Privatni sektor NHS-a – Aktualno stanje i prijedlozi aktivnosti

Privatni sektor NHS-a – Aktualno stanje i prijedlozi aktivnosti
Sindikati koji u okviru Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) okupljaju članove u privatnom sektoru, u veljači ove godine, sukladno organizacijskoj strukturi konstituirali su Privatni sektor NHS-a. U nastavku svojeg rada 5. i 14. svibnja ove godine održali su dva sastanka putem telekonferencije. 
Sindikati su razmijenili informacije o stanju u djelatnostima koje zastupaju, s naglaskom na aktualnu situaciju vezanu uz koronavirus, korištenje državnih potpora, razinu prava radnika, te rad Sindikata. 
Predstavnici Sindikata privatnog sektora smatraju da korona kriza ne smije biti izgovor za negativne promjene Zakona o radu, ali moguće je da se Zakon pozitivno modernizira u određenim dijelovima i uskladi s kretanjima u društvu. Ističu i važnost zadržavanja kolektivnih ugovora te razine prava, a eventualna smanjenja samo privremenim aneksima. 
Kao problem u praksi javilo se pretjerano određivanje godišnjih odmora za 2020. godinu pa se smatra potrebnim da se i s razine NHS-a ponovno upozorava na ovu problematiku te traži da se godišnji odmor određuje radnicima sukladno njegovoj inicijalnoj svrsi. 
Sindikati privatnog sektora NHS-a razgovarali su i o prijedlozima daljnjeg unapređenja rada NHS-a. Konkretno smatraju potrebnim razvijati što bolju medijsku prisutnost aktivnosti svih sindikata NHS-a, a time i same središnjice te ukupnog sindikalnog pokreta. Važnim se smatra i razvoj programa sustavnog poticanja organiziranja novih članova.