Narodne novine – Radnicima povećana plaća

Narodne novine – Radnicima povećana plaća
S obzirom na to da su Aneks I. Kolektivnom ugovoru, kao i sam Kolektivni ugovor za radnike u Narodnim novinama, koji su potpisani prošle godine, istekli krajem travnja ove godine, pregovarački odbori poslodavca i Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske su tijekom travnja pregovarali o novom Aneksu II. Kolektivnom ugovoru, kojim su produžili važenje dosadašnjeg Kolektivnog ugovora te su unaprijedili još neka druga materijalna prava radnika. Aneks II. Kolektivnom ugovoru je potpisan 30. travnja 2019. godine na razdoblje od godine dana s primjenom od 1. svibnja 2019. godine, osim odredbe kojom se povećava osnovica za izračun plaće i iznos uplate u III. mirovinski stup, a koje će se početi primjenjivati od 1. srpnja 2019. godine, a početi isplaćivati u kolovozu 2019. godine.
Nova osnovica za izračun plaće od 2.953,00 kn
Radi dobrog poslovnog trenda u poslovanju Narodnih novina, ključan zahtjev pregovaračkog odbora Sindikata grafičara u kolektivnim pregovorima odnosio se na povrat osnovice za izračun plaće koji je prije dvije godine smanjen s 3.186,00 kn na 2.867,00 kn. Imajući u vidu potrebu unapređivanja razine materijalnih prava radnika u cilju zadržavanja i motiviranja radnika, Aneksom II. je vraćen dio visine osnovice pa nova osnovica za izračun plaće iznosi 2.953,00 kn, što predstavlja povećanje osnovice za 3 posto. 
Povećan iznos uplate u III. mirovinski stup
Osim povećanja osnovice za izračun plaće, povećana su i neka druga materijalna prava radnika. Tako se Aneksom II. poslodavac obvezao povećati dosadašnji iznos uplate u III. mirovinski stup sa 105,00 kn, na 130,00 kn. Ujedno se obvezao povećati iznos potpore za novorođeno dijete sa sadašnjih 3.326,00 kn na 10.000,00 kn. Povećan je postotak povećanja plaće radnika za rad nedjeljom, blagdanom i neradnim danom propisanim zakonom sa sadašnjih 50%, na 100%. Valja naglasiti da je u dosadašnjem Kolektivom ugovoru plaća pripravnika bila ugovorena u dosta niskom iznosu od 65% osnovne plaće utvrđene za poslove za čije se samostalno obavljanje pripravnik osposobljava, te su ovi pregovori iskorišteni kao dobra mogućnost da se plaća pripravnika povisi na 85% osnovne plaće. 
U slučaju pozitivnog poslovanja radnicima i neoporezivi dar
Novim Aneksom II. Kolektivnom ugovoru poslodavac se obvezao da će radnicima isplatiti neoporezivi iznos nagrade za radne rezultate do iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodak koji u trenutku potpisivanja Aneksa II. iznosi 5.000,00 kn. Iako je poslodavac prošle godine svim radnicima isplatio najveći iznos neoporezivog dodatka od 5.000,00 kn, ovim Aneksom II. poslodavac se obvezao isplatiti taj dodatak samo u slučaju ako poslovanje bude pozitivno, a o iznosu će poslodavac odlučiti svojom odlukom. 
Aneks II. Kolektivnom ugovoru predstavlja zamjetni napredak u dosadašnjoj razini prava radnika u Narodnim novinama i možemo reći da je odraz konstruktivnog socijalnog dijaloga Sindikata grafičara sa sadašnjom Upravom, ali i razumijevanja ove Uprave Narodnih novina o nužnosti unapređenja prava radnika kako bi se poslodavcu osigurala zadovoljna i stručna radna snaga.