Od 1. srpnja veće roditeljske naknade

Od 1. srpnja veće roditeljske naknade
Vlada je u svibnju u saborsku proceduru uputila Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojim se kao jedna od mjera demografske obnove predlaže povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada.
Naime, odredbama važećeg Zakona propisano je pravo na naknadu plaće zaposlenog ili samozaposlenog roditelja za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za prvih 6 mjeseci (ako to pravo koristi jedan roditelj), odnosno 8 mjeseci (ako to pravo koriste oba roditelja), u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% osnovice za naknadu plaće), ali ta naknada ne može iznositi više od 80% proračunske osnovice mjesečno (što trenutačno iznosi 2.660,80 kuna). Novim Zakonom se predlaže povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje u tom slučaju, sa 80% proračunske osnovice mjesečno (dosadašnjeg limita od 2.660,80 kuna) na 120% proračunske osnovice (3.991,20 kuna). Istovremeno, povećanjem će se obuhvatiti i zaposleni i samozaposleni roditelji koji koriste pravo na roditeljski dopust za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete, kojim će se limit novčane naknade povećati s 50% na 70% proračunske osnovice.
Veće roditeljske naknade i nezaposlenim roditeljima
Odredbama važećeg Zakona propisano je pravo majke izvan sustava rada na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu, koja trenutačno iznosi 50% proračunske osnovice mjesečno, tj. 1.663,00 kuna. Novim Zakonom se predlaže povećanje visine novčane pomoći na iznos od 70% proračunske osnovice, tj. na 2.328,20 kuna. 
U skladu s povećanjem iznosa navedenih materijalnih prava mijenjaju se i visine preostalih novčanih potpora u slučajevima kao što su: 
– korištenje prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena zaposlenog ili samozaposlenog roditelja (povećava se naknada sa 1.663,00 kuna na 2.328,20 kuna); 
– korištenje prava na roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta zaposlene ili samozaposlene majke (povećava se maksimalni iznos naknade plaće koja, prema važećem Zakonu ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 80% proračunske osnovice mjesečno, što trenutačno iznosi 2.660,80 kuna na 120% proračunske osnovice – 3.991,20 kuna); 
– korištenje prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada za slučaj smrti djeteta roditelja koji ostvaruje drugi dohodak, roditelja poljoprivrednika i nezaposlenog roditelja (visina naknade će se povećati sa 1.663,00 kuna na 2.328,20 kuna); 
– korištenje prava s osnove rodiljne i roditeljske brige o novorođenom djetetu majke izvan sustava rada za slučaj smrti djeteta (visina naknade se povećava sa 1.663,00 kuna na 2.328,20 kuna); 
– novčane naknade zaposlenog roditelja (osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa; roditelja njegovatelja i osobe koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata koji po toj osnovi imaju priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja) za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust ili roditeljski dopust ili rada s polovicom punog radnog vremena ili dopusta za slučaj smrti djeteta (visina naknade se povećava sa 1.663,00 kn na 2.328,20 kuna).
Zakon će stupiti na snagu 1. srpnja 2017. godine, s time da će pravo na povećanu naknadu ostvariti i oni roditelji koji su već počeli ostvarivati pravo prema važećem Zakonu, što znači da će HZZO tim korisnicima od dana stupanja na snagu novoga Zakona po službenoj dužnosti obračunavati naknadu plaće i novčanu naknadu u visini utvrđenoj novim Zakonom.