Novi (stari) pravilnici

Novi (stari) pravilnici

Novim Zakonom o zaštiti na radu iz 2014. godine (NN br. 71, 118 i 154), a na temelju članka 103., zakonodavac je predvidio da se „stari“ pravilnici zamijene novima, što je do sada samo djelomično učinjeno. Istovremeno je predviđeno da se do donošenja novih i dalje primjenjuju dosadašnji pravilnici. U zadnjem paketu novih propisa iz zaštite na radu, a koji značajno zadiru u prava radnika, doneseni su pravilnici obrađeni u daljnjem tekstu. Svi novodoneseni pravilnici usklađeni su sa zakonodavstvom EU.

Kao i do sada pravilnici kao provedbeni propisi važni su poslodavcu, osobama koje provode njihove odredbe (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenici poslodavca), ali i radnicima i njihovim predstavnicima (povjerenik radnika za zaštitu na radu, sindikat).

Uz tumačenje pojedinog pravilnika dane su eventualne razlike, a ukratko su naglašene neke odredbe direktno vezane uz prava radnika na radu.

1. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (NN 91/15.)

Kada se u radnom procesu koriste tvari koje prema navodu proizvođača (sigurnosno-tehnički listovi) mogu utjecati karcinogeno i mutageno na radnika, navedenim Pravilnikom utvrđuju se obveze u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika od navedenih opasnosti i prevenciju tih rizika. Ovdje su uključeni i poslovi pri kojima je prisutan azbest kao i proizvodi koji sadrže azbest.

Novi Pravilnik značajno nije izmijenjen, osim što su u njega unesene direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu.

Ujedno ćemo spomenuti neke obveze poslodavca, a to su ujedno i značajna prava radnika, a naročito higijena i osobna zaštita, obavješćivanje i osposobljavanje radnika, zdravstveni nadzor, granične vrijednosti izloženosti pri radu.

Poslodavac mora osigurati da su radnici koji rade s karcinogenima i/ili mutagenima prije početka poslova osposobljeni za rad na siguran način, te zdravstveni nadzor radnika – zdravstvene preglede kod specijalista medicine rada.

U radnim prostorijama mora se provoditi kontinuirano mjerenje koncentracija karcinogena/mutagena na mjestima rada. O rezultatima mjerenja moraju biti upoznati radnici i njihovi predstavnici, a naročito ako su dosegnute granične vrijednosti.

Radnici i povjerenik radnika za zaštitu na radu moraju biti upućeni u to primjenjuje li poslodavac odredbe Pravilnika.

Donošenjem ovog Pravilnika postaje nevažeći Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima na radu (NN 40/07.).

2. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15.)

Pravilnik utvrđuje minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od rizika za njihovu sigurnost i zdravlje od utjecaja opasnih kemikalija na mjestu rada ili kada su ti rizici posljedica neke djelatnosti koja uključuje opasne kemikalije.

U prvom redu treba naglasiti obvezu poslodavca za utvrđivanje prisutnosti opasnih kemikalija i potrebi izrade procjene rizika.

Vrlo značajna mjera je obavještavanje radnika i njihovih predstavnika o opasnim kemikalijama koje se pojavljuju na mjestu rada te rizicima za sigurnost i zdravlje. Radnici moraju biti osposobljeni i obaviješteni o sigurnosnim mjerama i postupcima u svrhu njihove zaštite i zaštite drugih radnika na mjestu rada. Moraju imati mogućnost uvida u svaki sigurnosno-tehnički list koji se odnosi na opasne kemikalije.

Naročito je bitan zdravstveni nadzor onih radnika kod kojih procjena rizika ukazuje na opasnost za zdravlje zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu. U praksi se povremeno kod radnika javlja otpor liječničkim pregledima, što onemogućuje utvrđivanje zdravstvenog stanja ugroženih radnika, ali za sobom povlači i stegovne mjere poslodavca, koji takve radnike ne smije rasporediti na poslove ako nije utvrđeno da su zdravstveno sposobni.

Kod upotrebe opasnih kemikalija u tehnološkom procesu moguće su nezgode, nesreće i ozljede na radu (nekontrolirano istjecanje, stvaranje opasnih para, opekline…), a moguće „scenarije“ poslodavac organizira preko odgovarajućih vježbi evakuacije i spašavanja, koje se moraju redovito provoditi zajedno s odgovarajućim mjerama za pružanje prve pomoći.

Na ugroženom području smiju raditi samo radnici na popravcima (saniranju), a poslodavac im mora osigurati osobnu zaštitnu opremu. Svi ostali radnici ne smiju se zadržavati u ugroženom prostoru dok se ne uspostavi sigurno stanje.

Donošenjem novog, stari Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (NN 155/08.) prestao je važiti.

3. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (NN 91/15.)

Pravilnik utvrđuje rizične poslove za radnice tijekom ovih faza materinstva te zabranjene poslove za trudnu radnicu i radnicu koja doji.

Točno su definirana značenja ovih radnica specijalnog statusa:

 Trudna radnica je radnica koja je o trudnoći obavijestila poslodavca u pisanom obliku.

 Radnica koja je nedavno rodila je radnica kojoj od poroda nije proteklo više od šest (6) mjeseci i koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku.

 Radnica koja doji je radnica, majka djeteta u dobi do navršene prve godine života djeteta koje doji i koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku najkasnije trideset (30) dana prije povratka na rad.

Poslodavac mora utvrditi rizike za ove radnice za fizikalne štetnosti i fizičke napore, biološke štetnosti, opasne kemikalije, koje su točno definirane u Prilogu I. ovog Pravilnika.

Posebno je navedena zabrana rada trudne radnice i radnice koja doji, a procjenom rizika utvrđene štetnosti prema Prilogu II.

Trudne radnice:

 Biološke štetnosti (toksoplazma, virus rubeole, osim ako su trudne radnice, imunizacijom dokazano, na odgovarajući način zaštićene od tih štetnosti)

 Opasne kemikalije (olovo i derivati olova ako postoji opasnost da organizam apsorbira te tvari)

 Napori (rad u hiperbaričnom okružju – komore pod pritiskom i ronjenje)

 Uvjeti rada (podzemni rad u rudniku).

Radnice koje doje:

 Opasne kemikalije (kao kod trudne radnice)

 Uvjeti rada (kao kod trudne radnice).

Kako bi očuvale svoje zdravlje i zdravlje potomaka, ove kategorije radnica i njihovi povjerenici za zaštitu na radu moraju dobiti na uvid procjenu rizika te u skladu s time postupati u pojedinim fazama majčinstva.