Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom – Obvezna kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Molimo uzmite u obzir da je ovaj tekst stariji od godinu dana, pa postoji određena mogućnost da su u međuvremenu nastupile pojedine izmjene u propisima.

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom – Obvezna kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom donesen je na 10. sjednici Hrvatskog sabora 13. prosinca 2013. godine. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 157/13., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. g., kada je prestao važiti Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002. i 33/2005.). Između ostaloga, novi zakon propisuje obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom:

– Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih radionica i zaštitnih radionica, dužni su zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. (ministar će donijeti pravilnik u roku 60 dana).

– Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi se na novoosnovanog poslodavca, u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od dana početka rada.

– Kvota može biti različita, ali ne može biti manja od 2% niti veća od 6% od ukupnog broja zaposlenih radnika kod poslodavca.

– U slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj.

U ispunjavanje kvote ubrajaju se: zaposlene osobe s invaliditetom, učenici s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom na praksi kod poslodavca, rehabilitanti na praksi kod poslodavca, studenti s invaliditetom zaposleni na temelju ugovora o djelu redovitog studenta, osobe s invaliditetom na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te osobe s invaliditetom čije redovno obrazovanje poslodavac stipendira kao i sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava.

Dokaze o ispunjavanju obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom poslodavci su dužni dostaviti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u roku od 7 dana od dana ispunjenja te obveze.

Poslodavci koji ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom obveznici su novčane naknade te obveznici obračunavanja i plaćanja novčane naknade. Osnovica za obračun novčane naknade jest umnožak broja osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti i iznosa minimalne plaće za razdoblje na koje se obveza odnosi, a visina naknade obračunava se po stopi od 30%.

Poslodavci koji nemaju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, a imaju zaposlene osobe s invaliditetom, kao i poslodavci koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote mogu ostvariti novčanu nagradu propisanu pravilnikom koji će biti donesen.

Radi praćenja ispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i ministarstvo nadležno za financije će, prema posebnom propisu o zaštiti osobnih podatka, dostavljati podatke Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. U prijelaznim i završnim odredbama novog zakona propisano je kako su poslodavci koji su sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002. i 33/2005.) obveznici Posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom te obveznici obračunavanja i plaćanja Posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, dužni obračunavati i uplaćivati taj doprinos sve do ispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom prema novom zakonu, a najkasnije do 1. siječnja 2015. godine. Oni pak poslodavci koji ne ispune obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, postaju obveznici novčane naknade te obveznici obračunavanja i plaćanja novčane naknade.

Dakle, iz navedenog  proizlazi da tijekom 2014. godine poslodavci i dalje nastavljaju uplaćivati  poseban doprinos i to sve dok ne ispune svoju obvezu glede kvote. U trenutku kad poslodavci ispune obvezu glede kvote, prestaju uplaćivati poseban doprinos. Krajnji rok do kojeg traje obveza uplate posebnog doprinosa, odnosno do kojega se mora ispuniti kvota je 1. siječnja 2015. godine. Oni poslodavci koji do 1. siječnja 2015. godine ne ispune kvotu, više neće uplaćivati poseban doprinos, ali zato postaju obveznici novčane naknade i to u visini 30% od iznosa minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koju su bili dužni zaposliti (to je trenutno iznos od 895,43 kuna). S obzirom na to da će kvotni sustav zapošljavanja biti detaljno razrađen posebnim pravilnikom, tek donošenjem tog pravilnika poslodavci će znati točan broj osoba s invaliditetom koje su dužni zaposliti.

Rok za donošenje pravilnika je 60 dana od dana stupanja na snagu novog Zakona.