Potpisan novi Kolektivni ugovor u Narodnim novinama

Potpisan novi Kolektivni ugovor u Narodnim novinama

Sindikat grafičara i medija je danas sa poslodavcem u sindikalnoj podružnici Narodne novine potpisao novi Kolektivni ugovor na razdoblje od dvije godine.

Novi Kolektivni ugovor nosi određena poboljšanja prava radnika od kojih navodimo samo neka:

  • Osnovica plaće se povisila za 2%, odnosno sa 2.970,00 kn na 3.030,00 kn,
  • Novim Kolektivnim ugovorom ujedno se uređuju sva ona prava koja su se od 2018. godine uređivala Aneksima kao što su dodatak na plaću po osnovi naknade troškova prehrane radnika tijekom rada (topli obrok) kao i naknada za radne rezultate ili primjerice potpora za novorođeno dijete na 10.000,00 kn koji su uređeni Aneksom II. Kolektivom ugovoru.
  • Omogućeno je klizno radno vrijeme od 1 sat za sve radnike u odnosu na dosadašnjih ½ sata.
  • Ugovorena je naknada za vrijeme pripravnosti kroz povećanje satnice za 10% za vrijeme radnika provedeno u pripravnosti.
  • Poboljšana je odredba o plaćenom dopustu na način da je povećan broj dana plaćenog dopusta u vezi sa rođenjem/posvojenjem djeteta te zbog većeg oštećenja objekata za stanovanje radnika uslijed elementarne nepogode sa 2 na 3 dana. Radnici su ujedno dobili pravo na 2 dana plaćenog dopusta za prilagodbu djeteta koji ide prvi puta u vrtić ili 1. razred osnovne škole.
  • Radnici su ujedno dobili pravo na slobodne dane tijekom godine za svaki smrtni slučaj i rođenje djeteta, iako su sve dane plaćenog dopusta iskoristili tijekom godine po nekim drugim osnovama.
  • Prava na pojedine naknade, potpore i nagrade dobili su i izvanbračni partneri kao i životni partneri.
  • Povećana je naknada za odvojeni život sa 1500 na 1750,00 kn.
  • Uvedena je potpora radnicima u slučaju elementarne nepogode ili katastrofe a visina će se odrediti odlukom poslodavca, dok će o kriterijima dodjele odlučivati posebna komisija.
  • Jasnije je precizirano da će poslodavac biti u obvezi isplatiti dar djetetu u povodu Svetog Nikole najkasnije do 6. prosinca tekuće godine.