Osposobljavanje u području zaštite na radu

Osposobljavanje u području zaštite na radu
Obveza osposobljavanja u području zaštite na radu propisana je u Hrvatskoj zakonom i podzakonskim aktima. Osposobljavanje kao ključan čimbenik prevencije u praksi znači izazov za radnike; promjenu načina rada, prilagodbu novoj opremi ili novim postupcima. Zato je važno već pri odlučivanju o nekoj novoj mjeri zaštite na radu planirati kako osigurati da se radnici upoznaju s mjerom i počnu je primjenjivati što je brže i bolje moguće. Bez toga plan upravljanja rizicima jednostavno neće funkcionirati. 
Na osnovi nedavnih studija u EU o isplativosti intervencija u području zaštite na radu pokazalo se da su intervencije koje uključuju osposobljavanje i organizacijske promjene isplativije od onih koje se temelje isključivo na tehničkim promjenama. 
Zbog toga je i propisima o zaštiti na radu utvrđena obveza poslodavaca da svojim radnicima osiguraju osposobljavanje u području zaštite na radu te im pružaju informacije i naputke relevantne za njihovo radno mjesto i zadaće. 
Posebno je važno osigurati da radnici dobiju odgovarajuće informacije o sigurnosti prilikom zapošljavanja, u slučaju premještaja ili promjene posla, kada se uvodi nova tehnologija ili nova oprema te kada se promijene rizici na radnom mjestu. 
Radnici koji imaju posebna zaduženja, ovlaštenici i povjerenici radnika za zaštitu na radu isto tako imaju pravo na odgovarajuće osposobljavanje. Zbog situacije na tržištu rada osposobljavanje je posebno važno i za mlade radnike kao i one s nedovoljno radnog iskustva. 
U praksi se još uvijek susrećemo s izjavama radnika da nisu sudjelovali u izradi procjene rizika za svoje mjesto rada, da prilikom premještaja na drugo mjesto rada nisu upoznati s rizicima te da se osposobljavanje za rad na siguran način provodi formalno samo preko dokumentacije, ali ne i u stvarnosti. U takvim slučajevima odgovornost je na konkretnom poslodavcu kao i stručnjaku za zaštitu na radu ili ovlaštenoj osobi za poslove zaštite na radu. 
Svi radnici trebaju steći dovoljno znanja te ga redovito obnavljati, kako bi štitili vlastito zdravlje i sigurnost, kao i zdravlje i sigurnost svojih kolega, slijedeći dosljedno upute dobivene prilikom osposobljavanja za rad na siguran način.
Kao i kod ostalih mjera u području zaštite na radu važno je da uz procjenu rizika u čijoj su izradi aktivno sudjelovali, u osmišljavanje mjera osposobljavanja budu uključeni, uz stručnjake za zaštitu na radu, i sami radnici, odnosno njihovi predstavnici. Tako će osposobljavanje biti relevantnije jer radnici najbolje znaju kako se posao obavlja u praksi, te isto tako i uspješnije, jer će radnici biti predaniji u usvajanju znanja preko programa osposobljavanja ako su aktivno sudjelovali u njegovu osmišljavanju.