Novčani primici radnika

Novčani primici radnika

Članak 7. stavak 1. Zakona o radu (NN 93/14.): Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao.

Izvori novčanih prava radnika

Kao što je gore navedeno, osnovno pravo radnika iz radnog odnosa je pravo na plaću za izvršeni rad, koja mora prije svega biti primjerena. Zakon o radu propisuje nadalje jednakost plaće žena i muškaraca za isti rad, te kriterije po kojima se određuje je li rad isti ili jednake vrijednosti. No, Zakon o radu ipak samo propisuje općenite odredbe, a sve detaljno o plaći se regulira drugim izvorima prava.

Jedan od tih izvora prava je ugovor o radu koji sadrži uglavak o plaći ili u kojem se stranke radnog odnosa pozivaju na pravilnik o radu (moraju ga donijeti poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika ako pitanja, koja su obvezan sadržaj pravilnika o radu nisu uređena kolektivnim ugovorom) ili kolektivni ugovor koji obvezuje poslodavca. Ako je neko novčano pravo radnika različito određeno u dva ili više izvora radnog prava koji obvezuje poslodavca, radnik ima pravo na onaj iznos plaće ili drugog novčanog prava koji je za njega najpovoljniji, osim ako Zakonom o radu ili posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Novčana prava radnika

Ovisno o uvjetima pod kojima se ostvaruju, novčana prava radnika mogu se grupirati u sljedeće skupine:

1. Plaća za izvršeni rad uključuje: plaća za izvršeni rad + dodaci na plaću zbog otežanih i posebnih uvjeta (prekovremeni rad, rad nedjeljom i blagdanom, noćni rad, smjenski rad, posebno otežani uvjeti rada…) + dodaci za rezultate rada (stimulacija) = ukupna mjesečna plaća.

2. Naknada plaće na koju radnik ima pravo za razdoblja u kojima iz opravdanih razloga ne radi (naknada plaće za godišnji odmor, naknada za bolovanje i dr.). Radnik nema za isto razdoblje pravo na plaću i pravo na naknadu plaće. Jedno isključuje drugo.

3. Naknade troškova koji radniku nastaju pri obavljanju poslova (naknada troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla, dnevnica za službeni put, terenski dodatak, naknada za odvojeni život od obitelji i dr.).

4. Nagrade, potpore i otpremnine (otpremnina za otkaz ugovora o radu, otpremnina za odlazak u mirovinu, jubilarna nagrada, solidarne potpore, regres za godišnji odmor, božićnica i dr.)

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Radnik ima pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu, ako radnik nije iskoristio godišnji odmor ili ga nije iskoristio u cijelosti. Iznos naknade je u visini naknade plaće na koju bi imao prave da je koristio godišnji odmor (najmanje prosječna plaća u posljednja tri mjeseca – prema broju dana godišnjeg odmora na koji je stekao pravo, a nije ga koristio).

Otpremnina za poslovno/osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

Uvjeti za ostvarenje prava na otpremninu za otkaz su da ugovor o radu mora otkazati poslodavac, razlog prestanka radnog odnosa nije krivnja ili ponašanje radnika i radnik je kod poslodavca bio u neprekinutom radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje dvije godine.

Minimalna plaća

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu i registraciji poslodavca.

Visinu minimalne bruto plaće Vlada donosi svake godine Uredbom o visini minimalne plaće. Za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine visina minimalne bruto plaće je 3.276,00 kn. Iznos neto minimalne plaće za 2017. godinu iznosi 2.620,80 kn.

Tajnost plaća

Prema zakonu o zaštiti i tajnosti podataka, poslodavac može općim aktom propisati da se podaci o isplaćenim plaćama smatraju poslovnom tajnom. No, tajnost plaća se ne može odnositi na kriterije i mjerila za određivanje plaća i drugih novčanih prava propisanih pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom.

Isplata plaće i naknade plaće

Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada, najmanje jednom mjesečno. Ako nije drugačije određeno kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, poslodavac je dužan isplatiti plaću za prethodni mjesec najkasnije do petnaestog dana u mjesecu. Poslodavac je dužan radniku uručiti obračun o isplaćenoj plaći, naknadi plaće i otpremnini (platna lista) u roku 15 dana od dana isplate.

Poslodavac koji do kraja mjeseca ne isplati plaću za prethodni mjesec, dužan je radniku uručiti obračun neisplaćene plaće/naknade plaće. Postoje dva obračuna: obrazac OP1 u kojem poslodavac iskazuje obračun plaće/naknade plaće na koju radnik ima pravo i obrazac NP1 u kojem iskazuje iznos neisplaćene plaće/naknade plaće odnosno dijela neisplaćene plaće – taj obrazac mora biti uručen na propisanom formularu i ovršna je isprava.

Zastara potraživanja za plaću i druge novčane primitke radnika je 5 godina, a rok se računa od dospijeća svakog potraživanja (novčanog prava).