Nezaposlene osobe s invaliditetom i pomoć od HZZ-a

Nezaposlene osobe s invaliditetom i pomoć od HZZ-a

2.000 nezaposlenih osoba s invaliditetom pravo na novčanu pomoć dobivat će od HZZ-a.

Nezaposlene osobe s invaliditetom ubuduće će pravo na novčanu pomoć moći ostvariti pod uvjetom da se prijave u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnesu zahtjev za ostvarivanje toga prava, novina je koja se uvodi izmjenama Zakona o tržištu rada.

Izmjena se donosi radi horizontalnog usklađivanja s Konačnim prijedlogom zakona o socijalnoj skrbi kojim se, u okviru reforme sustava socijalne skrbi, predlaže da, umjesto centara za socijalnu skrb, u postupcima priznavanja prava na naknadu do zaposlenja odlučuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Naime, prema važećem Zakonu o socijalnoj skrbi o pravu na naknadu do zaposlenja odlučuju centri za socijalnu skrb sukladno uvjetima propisanim tim Zakonom. Nacrtom prijedloga zakona o socijalnoj skrbi predlaže se da o navedenom pravu odlučuje Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno propisima o zapošljavanju. Prema važećem Zakonu o socijalnoj skrbi naknada do zaposlenja je pravo djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pravo se ostvaruje nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života. Osoba s invaliditetom mora biti sposobna ili djelomično sposobna za rad i voditi se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prema podacima sustava socijalne skrbi, prosječan broj korisnika naknade do zaposlenja na godišnjoj razini iznosio je oko 2.000 korisnika, dok je naknada iznosila 350,00 kuna mjesečno, a osigurava se osobi s invaliditetom do zaposlenja.

S obzirom na to da prava za vrijeme nezaposlenosti prestaju nezaposlenoj osobi zasnivanjem radnog odnosa odnosno nastupanjem određenih okolnosti propisanih Zakonom o tržištu rada, ovim Zakonom predlaže se promjena naziva prava. Naime, naziv “naknada do zaposlenja” upućuje da se radi o pravu koje prestaje isključivo zapošljavanjem, što nije jedini slučaj prestanka prava prema propisu o zapošljavanju. Stoga, naknada do zaposlenja mijenja svoj naziv u “novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom”.

Nadalje, kako se radi o materijalno-pravnoj zaštiti nezaposlenih osoba s invaliditetom, koja zaštita i njezino trajanje nije vezano uz prethodno mirovinsko osiguranje odnosno vrijeme provedeno na radu, ovim Zakonom će se urediti posebni uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom. Pritom će se voditi računa o stečenim pravima korisnika.

Ovim Zakonom će se osigurati materijalna pomoć nezaposlenim osobama s invaliditetom koje su završile obrazovanje i ne ostvaruju druga prava za vrijeme nezaposlenosti. Nezaposlenim osobama s invaliditetom omogućit će se da na jednom mjestu dobiju profesionalnu uslugu podrške i pomoći u traženju posla, s jedne strane, i određenu materijalnu pomoć, s druge strane.