PADOVI NA ISTOJ RAZINI

PADOVI NA ISTOJ RAZINI


Trenutno se u svim zemljama Europske unije (tu dakako spada i RH) provodi kampanja POKLIZNUĆA I SPOTICANJA U RAVNINI KRETANJA, a traje tijekom 2014. i 2015. godine. Kampanja se provodi na temelju odluke odbora viših inspektora rada Europske komisije SLIC
1
. U ovoj komisiji Republika Hrvatska, kao punopravna članica EU, ima svojeg predstavnika – višeg inspektora rada za zaštitu na radu.

Iz podataka Europskog statističkog sustava (EUROSTAT)
2
koji govori o odnosu nezgoda zbog padova u zemljama EU tijekom 2010. godine, vidljivo je da je zabilježen veliki broj padova na istoj razini u Francuskoj i u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok su padovi s visine činili samo 1/3 ukupnog broja padova u tim zemljama. Hrvatska je u tom razdoblju zabilježila mali broj padova na istoj razini, koji čine samo 1/3 od ukupnog broja padova. Očekivani su i statistički podaci o postotku nesreća na radnom mjestu zbog padova u raznim djelatnostima: Najveći su u proizvodnji, potom slijede transport i skladištenje, zatim građevinarstvo i trgovina (veleprodaja i maloprodaja). U ostalim djelatnostima postotci su niži.

Kampanja u Republici Hrvatskoj

U našoj zemlji kampanju provodi inspekcija rada inspekcijskim nadzorom, naročito u sljedećim gospodarskim granama:

 prehrambena industrija

 metaloprerađivačka industrija

 zdravstvena zaštita

 ugostiteljstvo

 trgovina na veliko i malo (rad u skladištu).

Tijekom inspekcijskog nadzora provedbe zaštite na radu u poduzeću u 2015. godini inspektori zaštite na radu naročitu će pozornost obratiti na:

 ispravnost radnih površina i površina za kretanje

 čišćenje i održavanje radnih površina

 radnu obuću

 rasvjetu radnih i pomoćnih prostorija i prostora

 znakove upozorenja i obavijesti.

Također će utvrđivati jesu li navedene okolnosti pravilno obrađene i vrednovane u procjeni rizika.

Detalji o kampanji „Pokliznuća i spoticanja u ravnini kretanja“ mogu se naći na stranici Ministarstva rada i mirovinskog sustava:
www.mrms.hr/pokliznuća-i-spoticanja-u
– ravnini-kretanja/.

Podsjetnik o sigurnom kretanju

Kako nastaju padovi u ravnini kretanja? Uzroci su ili spoticanje o predmete na tlu i pokliznuće na kliskom tlu.

Spoticanje nastaje zbog naglog zaustavljanja nogu u kretanju s nekom preprekom, pri čemu se gornji dio tijela nastavi inercijom kretati prema naprijed. Posljedica je gubitak ravnoteže i pad na površinu kojom se kreće. Tijelo pada prema naprijed, pa su česti lomovi ruku i nogu te ozljede prednjeg dijela glave.

Pokliznuće uzrokuje klizava površina po kojoj se radnik kreće; obično dolazi do smanjenja trenja između obuće i podloge. Posljedica je brže kretanje nogu od gornjeg dijela tijela – dolazi do gubitka ravnoteže. Razlozi klizavosti površine po kojoj se kreće mogu biti prolivena voda, ulje ili druga tekućina, snijeg i led, ali i nošenje neodgovarajuće obuće. Kod pokliznuća osoba pada unatrag, pa su moguće ozljede kralježnice, ali i lubanje.

Još je jedan element bitan za sprječavanje nezgoda na radnome mjestu uslijed spoticanja ili pokliznuća na istoj razini. Ovdje pojam radno mjesto treba shvatiti u širem smislu, tj. uključivši sve površine kojima se radnik kreće, a to su površine oko stroja, radnog stola, prodajnog mjesta, ali i ostale površine u radnoj prostoriji, hodnici, prolazi i prilazi, dizala. Sve navedene površine kojima se radnik kreće a u vezi su s obavljanjem poslova na koji je raspoređen, spadaju u širu definiciju radnog mjesta, odnosno obavljanja radnih zadataka.

Ovdje donosimo i neke specifičnosti prilikom kretanja na istoj razini.

• Prostor oko strojeva

Radi lakšeg posluživanja i čišćenja strojeva i uređaja mora se osigurati slobodni prostor širine najmanje 0,7 m.

U radnim prostorijama moraju se osigurati slobodne površine potrebne za prolaz ljudi, kao i transportni putovi; glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti široki najmanje 1,5 m, a pomoćni hodnici najmanje 1 m. Transportni putovi moraju biti vidljivo obilježeni linijama svijetle boje širine najmanje 50 mm.

Putovi za kretanje i transport u radnim prostorijama moraju biti jasno razgraničeni od radnih površine i površina za odlaganje i skladištenje.

• Hodnici, prolazi

Hodnici i prolazi moraju biti pregledni i na njima se ne smiju odlagati nepotrebni predmeti, privremeno ili trajno skladištiti materijal. Prolazni putevi moraju biti vidljivo i trajno označeni. Otvori na tlu ili na prolazima, ako su zbog radova otvoreni, trebaju se osigurati ogradom i vidljivo označiti. Svi putovi u hodnicima i prolazima moraju se redovito održavati lako prohodnima, a prolivene tekućine odmah se moraju ukloniti.

• Prenošenje tereta

Veličina napora kod ručnog prenošenja tereta ovisna je o težini predmeta koji se prenosi, ali i o obliku, volumenu i njegovoj podesnosti za ručni transport, a također i o udaljenost na koju se teret treba prenijeti. Treba znati da postoji velika razlika između kretanja radnika neopterećenog teretom od kretanja kada se nosi težak teret.

Kod prenošenja tereta važan je uvjet stabilnost na nogama. Tijelo u neopterećenom stanju ima težište u donjem dijelu sredine trupa. Za stabilno hodanje prilikom prenošenja tereta gornji dio tijela se naginje kako bi se stvorila protuteža teretu. Time se postiže potrebna sigurnost koračaja i podjednaka opterećenost obje noge.

Prije nošenja tereta, radnik mora utvrditi njegovu težinu i udaljenost na koju ga treba prenijeti. Ako ocijeni da težina predmeta i udaljenost prelazi njegove mogućnosti, treba zatražiti pomoć drugog radnika. Prethodno treba utvrditi i osigurati put kojim će se kretati, da je slobodan i bez prepreka te dovoljno širok s obzirom na dimenzije tereta. Naročito je važno da teret prilikom prenošenja radniku ne zaklanja vid na put koji treba prijeći.

Zadovoljavajući uvjeti za ručno prenošenje tereta smatraju se naročito:

a. teret s primjerenim hvatištem

b. pravilno držanje tijela prilikom prenošenja

c. dovoljno velik prostor za kretanje po ravnom tlu koje nije klisko

d. dobro osvijetljen put kretanja.

• Sigurnosni znakovi

U radnim i pomoćnim prostorijama i prostorima, svugdje gdje se kreću radnici, moraju biti vidljivo istaknuti znakovi koji upozoravaju, zabranjuju, obavještavaju ili obvezuju radnike i druge osobe koje se mogu zateći u tim prostorima.

Prema međunarodnim standardima, određena vrsta znakova ima različiti oblik i boju. Tako su znakovi opasnosti u obliku trokuta žute boje, znakovi zabrane okrugli crvene boje, znakovi obveze okrugli plave boje, a znakovi obavijesti pravokutnog ili kvadratnog oblika zelene boje. Ako se radi o specifičnoj obavijesti, tada ona može biti tekstualnog sadržaja (npr. OPREZ! i tekst) i postavljena na uočljivo mjesto.

Prilikom kretanja na istoj razini, a da se spriječe padovi, naročito su značajni znakovi upozorenja da se npr. razina hodnika spušta za stepenicu, da je prilikom izlaska na vanjsku površinu (utovarna rampa kod skladišta) moguća klizava površina, da pješački prolaz siječe transportni put s vozilima unutrašnjeg transporta (viličari, kolica) i slične situacije.

• Radna obuća

Radnicima treba biti dodijeljena na upotrebu radna obuća odgovarajuće veličine (opasnost od tiskanja) i za namjenu koja je predviđena za poslove radnog mjesta. Na primjer, cipele s protukliznim đonom, visoke cipele za zaštitu gležnja od iskretanja, čizme protuklizne za rad na mokrim površinama i sl. također utječu na pravilno i sigurno kretanje na istoj razini. Dakle, odgovarajuća radna odjeća također je bitna da ne dođe do spoticanja ili klizanja, ali i o udaranja o čvrste predmete na tlu. Evo nekih primjera iz prakse.

Radnici na poslovima skladištenja koji borave u skladištu, a prema potrebi posla izlaze na otvoreni prostor, povremeno su izloženi mokroj i kliskoj površini perona ili dvorišta – moguća opasnost od pada.

Skladišni radnici koji rukuju težim teretima (skladište rola za grafičke rotacije) zbog opasnosti od pada predmeta i udara o njih, moraju koristiti radne cipele sa zaštitnom kapicom i protukliznim đonom. Ako u zimskim mjesecima dio radnog vremena borave na otvorenom, preporučuju se navedene radne cipele s uloškom protiv hladnoće.

Vozači viličara, iako se mogu nalaziti u grijanoj kabini, prilikom izlaska iz vozila i kretanja po mokrim i kliskim površinama za sigurno kretanje trebaju koristiti niske/visoke radne cipele s protukliznim đonom. Ako povremeno rade i transportne poslove, tada radne cipele moraju imati i zaštitnu kapicu.

• Osvijetljenost radnog prostora

Kvaliteta rasvjete radnih prostorija i prostora vrlo je bitan čimbenik prilikom kretanja na radu. Nedovoljno osvijetljene radne prostorije, hodnici i prolazi kojima se kreću radnici, zbog slabe vidljivosti mogu biti uzrok padova i ozljeđivanja.

Poslodavac je dužan u propisanim rokovima ispitivati rasvjetu te u slučaju neodgovarajuće osvijetljenosti poduzeti mjere za otklanjanje nedostataka.

Slabljenje rasvjete može biti uzrokom slabog održavanja i čišćenja rasvjetnih tijela. Poslodavac je dužan osigurati pravovremenu zamjenu oslabjelih ili izgorenih rasvjetnih tijela te povremeno čišćenje sjenila od nakupljene prašine.


1 – Senior Labour Inspectors Committee

2 – European Statistical System