PUŠENJE U RADNIM PROSTORIJAMA

PUŠENJE U RADNIM PROSTORIJAMA

Pušači se žale da je sve manje razumijevanja za njihovu „strast“ bez koje ne mogu. Pri tom uopće ne razmišljaju da duhanski dim škodi nepušačima, koje oni proglašavaju pretjerano osjetljivima. Dakako, radi se tzv. pasivnom pušenju kojem su izloženi nepušači, dok je o štetnostima pušenja na zdravlje pušača gotovo sve poznato.

Zaštita nepušača

Ipak, evo nekoliko zastrašujućih podataka iz zemalja Europske unije i našeg Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Zabrinjavajući podaci pušenje povezuju s rakom pluća. Približno 90% slučajeva raka pluća nastaje kao posljedica pušenja. Podaci iz EU pokazuju da se posljednjih godina smrtnost od raka pluća kod žena približila smrtnosti od raka dojke.

U Hrvatskoj na godišnjoj razini otkrije se približno 3.000 novooboljelih od raka pluća. Interesantni su i omjeri između aktivnih pušača, pasivnih pušača i nepušača. Aktivni dugogodišnji pušači imaju 20 puta veće šanse da će oboljeti od raka pluća, dok je kod pasivnih pušača taj rizik 1,5 puta veći u odnosu na nepušače.

Kod mnogih poslodavaca pušenje je nerijetko ograničavajući faktor prilikom zapošljavanja novih radnika. Između radnika pušača i nepušača, istih kvalifikacija i sposobnosti, poslodavac će se često odlučiti za nepušača.

Već prema Zakonu o radu (NN 93/14.) poslodavac je dužan organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika, u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima i naravi posla koji se obavlja.

Na radnom mjestu prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14. i 118/14.) uređeni su odnosi između poslodavca i zaposlenika u vezi pušenja i to u glavi IV. „Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu“ i odjeljka 15. „Zaštita nepušača, zabrana pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti“.

Zakonske odredbe

 Navodimo detalje koji govore kako se moraju ponašati pušači na radnom mjestu, te ovlasti poslodavca u zaštiti nepušača. Odredbe članka 57. navedenog Zakona obvezuju poslodavca da poduzme odgovarajuće mjere u zaštiti nepušača od djelovanja duhanskog dima. Stavcima 2. i 3. istog članka zabranjeno je pušenje na radnim sastancima i u radnim prostorijama i prostorima.

 Na kraju zakonodavac dozvoljava da poslodavac može iznimno dozvoliti pušenje u nekim prostorijama i prostorima, ako to drugim propisom nije zabranjeno, o čemu u takvoj prostoriji ili prostoru mora biti istaknut znak mjesta za pušenje. Također, treba uzeti u obzir da se ne može dozvoliti pušenje u prostoriji u kojoj zajedno borave pušači i nepušači. Ne priznaje se obrazloženje da u prostoru u kojem borave pušači i nepušači, pušači mogu pušiti ako za to imaju pristanak nepušača. Naime, zakonsko pravo na zaštitu od duhanskog dima nepušači ne mogu odbiti. Ulazeći u prostoriju u kojoj nije istaknut nikakav znak o pušenju, odmah je jasno da je tu pušenje zabranjeno zbog zaštite nepušača.

 Da se ipak ne bi potpuno uskratila sva prava pušačima, poslodavcu se preporučuje da odredi mjesto, prostoriju ili prostor gdje je pušenje dozvoljeno. Takav prostor mora biti odijeljen od ostalih prostorija, s mogućnošću provjetravanja i opskrbljen pepeljarama te označen znakom mjesta za pušenje.

 Ako se prilikom ulaska u radnu prostoriju uoči znak zabrane pušenja, radi se o provođenju zaštite od požara jer u takvoj radnoj prostoriji postoji mogućnost nastanka požara i eksplozije (tehnološki proces) koje mogu prouzročiti već plamen šibice ili žar cigarete.

Što govori Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti na radu normativni je akt koji podrobno uređuje provođenje zaštite na radu u poduzeću, pa tako i neka pravila o pušenju koja nisu detaljno obrađena Zakonom.

Uobičajeno ovi pravilnici imaju odredbu o obvezi neposrednih rukovoditelja (poslovođe, voditelja, organizatora…) da sprječavaju pušenje zaposlenika na mjestima gdje postoji zabrana pušenja.

U prilogu pravilnika uobičajeno je navedena odluka direktora kojom se određuju  prostori u kojima je dozvoljeno pušenje. Usmene odredbe o dozvoli pušenja zakonodavac ne poznaje.

Nadzor  inspekcije rada

 Po obavijesti zaposlenika (obično nepušača) o pušenju na zabranjenom mjestu, nakon primljene prijave Inspekcija rada upućuje inspektora zaštite na radu kako bi provjerio primljenu prijavu.

 U slučaju da inspektor zatekne pušača na mjestu gdje nije dozvoljeno pušenje, može izreći novčanu kaznu u iznosu 10.000,00 kuna za prekršaj poslodavcu jer djelotvorno ne provodi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima.

 Za navedeni prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 kuna može se kazniti poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe. U slučaju ponavljanja prekršaja počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u dvostrukom iznosu.

 Također je moguće da inspektor odredi novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja (tj. na licu mjesta) i to poslodavcu pravnoj osobi u iznosu 1.900,00 kuna, a poslodavcu fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu 1.500,00 kuna.

 Iako inspektor ne kažnjava radnika koji je pušio na mjestu gdje pušenje nije dozvoljeno, jasno je da će poslodavac na određeni način sankcionirati neodgovornog radnika. U slučaju ponavljanja prekršaja „neposlušni radnik“ može se suočiti i s vrlo neugodnim mjerama poslodavca.

Ploče dozvole i zabrane pušenja

 Prema odredbama Zakona o zaštiti na radu (zaštita nepušača) smatra se da je pušenje u radnim prostorijama zabranjeno ako u njima nije istaknuta ploča o dozvoli pušenja. Stoga nije potrebno postavljati bilo kakva upozorenja ili ploče o zabrani pušenja. Ploče „Mjesto za pušenje“ ili „Dopušteno pušiti“ postavljaju se u prostorima u kojima je poslodavac dozvolio pušenje.

 Zabrana pušenja u prostorijama i prostorima gdje zbog tehnološkog procesa ili radnih postupaka postoje rizici od nastanka eksplozija ili požara, skreće se pažnja različitim pločama zabrane i upozorenja, na primjer: „Zabranjeno pušenje“, „Zabranjena upotreba otvorenog plamena“, „Zabrana korištenja iskrećih alata“ i slično. Jasno je da je u ovakvim prostorima pušenje strogo zabranjeno sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Pušači – pozor!

 Zaposlenici-pušači  moraju znati da su danas njihova prava glede pušenja u poduzeću znatno sužena, a sve u okviru Zakona o zaštiti na radu.

 Svakako treba upamtiti:

1. Da poslodavac može (ali ne mora) odrediti i urediti jedan ili više prostora za pušenje. Naime, zakonodavac je ovlastio poslodavca da iznimno može odstupiti od zabrane pušenja, ali na način da to dozvoli samo u posebnoj prostoriji ili prostoru. Ovu odluku poslodavac daje samo pisanim putem.

2. Da zaposlenici smiju pušiti jedino u određenim i označenim prostorima.

3. Da pušenjem u prostorijama gdje to nije dozvoljeno pušači „truju“ nepušače.

4. Da zbog nedozvoljenog pušenja štete svome zdravlju i zdravlju nepušača te se istovremeno izlažu mogućim sankcijama.

5. U slučaju inspekcijskog nadzora izlažu poslodavca plaćanju novčane kazne za prekršaj.

Prostorija za pušenje – uvjeti

Odredbama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08., 55/09., 119/09., 94/13.) detaljnije su utvrđeni uvjeti kojima mora udovoljavati prostor za pušenje. Odredbe su usklađene s Direktivom 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2001.

Prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s pripadajućim zidovima i stropom, s kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. Dio zida su zatvoreni prozori i vrata.

Prostor mora biti izveden na način da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u druge prostore. Površina prostora ne smije biti manja od 10 m². Prostor mora biti izveden izolirano od drugih radnih prostora i ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostorije. U prostoru se ne smije konzumirati hrana i piće.

Prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje isključivo namijenjenom samo za tu prostoriju. Zrak onečišćen duhanskim dimom iz prostora za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije. Sustav izmjene zraka mora osigurati najmanju količinu dodatnog zraka 30 litara u sekundi za indeks popunjenost pušačkog prostora od 0,7 osoba/m².

Na ulazu prostora za pušenje mora biti postavljena oznaka „PROSTOR ZA PUŠENJE“ i s navedenim brojem osoba koje prostor istovremeno može primiti.

Navedimo još jedan primjer iz prakse, vezan uz korištenje prostora za pušenje. Kad se već poslodavac odluči urediti i staviti na raspolaganje pušačima prostor za pušenje, taj prostor treba urediti onako kako zahtijevaju propisi.

Zahtijevati od radnika da koriste prostor za pušenje koji nije odgovarajući (npr. nedovoljno provjetravanje, minimalni prostor za prevelik broj pušača i sl.), poslodavac bi se mogao suočiti s ozbiljnim posljedicama. U navedenim slučajevima mogle bi uslijediti pritužbe radnika nadležnoj inspekciji, ili pokretanje sudskog postupka.

Kojeg li paradoksa, kada bi protestirali pušači da ih se tjera pušiti u „nezdravom“ prostoru. To su, dakako, ekstremni slučajevi, ali životno mogući.

Posebni dodatak: A da prestanemo pušiti!

Zbog sve neugodnijeg obruča koji se steže oko nepušača, mnogi žele odustati od te neugodne i nezdrave navike. Prestanemo li pušiti, sve zakonske zabrane, radna mjesta uvjetovana nepušenjem, traženje mjesta gdje je dozvoljeno pušenje i vječito prigovaranje nepušača – odjednom nestaju.

Uglavnom, riječ je o tri kategorije pušača: oni koji žele prestati pušiti, ali još nisu odlučili kada (neodlučni?!), drugi su oni koji su prestali pušiti, ali su kod prve veće prepreke odustali i vratili se pušenju, a tu je i kategorija pušača koji tvrdokorno odbijaju prestati pušiti čak iako su već vidljive štete na organizmu. Ovdje ćemo samo spomenuti pušače koji su pod pritiskom, bojeći se smrti, saznavši da imaju rak pluća, odmah prestali pušiti, no ta odluka, nažalost, dolazi prekasno.

Prve dvije kategorije, a to je velika većina pušačke populacije, treba pomoć prilikom odvikavanja od pušenja.

Nekima je to uspjelo bez značajne pomoći sa strane, a  recept je jednostavan. Njihovo je geslo bila odluka: „Od sutra ne pušim!“ I zaista, drugo jutro uz obaveznu kavicu nema pušenja. Oni koji su uspjeli tvrde da za to treba čvrsta volja i karakter, pa i dugogodišnji pušač postaje nepušač. Međutim, najmanje prvih mjesec dana, a kod nekih i mnogo dulje, „preobraćenik“ nailazi na stupice koje treba zaobići, a ne upasti u njih. Prepreka je mnogo. To je duhanski dim pušača iz životne i radne okoline (izbjegavati!), nedovoljna podrška od članova radne ekipe, ali i porodice (uvjeravati se da ćete im dokazati čvrstu volju), shvatiti da je pijenje kave i sjedenje uz piće još ugodnije bez dima cigarete (koristiti prostore gdje je pušenje zabranjeno!), stalno se uvjeravati da to možete i da ste na pravom putu i da ćete uspjeti itd.

A kada uspijete na taj način, bit će to tako značajan uspjeh kojim ćete dokazati da možete prevladati i tako opake navike kao što je pušenje.

Ako ne uspijete sami pokušajte sa iCoach (ICoach I ExSmokers – Ex-Smokers are Unstoppable), besplatnim i učinkovitim alatom za prestanak pušenja Europske komisije EXSMOKERS.EU.

Ova besplatna platforma daje svakodnevne savjete, preporuke, individualizirane odgovore, motivaciju, a ugrađena tipka za paniku pomaže prebroditi najteže trenutke kada je potreba za cigaretom najveća. Program se temelji na znanstvenom istraživanju, praktičnom kliničkom iskustvu psihologa i komunikacijskih stručnjaka. Dokazano je da iCoach ima značajnu učinkovitost: više od 37 % osoba koje su se registrirale doista je prestalo pušiti. Više o spomenutom alatu možete naći na ExSmokers/Bivši pušači su nezaustavljivi (na hrvatskom jeziku).

Aplikacija je dostupna online na stolnim računalima i mobitelima (zahtjev iOS i Android 2.1 i novije verzije).