Narodne Novine – Najavljuju smanjenje plaća!?

Narodne Novine – Najavljuju smanjenje plaća!?
Nakon što je u Narodnim novinama d.d. imenovana nova Uprava, 26. rujna 2017. godine poslodavac je s predstavnicima Sindikata grafičara održao sastanak, kako bi nas izvijestio o stanju poslovanja društva, o mjerama koje je potrebno poduzeti u cilju stabilizacije poslovanja s obzirom na to da je društvo u protekloj godini poslovalo s gubitkom, te iznio svoju viziju stabilizacije društva i srednjoročni plan poslovanja.
Na navedenom sastanku poslodavac je iznio prijedlog izmjene važećeg Kolektivnog ugovora tako da se izmjenama izvrši korekcija plaća smanjenjem osnovice plaće za 10%, pa bi osnovica za izračun plaće, prema prijedlogu poslodavca, iznosila 2.867,00 kuna. Poslodavac bi se ujedno obvezao da u slučaju kada rezultati poslovanja to budu dopuštali pristupi pregovorima sa Sindikatom o korekciji osnovne plaće.
Navedenim izmjenama Kolektivnog ugovora poslodavac bi povisio iznos prigodne godišnje nagrade, sa sadašnjih 1.500,00 kn na 2.500,00 kn. Navedene izmjene Kolektivnog ugovora primjenjivale bi se od 1. listopada 2017. godine i trajale bi najkasnije do 30. travnja 2018. godine.
S obzirom na to da o prihvatljivosti navedenih prijedloga poslodavca trebaju odlučiti sami radnici, 17. listopada 2017. godine održat će se skup radnika na kojem će poslodavac izvijestiti radnike o poslovnom stanju društva te o mjerama koje poslodavac predlaže poduzeti u cilju stabilizacije poslovanja društva i očuvanja radnih mjesta u Narodnim novinama d.d. Ovisno o zaključcima radnika s navedenog skupa radnika, odlučit će se o prihvatljivosti izmjena Kolektivnog ugovora te o daljnjim aktivnostima.