Rad državljana RH u EU – Kako se hrvatski radnici mogu zaposliti u EU

Rad državljana RH u EU – Kako se hrvatski radnici mogu zaposliti u EU
S obzirom na to da je Hrvatska punopravna članica EU, državljani Republike Hrvatske i članovi njihovih obitelji mogu slobodno boraviti, kretati se i raditi na području drugih država članica Europske unije. Sloboda kretanja u EU predstavlja temeljno pravo radnika i članova njihovih obitelji. Sloboda kretanja radnika podrazumijeva ukidanje svake diskriminacije na temelju državljanstva među radnicima iz država članica u vezi sa zapošljavanjem, primicima od rada i ostalim uvjetima rada i zapošljavanja. 
Državljanin RH koji se želi zaposliti u drugoj državi članici EU ima pravo, kao i državljani te države, prijaviti se na slobodno radno mjesto, slobodno se kretati na području te države u tu svrhu, boraviti u toj državi te ostati u toj državi nakon prestanka zaposlenja pod uvjetima propisanima zakonima te države. Strani poslodavac ne smije uvjetovati zapošljavanje državljana RH zadovoljavanjem zdravstvenih, strukovnih ili drugih kriterija koji su diskriminirajući na temelju državljanstva u usporedbi s onim koji se primjenjuju na državljane te države članice, koji žele obavljati isti rad. 
Strani poslodavac, koji je ponudio radno mjesto državljaninu RH može od radnika zahtijevati da pristupi polaganju stručnog ispita, ako je to izričito naveo prilikom davanja ponude za posao. Poslodavac ne smije prema radniku iz RH, zbog njegovog državljanstva, postupati drukčije nego što postupa prema domaćim radnicima kad je riječ o uvjetima zapošljavanja i rada, a posebno primicima od rada i otpuštanju. Državljanin RH ujedno ima pravo, ako postane nezaposlen, vratiti se na posao ili ponovno se zaposliti kod drugog poslodavca. 
Radnicima isti uvjeti rada bez diskriminacije
Ako se državljanin RH zaposli kod poslodavca u drugoj državi članici EU, ugovor o radu sklopit će se prema zakonu te države članice. Poslodavac će biti dužan državljaninu RH osigurati iste uvjete rada i na istoj razini kao i domaćim radnicima bez diskriminacije. Državljani RH mogu raditi u drugoj državi EU bez da za tu svrhu pribavljaju radnu dozvolu. Ako državljanin RH posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, može ući i boraviti u bilo kojoj državi članici EU do tri mjeseca. Ako državljanin RH želi u nekoj državi EU boraviti dulje od tri mjeseca, morat će nadležnoj policijskoj upravi prijaviti svoj boravak u toj državi u svrhu rada. U tom slučaju će prije početka rada kod poslodavca, radnik morati sklopiti s poslodavcem ugovor o radu, koji će postati važeći tek kada se radniku izda potvrda o prijavi boravka u toj državi, a taj se ugovor mora priložiti zahtjevu za prijavu privremenog boravka. 
Uz države članice koje za hrvatske radnike nisu uvele ograničenja u pristupu tržištu rada, hrvatskim državljanima se u 2018. godini otvorilo tržište rada Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Nizozemske, Malte i Slovenije. Ograničenje za zapošljavanje hrvatskih radnika i dalje je na snazi samo još u Austriji, a najduže do 30. lipnja 2020. godine.
Radnicima državljanima RH ujedno se jamči pravo na jednako postupanje u pogledu članstva u sindikatima i izvršavanja prava koja proizlaze iz toga članstva, uključujući pravo glasa i pravo kandidiranja za administrativna ili rukovoditeljska mjesta u sindikatu te imaju pravo biti izabrani u predstavnička tijela radnika u poduzeću. Za rad u Austriji će državljani RH morati ishoditi dozvolu za boravak i rad, ili potvrdu o prijavi rada do 90, 60 ili 30 dana ako potpadaju pod neku od kategorija radnika kojima je to dozvoljeno.