Pravilnik o obradi osobnih podataka

Pravilnik o obradi osobnih podataka
Sindikat grafičara je sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Uredba), dužan donijeti Pravilnik o obradi osobnih podataka (dalje: Pravilnika). Pravilnikom se uređuju vrste podataka koji se obrađuju, svrhe u koje se obrađuju, prava ispitanika u vezi obrade, mjere zaštite, čuvanje podataka te njihovo uništavanje i brisanje.
Pravilnikom je regulirana obrada osobnih podataka radnika zaposlenih u Sindikatu grafičara, te obrada osobnih podataka članova Sindikata i drugih osoba radi ostvarenja određenog prava u skladu s utvrđenom i zakonitom svrhom.
Osobni podaci se obrađuju na temelju privole člana Sindikata, koja je sastavni dio svakog zahtjeva i izjave koje član ili druga osoba potpisuju. Smatra se da su članovi koji su pristupili Sindikatu prije stupanja na snagu Uredbe i Zakona, konkludentno dali privolu za obradu temeljnih članskih prava, a koju mogu povući sukladno Pravilniku. Svaki ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke koje Sindikat obrađuje, a koji se odnose na njega. Osobni podaci se čuvaju u fizičkom i elektroničkom obliku, te su osigurani na način koji onemogućuje pristup neovlaštenim osobama.
Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka
Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka sadržava informacije o svrsi obrade osobnih podataka, kategoriji ispitanika, pravnom temelju obrade, kategoriji osobnih podataka, primateljima, mjerama zaštite i rokovima za čuvanje podataka. Svrhe obrade su: ispunjenje obveza iz radnih odnosa radnika zaposlenih u Sindikatu, evidencija članova Sindikata, besplatna pravna pomoć članovima Sindikata, jednokratne pomoći/potpore članovima Sindikata, kratkoročne pozajmice članovima Sindikata, ostvarenje prava članova Sindikata na pogodnosti pri kupnji, sklapanju ugovora o osiguranju i sl., i organizacija seminara, sportskih susreta, izleta i drugih sličnih aktivnosti.
Svi podaci koji se prikupljaju od ispitanika (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, IBAN računa, broj bankovne kartice, podaci o zdravstvenom stanju itd.), prikupljaju se isključivo radi ostvarenja neke od navedene svrhe, te se samo za to mogu upotrijebiti.