Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu

Članak 15. ZOR-a propisuje bitne sastojke ugovora o radu sklopljenog u pisanom obliku odnosno potvrde o sklopljenom ugovoru o radu. Podaci koje mora sadržavati svaki ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu taksativno su propisani ZOR-om.

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu

Članak 15. ZOR-a propisuje bitne sastojke ugovora o radu sklopljenog u pisanom obliku odnosno potvrde o sklopljenom ugovoru o radu. Podaci koje mora sadržavati svaki ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu taksativno su propisani ZOR-om. Bitni sastojci ugovora o radu odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu su podaci o:

1) strankama te njihovom prebivalištu, odnosno sjedištu

2) mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima

3) nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova

4) danu početka rada

5) očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme

6) trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora

7) otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova

8) osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo

9) trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

U slučaju da su pojedini instituti (godišnji odmor, otkazni rokovi, osnovna plaća, dodaci na plaću te razdoblje isplate plaće i trajanje redovitog radnog dana ili tjedna) uređeni drugim izvorima prava odnosno zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu koji uređuje ta pitanja, ZOR-om se omogućuje da ugovor o radu odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu može pri uređenju tih instituta uputiti na te izvore prava.

Obratite pozornost!

Niti poslodavac niti radnik ne mogu jednostrano mijenjati bitne sastojke ugovora o radu, već je promjena moguća jedino sporazumom ugovornih strana, pa ukoliko radnik na predloženu izmjenu bitnog sastojka ne pristane, poslodavac može otkazati postojeći ugovor i istovremeno radniku ponuditi sklapanje novog ugovora s izmijenjenim bitnim sastojcima ugovora.

Ako poslodavac propusti sklopiti ugovor o radu ili izdati potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu koji ne sadrži sve propisne sastojke, u tom će slučaju inspektor rada poslodavcu naložiti da u ostavljenom roku radniku, s kojim je sklopio ugovor o radu koji ne sadrži sve bitne sastojke, ponuditi izmjenu ugovora, odnosno da dopuni izdanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, koji će sadržavati sve nedostajuće sastojke.

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu za stalne sezonske poslove

Ako poslodavac pretežno posluje sezonski, za obavljanje stalnih sezonskih poslova može se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. U tom je slučaju poslodavac obveznik prijave na produženo mirovinsko osiguranje, obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Pored podataka koje mora sadržavati svaki ugovor o radu, ugovor o radu za stalne sezonske poslove mora sadržavati i dodatne podatke o:

1) uvjetima i vremenu za koje će poslodavac uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje

2) roku u kojem je poslodavac dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj sezoni

3) roku u kojem se radnik dužan izjasniti o ponudi poslodavca za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj sezoni, a koji ne može biti kraći od osam dana.

Ako radnik neopravdano odbije ponudu za sklapanje ugovora o radu za stalne sezonske poslove, poslodavac ima pravo od radnika tražiti povrat sredstava za uplaćene doprinose.

I u ovom slučaju, propust poslodavca da sklopi ugovor o radu za stalne sezonske poslove koji ne sadrži sve propisane sastojke, pri inspekcijskom nadzoru inspektor rada će poslodavcu naložiti da u ostavljenom roku radniku, s kojim je sklopio ugovor o radu koji ne sadrži sve bitne sastojke, ponuditi izmjenu ugovora, odnosno da dopuni izdanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, koji će sadržavati sve nedostajuće sastojke.

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada

Poslodavac može s radnikom sklopiti ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada, tj. za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca. Ugovor na izdvojenom mjestu rada ne može se sklopiti za obavljanje poslova koji se obavljaju u skraćenom radnom vremenu te drugih poslova za koje je to utvrđeno ZOR-om ili drugim zakonom.

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, osim bitnih sastojaka koje svaki ugovor o radu mora sadržavati, ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada mora sadržavati i dodatne podatke o: 1) radnom vremenu, 2) strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati, 3) uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time, 4) naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova, 5) načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

Plaća tog radnika ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostorijama toga poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima. Poslodavac je dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera propisanih zakonima i drugim propisima. Iako radnik radi na izdvojenom mjestu rada, na radnika se primjenjuju odredbe ZOR-a o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, noćnom radu i stanci, osim ako to nije drukčije uređeno drugim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu. Količina i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju na temelju ugovora na izdvojenom mjestu rada ne smiju onemogućiti radniku korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor.

Ovdje je također važno naglasiti da je o svakom sklopljenom ugovoru o radu na izdvojenom mjestu rada poslodavac dužan obavijestiti radničko vijeće svaka tri mjeseca.

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo

Poslodavac može radnika privremeno uputiti na rad u inozemstvo, u kojem slučaju se radnik upućuje na rad u inozemstvo za razdoblje duže od mjesec dana. I ovaj ugovor o radu odnosno pisana potvrda mora sadržavati sve bitne sastojke ugovora o radu, ali i podatke o rasporedu radnog vremena i neradnim danima i blagdanima u koje radnik ima pravo ne raditi uz naknadu plaće. Primjerak prijave na obvezno zdravstveno osiguranje tijekom trajanja rada u inozemstvu, poslodavac radniku mora uručiti prije odlaska u inozemstvo, ako ga je na to osiguranje dužan osigurati prema posebnom propisu.

Poslodavac može radnika uputiti na rad u s njim povezano društvo koje ima poslovni nastan u inozemstvu. O upućivanju na rad kod poslodavca u inozemstvo radnik se mora suglasiti u pisanom obliku, a razdoblje ustupanja može trajati najduže dvije godine. Poslodavci o ustupanju radnika moraju sklopiti pisani sporazum.

U slučaju propusta poslodavca da sklopi ugovor o radu ili izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo, koji ne sadrži sve propisane sastojke ili radniku ne uruči primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje prije upućivanja u inozemstvo, inspektor rada će u tom slučaju poslodavcu naložiti upravnu mjeru.