„Osigurati“ potporu sindikata i poslodavaca! – EK i ETUC potiču tripartitni socijalni dijalog

„Osigurati“ potporu sindikata i poslodavaca! – EK i ETUC potiču tripartitni socijalni dijalog

U srijedu 9. ožujka 2016. godine, dan uoči upućivanja proračuna za 2016. godinu u Hrvatski sabor, na poziv premijera održana je 200. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, prva u mandatu premijera Oreškovića. Sjednicom je predsjedavao Mladen Novosel (SSSH) koji „premijerov dolazak na sjednicu GSV-a vidi kao snažnu poruku razvoju tripartitnog socijalnog dijaloga u Hrvatskoj“.

Prva točka dnevnog reda sjednice GSV-a očekivano je bio proračun za 2016. godinu koji je socijalnim partnerima na sjednici predstavio ministar financija. Iako je to bilo prvo predstavljanje prije njegovog upućivanja u Hrvatski sabor, a za većinu i prvo upoznavanje sa sadržajem tako važnog dokumenta, socijalni partneri nisu izražavali negodovanje svojim nesudjelovanjem u njegovoj izradi, kao što je u prethodnim situacijama to bio česti slučaj. Na kraju izlaganja predsjednik GSV-a je predložio: „Proračun je primljen na znanje, to je zaključak.“

Zanemarena uloga socijalnih partnera!?

U javnosti je gotovo neprimjetno prošla druga tema sjednice GSV-a. Ona se bavila pitanjem europskog semestra te je, kako je rekao predsjednik GSV-a, „dogovoreno da će se jednom tjedno održavati sjednice socijalnih partnera i Vlade vezano uz sve reforme koje je Hrvatska obvezna na određeni način provesti prema EU.“ Iz navedenog dalo bi se zaključiti da se uistinu radi o snažnom zaokretu prema razvoju socijalnog dijaloga i tripartizmu u Hrvatskoj, uzimajući u obzir to da su takvi kontakti socijalnih partnera do sada uglavnom bili rijetki ili su izostali. No, na žalost svih onih koji su tome povjerovali, nije tako. Ova druga tema na sjednici GSV-a nametnuta je Vladi od Europske komisije i Europske konfederacije sindikata (ETUC), na temelju Rezolucije usvojene na Izvršnom odboru održanom od 16. do 17. prosinca 2015. godine. Ovom je Rezolucijom omogućeno sudjelovanje sindikata u EU semestru, a u jačanju izgradnje kapaciteta za socijalni dijalog i industrijske odnose. Naime, primijećeno je da je u provođenju EU semestra u mnogim njime obuhvaćenim članicama zanemarena uloga socijalnih partnera i socijalnog dijaloga, što je navedeno i u Priopćenju Europske komisije. Stoga je Europska komisija prihvatila jednu od brojnih sugestija ETUC-a da se socijalni partneri uključe u izradu Nacionalnih programa reformi te u revidiranje i oblik tripartitnog i makroekonomskog socijalnog dijaloga. Iako je pristup još uvijek djelomičan, važno je da se socijalni dijalog uključi u sve faze EU semestra, kako na razini EU, tako i na nacionalnoj razini svake države članice EU. Da bi provedba EU semestra bila bolja, treba se osigurati potpora sindikata i poslodavaca. To je ujedno označilo i „novi početak“ Europske komisije za socijalni dijalog.

U okviru EU semestra socijalni dijalog može predstavljati pokretačku snagu za uspješan, održiv i uključiv gospodarski rast, zapošljavanje i socijalne reforme. Socijalni partneri na svim razinama trebaju se dogovoriti s nadležnim tijelima javne vlasti o stvarnom, pravovremenom i smislenom uključivanju u EU semestar (posebno u pripremu programa nacionalnih reformi, kao i u procjenjivanje, projektiranje i praćenje onih važnih reformi koje za određenu državu članicu proizlaze iz konkretne preporuke). U tom smislu važna je i razmjena praktičnih iskustava među državama članicama u svrhu identifikacije kriterija za aktivno sudjelovanje socijalnih partnera.

Tripartitni socijalni samit

Da bi tripartitni socijalni dijalog bio učinkovitiji u povezivanju socijalnih partnera, institucija EU i država članica u donošenju odluka, na sastanku održanom 15. listopada 2015. godine uvedeno je u TSS (tripartitni socijalni samit) šest točaka preinaka i poboljšanja kojima se osigurava aktivna uloga socijalnih partnera u donošenju odluka Vijeća.

Jedna od najvažnijih preporuka Europske komisije za provođenje Europskog semestra odnosi se na uvođenje nacionalnog tripartitnog dijaloga ili njegovo jačanje tamo gdje ono postoji. Rezolucijom ETUC-a usvojenom na Izvršnom odboru u prosincu 2015. godine potvrđeni su dotadašnji napori sindikata da se u provođenje EU semestra uključe i socijalni partneri. Tako je ETUC na europskoj razini dokazao svoju ulogu i postao partner u razvoju socijalnog partnerstva i socijalnog dijaloga ne samo na razini EU nego i na nacionalnoj razini.

Neizostavno uključiti socijalne partnere

Upravo ova rezolucija koja je prihvaćena i od Europske komisije, obvezuje nacionalne vlade da u provođenje reformi unutar EU semestra neizostavno uključe socijalne partnere. Iz navedenog je vidljivo da je predviđena uloga socijalnih partnera vrlo važna, ravnopravna i proaktivna, a ne samo „primati na znanje“, pa se slijedom navedenog očekuje aktivna uloga sindikata u GSV-u. Vrijeme koje je pred nama pokazat će hoće li to uistinu i biti tako i koliko će sindikati iskoristiti svoju osnaženu ulogu u GSV-u za jačanje svoje pozicije u okviru EU semestra.