Novi (stari) pravilnici

Novi (stari) pravilnici

Novim Zakonom o zaštiti na radu iz 2014. godine (NN br. 71, 118 i 154), a na temelju članka 103., zakonodavac je predvidio da se „stari“ pravilnici zamijene novima, što je do sada samo djelomično učinjeno. Istovremeno je predviđeno da se do donošenja novih i dalje primjenjuju dosadašnji pravilnici.

U zadnjem paketu novih propisa iz zaštite na radu, a koji značajno zadiru u prava radnika, doneseni su pravilnici obrađeni u daljnjem tekstu. Svi novodoneseni pravilnici usklađeni su sa zakonodavstvom EU.

Kao i do sada, pravilnici kao provedbeni propisi važni su poslodavcu, osobama koje provode njihove odredbe (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenici poslodavca), ali i radnicima i njihovim predstavnicima (povjerenik radnika za zaštitu na radu, sindikat).

Uz tumačenje pojedinog pravilnika dane su eventualne razlike, a ukratko su naglašene neke odredbe direktno vezane uz prava radnika na radu.

1.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 154/2014.).

Ovim su Pravilnikom doneseni:

– Tiskanica 5 (Prijava na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti)

– Obrazac OR (Prijava o ozljedi na radu)

– Obrazac PB (Prijava o profesionalnoj bolesti).

Tiskanice i obrasci iz dosadašnjeg Pravilnika (NN 75/14.) su nevažeći.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama verificirana je mogućnost podnošenja skupne prijave na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljeda na radu u posebnim slučajevima koji nisu u direktnoj vezi s radom i radnim mjestima u radnoj organizaciji (vidi članak 1., novo dodani stavci /6/ i /7/).

O odabiru trenutno važećih obrazaca i tiskanica brine služba poslodavca, koja u ime ozlijeđenog radnika ispunjava navedene tiskanice, skrbi o potvrdi poslodavca da se događaj dogodio na radu te tiskanice prosljeđuje specijalistu medicine rada na verifikaciju. Potom se tiskanice dostavljaju nadležnoj službi u HZZO.

Tiskanice 5, OR i PB mogu se naći na
www.hzzo/zastita-zdravlja-na-radu/tiskanice/
u pdf formatu.

2.Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15.)

Donošenjem ovog Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 62/10.).

Svakako treba naglasiti da se radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik ne smije zaposliti na poslovima:

• koji su prema propisima zaštite na radu proglašeni poslovima s posebnim uvjetima rada

• koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i štetni za zdravlje

• koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; tu se daje opširan opis opasnosti i štetnosti kojima ne smije biti izložen maloljetnik – vidi članak 3., stavak 2., podstavak 3.

Pravilnik iznimno dozvoljava maloljetniku obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, ako je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava i ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova. Postavljen je još i dodatni uvjet; poslove s posebnim uvjetima rada maloljetnik može obavljati samo pod nadzorom ovlaštene osobe poslodavca.

Također, poslodavac prema Zakonu o radu (NN 93/14.) mora slijediti odredbe članaka 21. i 22. koji propisuju zabranu rada maloljetnika na određenim poslovima te način nadzora rada na tim poslovima.

3.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 43/15.)

Propis je prije svega interesantan za poslodavca jer se njime uređuje obavljanje stručnih poslova zaštite na radu i uvjeti za njihovo obavljanje.

Nova je odredba o uvjetima koje mora zadovoljiti stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca, odnosno poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu, da posjeduju odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili drugog područja koje odgovara djelatnosti poslodavca.

Također, odredbe Pravilnika omogućuju da više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji mogu međusobno ugovoriti zajedničku organizaciju i provođenje zaštite na radu.

Smatra se da su poslodavci na istoj lokaciji ako poslovanje obavljaju na istoj adresi ili u istoj građevini pa čak i u više različitih građevina koje se nalaze u zajedničkom ograđenom prostoru (istom poslovnom krugu).

Tako, na primjer, jedan poslodavac oformi službu zaštite na radu, koja potom obavlja, osim za svojeg poslodavca i poslove za jednog ili više poslodavaca na istoj lokaciji.

4.Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15., 102/15.)

Novi Pravilnik u provedbi primjenjuje Hrvatske norme HRN EN ISO, a sukladan je i s direktivama Europskog parlamenta i Vijeća.

Važno je naglasiti da je opća obveza poslodavca postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima se rizici ne mogu izbjeći. Pri postavljanju sigurnosnih znakova poslodavac se treba rukovoditi procjenom rizika te osigurati da su sigurnosni znakovi stalno na predviđenom mjestu.

Za radnike su važne informacije i upute koje moraju dobiti od poslodavca:

 Odgovarajuće usmene ili pisane upute o značenju sigurnosnih znakova koji se upotrebljavaju pri radu.

 Opis značenja znakova, naročito onih koji sadrže riječi te način postupanja u uobičajenim i posebnim situacijama.

Istovremeno radnici se moraju pridržavati uputa poslodavca o načinu postupanja vezano za postavljene sigurnosne znakove te redovito izvješćivati poslodavca i njegove ovlaštenike u vezi s njihovom uporabom (oštećenja, nestanak, slaba vidljivost…).

Donošenjem novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05.).