Projekt Sindikata grafičara – Dijalog i znanje napredak grade

Projekt Sindikata grafičara – Dijalog i znanje napredak grade
Dana 29. ožujka 2018. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti je s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava potpisao ugovor o financiranju projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, a vrijednost projekta je 1,221.224,78 kn. Projekt je financiran sredstvima europskih fondova. Ukupno će biti financirano 15 projekata, a projekt našeg Sindikata je zauzeo 2. mjesto u bodovnom pragu.
Svrha projekta
Svaka strana socijalnog dijaloga dužna je kontinuirano raditi na ostvarenju temeljnih preduvjeta za konstruktivan, učinkovit i produktivan dijalog. Prvi preduvjet je da dijalog bude temeljen na znanju – detaljnom znanju o temi, odnosno pitanjima koja su predmet dijaloga. Drugi uvjet jest vođenje dijaloga na kvalitetan način, primjenjujući komunikacijske vještine. Stoga je cilj ovog projekta s pozicije radnika i njihovih predstavnika postići i jedno i drugo, podići razinu znanja s područja radnog prava i zaštite na radu, te ih uz to naučiti temeljnim komunikacijskim vještinama i mogućnostima interne komunikacije, odnosno pomoći im da vode konstruktivan dijalog.
S tim ciljem u projektu će se razviti četiri edukacijska programa u ukupnom trajanju od 24 dana u kojima će sudjelovati 60 sindikalnih povjerenika, predstavnika radničkog vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu, te ostalih zainteresiranih članova. Izradit će se ukupno 4 priručnika koja će biti dostupna na novo dizajniranoj web-stranici Sindikata grafičara. Održat će se i Međunarodna konferencija na kojoj će se raspravljati o posljedicama 4. industrijske revolucije na sektor.
Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada
60 sudionika ovog seminara će steći znanja o mogućnostima unapređenja zaštite na radu i načinima unapređenja zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. Većinu predavanja na ovom seminaru će održati zaposlenici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, koji je ujedno i partner projekta. Temeljna zadaća Zavoda je sustavno praćenje stanja zaštite na radu i njeno unapređivanje kroz stručnu i administrativnu podršku. Zavod će biti odgovoran za provedbu seminara i za istraživanje koje će prethoditi seminaru. Naime, predviđeno je da predstavnici Zavoda naprave uvid u nekoliko tvrtki u kojima djeluje naš Sindikat. One još nisu točno definirane, no cilj je da se obuhvati što više radnih mjesta na kojima su zaposleni naši članovi. Na taj neposredni način lakše će uvidjeti koje su opasnosti rada radnika u sektoru. Nadamo se da će i poslodavci uvidjeti važnost ovog istraživanja, te da će biti na raspolaganju Zavodu kako bi se istraživanje što kvalitetnije provelo. 
Na temelju toga istraživanja, predstavnici Zavoda će izraditi priručnik u kojem će se obraditi zaštita na radu i rad na siguran način. Predmetni priručnik će biti predstavljen na seminaru, te distribuiran članovima. 
Jedan dio seminara će održati stručnjakinja iz područja kineziologije rada, dr. sc. Josipa Nakić. Ona će zajedno sa zaposlenicima Zavoda napraviti uvid u nekoliko tvrtki iz naše djelatnosti. Profesionalne bolesti, posebice kralježnice, vezane uz nepravilno držanje, dizanje i manipuliranje teretom, kao i ostale bolesti lokomotornog sustava često su uzrokovane i prisilnim položajima i repetitivnim pokretima. Stoga će dr. sc. Nakić napraviti fotografije na samim mjestima rada, te na temelju tih fotografija napraviti priručnik „Pravilno rukovanje teretom“, koji će biti predstavljen na seminaru i kasnije distribuiran članovima. Seminar se planira održati u veljači 2019. godine.
Komunikacijske vještine, ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog
O vještinama komunikacije gotovo nitko od radnika i njihovih predstavnika, pa ni mnogi poslodavci, nema nikakvih saznanja, niti je uopće osviješten o njihovom postojanju i važnosti za uspješan socijalni dijalog. Stoga će se na ovoj radionici, koja će se održati u tri različita termina s po 20 sudionika, naglasak staviti na sljedeće teme: razumijevanje sugovornika, priprema govora, govor pred većom skupinom ljudi, kako pobijediti tremu, vještine uvjeravanja i utjecaja u radnoj okolini, tehnike pregovaranja, kolektivno pregovaranje…
Cilj je sudionike radionice naučiti temeljnim komunikacijskim vještinama kako bi bili kadri voditi što kvalitetniji socijalni dijalog, te lakše zastupati interese članova sindikata i svih radnika. Predviđeno održavanje ove radionice je između listopada i prosinca 2018. godine, a predavat će vanjski suradnik, stručnjak za komunikacijske vještine.
Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg interesa radnika
Uz komunikaciju s poslodavcem, potrebno je predstavnike radnika osposobiti na što veći broj mogućih načina komunikacije s radnicima, neposredne i posredne. Kao i prethodna, ova radionica će se održati u 3 termina po 20 sudionika u svakom terminu. 
Cilj je polaznike radionice osposobiti u sljedećim područjima: razumijevanje timskog rada i razvoj tima, vodstvo i rješavanje teškoća u timu, tehnike animiranja članova i drugih radnika, organiziranje – neposredni kontakt, izrada konkretnih modela neposredne komunikacije. 
Predviđeno održavanje ove radionice je u travnju i svibnju 2019. godine, a predavat će vanjski suradnik, stručnjak za komunikacijske vještine.
Međunarodna konferencija
U rujnu 2019. godine se planira održati Međunarodna konferencija pod nazivom: „Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru“. Nedovoljna svijest o promjenama koje nosi 4. industrijska revolucija pogađa i naš sektor i zbog toga je potrebna stalna prilagodba radnika novim načinima rada. 
Na konferenciji će uz predstavnike radnika, sudjelovati i predstavnici srodnih sindikata, predstavnici poslodavaca iz sektora, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, UNI-Europa, obrazovnih institucija u sektoru, te predstavnici resornih ministarstava. Cilj konferencije je potaknuti aktivniji socijalni dijalog s posebnim naglaskom na pitanja 4. industrijske revolucije i promjenama koje ona nosi te aktivnom sudjelovanju i utjecaju na njih. Uz predavanja, održat će se i panel-rasprave. 
Izrada priručnika o obrađenim temama
Prethodno su već navedeni pojedini priručnici koji se planiraju izraditi u sklopu ovog projekta. Ukupno će se izraditi 4 priručnika. Stručna služba Sindikata grafičara će izraditi priručnik „Abeceda radnih odnosa“ u kojem će se obraditi osnovna pitanja iz radnih odnosa, a trebao bi služiti kao materijal za daljnju edukaciju radnika od predstavnika radnika. Radnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu će izraditi priručnik pod nazivom „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“ kojem je cilj podići svijest radnika i poslodavaca o važnosti zaštite na radu, o opasnostima, prevenciji i radu na siguran način u djelatnosti tiskarstva i komunikacija. Treći priručnik će izraditi dr. sc. Josipa Nakić pod nazivom “Pravilno rukovanje teretom“ u kojem će se kroz fotografije radnike upoznati s načinima kretanja, pravilnog dizanja tereta… Izradit će se i priručnik „Socijalni dijalog i osnove vještina uspješnog komuniciranja“ u kojem će se sažeti sve naučeno na radionicama kako bi to polaznici mogli koristiti u daljnjem radu. Svaki od tih priručnika će se tiskati u najmanje 1.000 komada te će biti distribuirani našim članovima.
Kako bi što bolje i uspješnije pratili novije trendove i našim članovima pravovremeno pružali tražene informacije, u sklopu projekta će se dizajnirati web-stranica Sindikata grafičara. 
Predmetni seminari i radionice su prije svega namijenjeni sindikalnim povjerenicima, članovima radničkog vijeća i povjerenicima radnika za zaštitu na radu. No, oni su namijenjeni i svim sindikalnim aktivistima, te pozivamo članove sindikata koji su zainteresirani za sudjelovanje da se jave svom sindikalnom povjereniku.