Prenošenje ugovora na novog poslodavca

Prenošenje ugovora na novog poslodavca

Smisao ove odredbe je očuvanje kontinuiteta radnog odnosa i svih prava radnika u slučaju prijenosa gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti na novog poslodavca.

Prenošenje ugovora

Ako se statusnom promjenom (pripajanje ili spajanje poduzeća) ili pravnim poslom (prodaja poduzeća) na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koja zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja.

Prava radnika i obveze novog poslodavca

 Važno!

Radnik čiji je ugovor o radu prenesen na gore opisani način zadržava sva prava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenošenja ugovora o radu.

Poslodavac na kojeg se prenose ugovori o radu preuzima danom prenošenja u neizmijenjenom obliku i opsegu sva prava i obveze iz prenesenog ugovora o radu.

Obveze dotadašnjeg poslodavca

Poslodavac koji na novog poslodavca prenosi poduzeće, dio poduzeća, obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti dužan je novog poslodavca, potpuno i istinito, pisano izvijestiti o pravima radnika čiji se ugovori o radu prenose. Ako poslodavac ne ispuni predmetnu zakonsku obvezu, bit će kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kn. Imajući u vidu da radnik ne može utjecati na izvršenje te obveze poslodavca, propisano je da propust poslodavca da novog poslodavca pisano izvijesti o pravima radnika čiji se ugovori o radu prenose, ne utječe na ostvarivanje prava radnika čiji su ugovori o radu preneseni na novog poslodavca.

Poslodavac je dužan savjetovati se s radničkim vijećem o prijenosu te o utjecaju takvog prijenosa na radnike koji su prijenosom obuhvaćeni, a dužan je obavijestiti i radnike o prijenosu. U obavijesti radničkom vijeću i radnicima moraju biti navedeni podaci o: danu prenošenja ugovora o radu, razlozima prenošenja ugovora o radu, utjecaju prenošenja ugovora o radu na pravni, gospodarski ili socijalni položaj radnika i mjerama predviđenim u vezi s radnicima čiji se ugovori prenose.

Kolektivni ugovor sklopljen u poduzeću, dijelu poduzeća, u vezi s obavljanjem gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koje je preneseno, nastavlja se primjenjivati na radnike do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najduže godinu dana.

 Položaj radničkog vijeća

Ako je u poduzeću, dijelu poduzeća, gospodarskoj djelatnosti ili dijelu gospodarske djelatnosti koje je preneseno i koje je zadržalo svoju samostalnost utemeljeno radničko vijeće, ono nastavlja s radom, a najduže do isteka mandata na koji je izabrano. Sukladno tome, novi poslodavac se u postupku obavješćivanja, savjetovanja ili suodlučivanja u vezi s radnopravnim statusom radnika čiji su ugovori o radu preneseni, obraća radničkom vijeću koje je izabrano kod dotadašnjeg poslodavca.

Ako poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti koje je preneseno ne zadržava svoju samostalnost i nastavak rada radničkog vijeća nije moguć, radnici čiji se ugovori prenose zadržavaju pravo na zastupljenost sve dok se ne stvore uvjeti za izbor novog radničkog vijeća, odnosno do isteka mandata njihova dotadašnjeg predstavnika.