Pregled Izmjena i dopuna Zakona o radu

Pregled Izmjena i dopuna Zakona o radu

Izmjene i dopune Zakona o radu su nakon dugih pregovora stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Kao najznačajnije zakonske promjene ističu se sprječavanje neopravdanog sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, nove načine obavljanja stalnih sezonskih poslova, potpunije i precizno uređenje rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu pri čemu radnik može birati mjesto rada.

Fleksibilnije uređenje dodatnog rada za drugog poslodavca, bez suglasnosti matičnog poslodavca i uz veći broj dopuštenih sati takvoga rada, propisivanje minimalnog povećanja plaće za rad radnika nedjeljom (50%), pravo na neplaćeni dopust od 5 dana godišnje za pružanje osobne skrbi članu obitelji ili kućanstva kao i pravo na odsutnost s posla zbog osobito važnih i hitnih obiteljskih razloga radnika kada je potrebna njegova trenutačna nazočnost.

Također, propisano je i načelo prava na nedostupnost u profesionalnoj komunikaciji, za vrijeme odmora i dopusta, uz predviđene iznimke, obveza ugovaranja plaće u bruto iznosu i njezine isplate na transakcijski račun radnika radi zaštite radnika i sprječavanja neprijavljenoga rada, izostanak prava na otkazni rok i otpremninu radnicima koji ostvaruju uvjete za starosnu mirovinu (65 godina života i 15 godina mirovinskoga staža), sa svrhom poticanja poslodavaca na zadržavanje takvih radnika u radnom odnosu.

Propisana je i mogućnost da članovi sindikata koji je pregovarao oko sklapanja kolektivnog ugovora, ostvare određena povoljnija materijalna prava, sve radi poticanja sindikalnog rada i kolektivnog pregovaranja te cjelovito uređenje novog oblika rada koji se obavlja korištenjem digitalnih radnih platformi s primarnim ciljem zaštite osoba koje na takav način rade.

Svaki institut Zakona o radu, koji je izmijenjen, bit će detaljno obrađen, dok se u tablici ispod navode najbitnije promjene uspoređene s dosad važećim.

Zakon o radu (93/14, 127/17, 98/19) Zakon o radu (96/14, 127/17, 98/19, 151/22)
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
Razlozi: prestanak radnog odnosa koji je unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Ne moraju se navesti u prvom ugovoru na određeno. Već u prvom ugovoru se mora navesti objektivan razlog za rad na određeno vrijeme.
Ukupno trajanje ugovora na određeno može biti 3 godine, uz iznimku prvog ugovora koji nema ograničenje. Svi ugovori, uključujući i prvi, mogu trajati najduže tri godine.

Točno propisani izuzeci kada ugovor o radu na određeno može trajati duže od 3 godine.

Nije propisano. Radnik ima pravo nakon šest mjeseci rada kod istog poslodavca zatražiti sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
OBVEZNI SADRŽAJ PISANOG UGOVORA O RADU
Mjesto rada ili napomena da se rad obavlja na različitim mjestima. Definirati točno mjesto ili mjesta rada gdje se rad obavlja ili bi se mogao obavljati.
Nije propisano. Pravo na obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje.
Nije propisano. Odredbe o trajanju i uvjetima probnog rada.
RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU

 

Poznat je samo rad na izdvojenom mjestu rada bez definiranja istog. Definiranje rada na izdvojenom mjestu rada (npr. rad od kuće) i rada na daljinu (rad preko informacijsko-komunikacijske tehnologije; na njega se ne odnose propisi o zaštiti na radu).
Mora se sklopiti ugovor o radu za takav rad. U određenim slučajevima ugovor o radu za takav rad se ne mora sklopiti (epidemija bolesti, poplave i sl. do 30 dana).
Propisana dužnost poslodavca da naknadi troškove radniku vezane uz obavljanje poslova. Detaljnije se uređuje kada se radniku moraju nadoknaditi troškovi.
Nije propisano. Radnik može slobodno odrediti gdje će obavljati rad.
Nije propisano. Radnik u određenim slučajevima (zaštita zdravlja, trudnoća ili roditeljske obveze prema djeci do osme godine života, pružanje skrbi članu uže obitelji) ima pravo tražiti izmjenu ugovora o radu prema kojem bi na određeno vrijeme radio na izdvojenom mjestu rada.
DODATAN RAD RADNIKA
Do 8 sati tjedno, odnosno do 180 sati godišnje uz pisanu suglasnost poslodavca kod kojeg je radnik zaposlen u punom radnom vremenu. Dužnost obavještavanja poslodavca o dodatnom radu; nije više potrebna suglasnost poslodavca.
Nije propisano. Matični poslodavac može tražiti prestanak obavljanja dodatnog rada samo ako za to postoje objektivni razlozi.
Nije propisano. Osam sati tjedno; u slučaju nejednakog rasporeda radnog vremena do 16 sati tjedno dužina dodatnog rada.
Nije propisano. Propisani uvjeti rada radnika koji rade u dodatnom radu (plaća i druga materijalna prava).
ZAŠTITA TRUDNICA, RODITELJA I POSVOJITELJA
Pretpostavka rada u punom radnom vremenu, zabrana otkaza, pravo radnika da izvanrednim otkazom otkaže ugovor o radu, pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove – navedena prava i zaštite odnosili su se na razdoblje rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Navedena prava i zaštite su prošireni i na razdoblje očinskog dopusta i na dopust radnice koja je rodila.
PROBNI RAD
Probni rad se može ugovoriti bez iznimke. Ne može se ugovoriti u slučaju sklapanja ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima.
Probni rad ne može trajati duže od 6 mjeseci. U Zakonu nabrojenim slučajevima može trajati duže od 6 mjeseci.
Nije propisano. Propisana detaljna pravila u slučaju ugovaranja probnog rada kada radnik koji je već zaposlen kod poslodavca, s tim poslodavcem sklopi ugovor o radu radi obavljanja drugih poslova.
RADNO VRIJEME
Općenita definicija radnog vremena. Mora se utvrditi dan i sat kada posao počinje i završava.
Općenita odredba prema kojoj poslodavac može radniku mijenjati utvrđeni raspored radnog vremena. Definirana prijeka potreba u slučaju koje poslodavac može promijeniti utvrđeni raspored radnog vremena.
Nije propisano. Poslodavac mora voditi računa o ravnoteži privatnog i poslovnog života.
Zaštita određenih kategorija radnika koji mogu raditi u nejednakom rasporedu radnog vremena samo ako poslodavcu dostave pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad. Proširena kategorija zaštićenih radnika;

Mogućnost traženja od poslodavca izmjenu ugovora o radu kojim se mijenja ugovoreno puno radno vrijeme na nepuno radno vrijeme, odnosno može tražiti promjenu ili prilagodbu rasporeda radnog vremena.

NEPLAĆENI DOPUST I ODSUTNOST S POSLA
Propisano samo da poslodavac može radniku odobriti neplaćeni dopust za vrijeme kojeg prava i obveze iz radnog odnosa miruju. Određene situacije u kojima radnik ima pravo na neplaćeni dopust.
Ne postoji odredba o odsutnosti s posla. Jedan dan u kalendarskoj godini radnik ima pravo na odsutnost s posla zbog točno propisanih razloga.
PLAĆA I NAKNADA PLAĆE
Plaća nije definirana. Definicija plaće, dodataka na plaću i ostalih primitaka radnika.
Nije propisano. Plaća ne može biti poslovna tajna.
Kolektivnim ugovorom se moglo ugovoriti da se plaća za prethodni mjesec isplaćuje nakon petnaestog u mjesecu. Plaća se mora u svakom slučaju isplatiti najkasnije do petnaestog u mjesecu.
Pravo na povećanu plaću propisano samo za nekoliko slučajeva, bez definicije istih. Povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50%.

Definirani otežani uvjeti rada.

OTKAZNI ROK I OTPREMNINA
Propisano da otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Otkazni rok počinje teći od dana prestanka privremene nesposobnosti za rad.

Teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ako je radnik oslobođen obveze rada.

Radnik koji u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža ne ostvaruje pravo na otkazni rok i otpremninu.
KOLEKTIVNI UGOVORI
Nema odredbe. Kolektivnim ugovorom se mogu ugovoriti materijalna prava u većem opsegu za članove Sindikata koji su pregovarali o Kolektivnom ugovoru.