Odbiti posao ako prijeti rizik za zdravlje i život

Molimo uzmite u obzir da je ovaj tekst starijeg datuma, te da nije u potpunosti ažuran odnosno da su u međuvremenu moguće nastupile određene izmjene u propisima.

Odbiti posao ako prijeti rizik za zdravlje i život
Radnici su često u dvojbi da li mogu zaustaviti ili čak odbiti radni zadatak koji im poslodavac naloži. Sukladno čl. 69. st. 4. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14.), radnik ima pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada ako mu izravno prijeti rizik za život i zdravlje, sve dok poslodavac ne poduzme korektivne mjere te zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice. U čl. 95. st. 3. Zakona o radu (NN 93/14.), propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran.
Nastavno na predmetne odredbe, ako radnik smatra da mu obavljanjem radnog zadatka prijeti opasnost za život i zdravlje, ima pravo odbiti takav rad. Navedeno se primjenjuje i na situacije za koje poslodavac nije odgovoran, ali ugrožavaju život i zdravlje radnika, npr. izrazito nepovoljni vremenski uvjeti.