Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016.

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016.

Ljudska prava, pa tako i radna i socijalna prava, sve su više ugrožena. Poboljšanju stanja trebao bi doprinijeti novi Vladin Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine.

Radi se o strateškom dokumentu čiji su zaštita, promicanje i unaprjeđenje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj te podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava. Nacionalni program obuhvaća zaštitu i promicanje ljudskih prava na svim razinama: lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj, sustavno pristupa zaštiti i promicanju ljudskih prava putem ciljeva i mjera koje će nadležna tijela državne uprave poduzimati.

Zaštita dostojanstva radnika jedan od prioriteta

Neka od prioritetnih područja su: ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, izgradnja anti diskriminacijskog okruženja, nestale osobe u Republici Hrvatskoj, prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata, prava nacionalnih manjina, pravo na besplatnu pravnu pomoć, pravo na pristup informacijama, pravo na zaštitu osobnih podataka, vjerska prava i slobode, sloboda medija, zaštita prava i dostojanstva radnika, posebna zaštita obitelji, zaštita prava djece, zaštita prava mladih, ljudska prava posebno osjetljivih skupina građana, te suzbijanje korupcije.

Kada je riječ o zaštiti dostojanstva radnika u dokumentu se ističe da je gospodarska kriza utjecala na pad zaposlenosti i povećanje stope nezaposlenosti, čime je mnogim građanima ugroženo pravo na rad. Umanjenje plaća, neisplata plaća, rad na crno dodatno su pogoršali položaj radnika. U tome smislu Vlada smatra da pozornost mora biti usmjerena na realizaciju Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na rad, kroz otvaranje novih radnih mjesta, osiguravanje redovite i primjerene plaće od koje radnik i njegova obitelj mogu dostojno živjeti, osiguravanje slobode na sindikalno organiziranje, te osiguravanje uvjeta za kvalitetan socijalni dijalog.

U sljedećem razdoblju Vlada RH namjerava razmotriti ratificiranje revidirane Europske socijalne povelje, s obzirom da se nalazi važnim jačati socijalnu politiku na svim razinama društva te osigurati učinkovitost osnovnih socijalnih prava, kao jednog od temeljnih dokumenata za postizanje društva solidarnosti i socijalne pravde.

Neke od mjera za poboljšanje prava radnika

Kao mjere su spomenuti Zakon o minimalnoj plaći kojim se, kroz povećanje iznosa minimalne plaće planira utjecati na smanjenje broja siromašnih građana. Kako bi se radnicima osiguralo pravo na rad Vlada planira predložiti Izmjene Zakona o poticanju zapošljavanja, te izraditi zakonski okvir za reguliranje zapošljavanja na privremenim i povremenim poslovima.

Kroz brojne radionice i seminare planira se ostvariti zadani cilj obrazovanja pravosudnih dužnosnika u području zaštite dostojanstva radnika i borbe protiv diskriminacije na radnom mjestu vezano uz pravnu stečevinu Europske unije i sudsku praksu Europskog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava Vijeća Europe.

Kroz snaženje sustava inspekcije rada planira se suzbiti rad na crno te visoki udio “sive” ekonomije.

Kroz izobrazbu miritelja u kolektivnim i individualnim radnim sporovina nastojat će se ubrzati rješavanje radnih sporova, te smanjiti njihov udio.

Posebnu pažnju Vlada također planira usmjeriti na jačanje socijalnog dijaloga, kroz pomoć socijalnim partnerima u jačanju njihovih kapaciteta.