Pravila privatnosti

1. Politika privatnosti

Sindikat grafičara i medija, Zagreb, Brešćenskoga 4, OIB: 66174749091 (u daljnjem tekstu: Sindikat grafičara i medija) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada podataka provodi se u skladu s ovim Pravilima privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Privatnost korisnika naše web stranice nam je izrazito važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju.

2. Voditelj obrade podataka

Sindikat grafičara i medija je voditelj obrade Vaših podataka.

3. Prikupljanje podataka

Sindikat grafičara i medija prikuplja osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od Sindikata grafičara i medija, kada komuniciraju sa Sindikatom grafičara i medija putem web stranice i kada ispunjavaju ankete ili upitnike. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici prilažu osobne podatke i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

Podatke koji korisnici unesu putem online formulara ili koje unesu na drugi način dok koriste usluge Sindikata grafičara i medija (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresa i mjesto stanovanja, telefon/mobitel, e-mail, zanimanje i stručna sprema, radno mjesto i sl.).

Kada pristupate našoj internetskoj stranici, možemo automatski prikupiti podatke koji nisu osobni (npr. vrsta internetskog preglednika i operativnog sustava koji koristite, ime domene internetske stranice s koje posjećujete web stranicu, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranici i sl.). Navedene podatke možemo koristiti u svrhu praćenja atraktivnosti naše internetske stranice te kako bismo poboljšali njen rezultat ili sadržaj.

4. Svrha obrade podataka

Sindikat grafičara i medija može koristiti korisničke podatke koje prikupi u sljedeće svrhe:

 • Vođenje baze članova Sindikata, upisivanje novih članova u Sindikat i obavijest poslodavcu o tome,
 • Odgovaranje na postavljeni upit,
 • Omogućavanje pristupa određenim informacijama,
 • Prosljeđivanje upita radnika/korisnika poslodavcu,
 • Prosljeđivanje upita trećim osobama (državnim, upravnim, javnim, sudskim tijelima, sindikalnim povjerenicima i radničkom vijeću kod poslodavca i sl.) radi omogućavanja pružanja točne informacije korisniku,
 • Obrađivanje rezultata upitnika ili ankete.

5. Prosljeđivanje podataka trećim osobama

Sindikat grafičara i medija, uz dolje navedene iznimke, u pravilu ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama.

Sindikat grafičara i medija može proslijediti osobne podatke poslodavcu i predstavnicima radnika kod kojega je zaposlen korisnik koji se učlanio u Sindikat i/ili je zatražio pomoć odnosno pravni savjet.

Sindikat grafičara i medija može proslijediti osobne podatke državnim, upravnim, javnim ili sudskim tijelima radi omogućavanje pružanja točne informacije korisniku.

Sindikat grafičara i medija može proslijediti osobne podatke trećim osobama, ako je to nužno da bi se pružila ili omogućila usluga zahtijevana od korisnika (npr. prosljeđivanje osobnih podataka korisnika turističkoj agenciji nadležnoj za održavanje seminara, putovanja, sportskih susreta i sl., a na koje se korisnik prijavio).

6. Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika, Sindikat grafičara i medija će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu.
Osobni podaci korisnika se nalaze u programima računala radnika Sindikata grafičara i medija i zaštićeni su osobnim lozinkama koje se po potrebi mijenjaju. Radnici Sindikata grafičara i medija duži su čuvati kao poslovnu tajnu osobne podatke korisnika koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.

Ova pravila primjenjuju se i na informatičke službe koje servisiraju računala radnika Sindikata grafičara i medija te su oni upozoreni na obvezu čuvanja osobnih podataka ako obavljajući svoj posao dođu do njih. Pravila se također primjenjuju i na informatičku službu koja j zadržana za održavanje ove web stranice odnosno pruža usluge hostinga web stranice.

7. Koja su Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka?

7.1. Pravo na pristup osobnim informacijama – Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

7.2. Pravo na ispravak osobnih podataka – Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

7.3. Pravo na brisanje – Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

7.4. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće Uredbe – Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

7.5. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka – Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate  njihovu točnost;
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju;
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

7.6. Pravo na prigovor – Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

8. Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

9. Kontakt informacije

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na neki od kontakata koji su dostupni na sljedećoj poveznici: tu ćemo staviti link na naš kontakt na web stranici.