Ministarstva „osigurati kontinuitet i ujednačavanje kolektivnog pregovaranja te uključivanje većeg broja sindikata u kolektivne pregovore kroz proširenje kruga sindikata koji pregovaraju o granskim kolektivnim ugovorima“. Tako Ministarstvo predlaže da u pregovarački odbor sindikata ulaze i predstavnici sindikata koji djeluju na području grane za koju se pregovara i koji su bili ili jesu zastupljeni u pregovaračkom odboru sindikata u pregovorima o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora. Ono što zapravo jest motiv ovih izmjena je omogućavanje Sindikatu liječnika sudjelovanje u kolektivnim pregovorima za zdravstvo, s obzirom na to da zbog malog broja članova tog sindikata liječnici nisu bili zastupljeni u pregovaračkom odboru sindikata za sklapanje kolektivnog ugovora za zdravstvo. 
Ovaj primjer je pokazatelj kako pojedine strukovne udruge i interesna udruženja kao što su u ovom slučaju Hrvatska liječnička komora ili Sindikat liječnika, imaju dovoljno lobističke snage da prisile vlast da izmijeni Zakon kako bi se njime osigurali interesi pojedine interesne organizacije ili struke.