Rad na strojevima – Što rukovatelj treba znati

Rad na strojevima – Što rukovatelj treba znati

O potrebnoj osposobljenosti

Posebni zahtjevi

Zahtjevi sigurnosti na stroju

Osobna zaštitna oprema

Ispravnost zaštitnih naprava

Radna disciplina
Rad na strojevima je zahtjevan posao, a nerijetko se pored osposobljenosti za rad na siguran način zahtijevaju i posebna znanja i osposobljenja, uvjetovano zdravstveno stanje i psihičke sposobnosti, te mogući i drugi uvjeti, ovisno o vrsti stroja/postrojenja.
Sve navedeno je u funkciji sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu da se izbjegnu nezgode i nesreće, ali i ozljeđivanja.
U članku su preporučene smjernice rukovatelju stroja na koje elemente treba usmjeriti pažnju kako bi se obavljanje radnih postupaka odvijalo na siguran način.
O potrebnoj osposobljenosti
Osposobljavanje za rad na siguran način zakonska je obveza koju mora provesti poslodavac prema procjeni rizika na pojedinim poslovima, a prema usvojenom „Sustavu, planu i programima osposobljavanja radnika za rad na siguran način“.
Ovakvo osposobljavanje moraju proći svi radnici pa tako i rukovatelji na strojevima i postrojenjima, transportnim sredstvima te alatima. Pored tzv. teoretskog dijela naročito je važna i provedba praktičnog dijela osposobljavanja na kojem se utvrđuju znanja i vještine iz sigurnog rada na određenom stroju/strojevima na kojem će radnik-rukovatelj biti raspoređen za samostalni rad.
Za što bolje upoznavanje s novim strojem, često se u praksi provodi praktično osposobljavanje kod proizvođača stroja, jer će njegovi stručnjaci-instruktori najbolje prenijeti znanje o sigurnom rukovanju i ukazati na potencijalne rizike prilikom rada stroja.
Dobar je primjer praktično osposobljavanje za rad na tiskarskim strojevima naročito za offset rotacije novinskog, revijalnog i tiska iz arka koji su naručeni iz inozemstva. Tako osposobljen dio tiskara potom će biti uključeni kao instruktori za praktičnu osposobljenost novih radnika na tim poslovima.
Za neka vozila unutrašnjeg transporta (viličari), potrebno je provesti praktičnu osposobljenost za „rukovatelja viličara“ na tipu/tipovima viličara kojima će u praksi upravljati na te poslove raspoređeni radnik. Ovo osposobljavanje treba provesti ovlašteni stručni ispitivač. Ako se zbog potrebe posla viličar kreće i javnim prometnim površinama, rukovatelj viličarem mora posjedovati i vozačku dozvolu za tu vrstu vozila, dok viličar mora biti snabdjeven registarskom pločicom.
Prilikom inspektorskog nadzora nadležnom inspektoru rada za zaštitu na radu moraju biti predočene isprave o svim provedenim osposobljavanjima rukovatelja.
Posebni zahtjevi
Ako je radno mjesto/poslovi rukovatelja stroja prema procjeni rizika svrstano u poslove s posebnim uvjetima rada, tada radnik da bi obavljao te poslove mora zadovoljiti propisane uvjete u vezi dobi života, stručne sposobnosti, zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti.
Sve navedeno utvrđeno je Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84.), i to:

Dob života – na poslove smije biti raspoređen radnik stariji od 18 godina.

Stručna sposobnost – traži se stručna sprema odgovarajućeg stupnja obrazovanja za struku u kojoj se stječu znanja, vještine, navike i radne sposobnosti za obavljanje poslova ili stručna osposobljenost za rukovanje odnosnom vrstom strojeva, uređaja ili postrojenja.

Zdravstveno stanje – postavljeni su zahtjevi za uredne nalaze određenih funkcija organizma, ali i kontraindikacije, tj. stanja koja onemogućuju obavljanje određenih poslova s posebnim uvjetima rada.

Psihička sposobnost – navode se minimalni zahtjevi za psihička stanja pri kojima radnik može obavljati poslove.

Rokovi – propisani su rokovi za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti. Mogu biti određeni i kraći od propisanih ako tako ocijeni specijalist medicine rada.
Rukovatelj stroja može samostalno obavljati poslove ako posjeduje svjedodžbu specijalista medicine rada. Nakon isteka navedenih rokova u svjedodžbi rukovatelj mora ponovno pristupiti provjeri zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti.
Ako rukovatelj ne dobije pravovaljanu svjedodžbu, pravo je rukovoditelja da ga ne rasporedi na poslove s posebnim uvjetima rada odnosno može ga rasporediti (privremeno ili stalno) na druge poslove.
Zahtjevi sigurnosti na stroju
Na strojevima izrađenim u RH, a naročito onim uvezenim iz drugih zemalja svi natpisi, oznake i upozorenja u vezi sigurnosti na radu moraju biti na hrvatskom jeziku.
Upravljačke ploče mnogih strojeva snabdjevene su simbolima pored pojedinih komandi, to je neka vrsta univerzalnog jezika za rukovanje, ali rukovatelj mora biti dobro upoznat sa značenjem pojedinih simbola. Ako se pokaže nužnim, pored nekih (rijetko korištenih) simbola treba staviti i natpis na hrvatskom jeziku.
Naročito je važno da tekstovna upozorenja na stroju koja ukazuju na određene opasnosti budu isključivo na hrvatskom jeziku.
Ponekad je potrebno i pored stroja na vidljivom mjestu postaviti dodatne upute u slučaju akcidentnih situacija. Tako na primjer, u jednoj uputi izvješenoj na zidu u prostoriji pripreme tiska pored stroja CTP (izrada tiskovnih ploča za offset rotacije), opisane su:

Opasnosti

Preventivne mjere

Upotreba zaštitnih sredstava

Zaštita od požara (lokaliziranje početnog požara)

Zaštita okoliša

Prva pomoć.
Rukovatelj stroja ima zadaću da poslodavcu bez odgađanja ukazuje na nedostatke koji se pojavljuju tijekom rada na stroju, a koji mogu utjecati na pravilan rad stroja, a time i na sigurnost i zdravlje radnika.
Osobna zaštitna oprema
Kako bi se spriječile ozljede na radu i druga štetna djelovanja na organizam radnika pri obavljanju poslova, prema procjeni rizika propisana je osobna zaštitna oprema za pojedine poslove. I kod rada sa strojevima, koji su u načelu već dodatno zaštićeni, ipak svi gibajući dijelovi, te kemikalije, prašina i buka mogu predstavljati značajnu opasnost za rukovatelje.
Osobnu zaštitnu opremu rukovatelj obvezno mora koristiti u dijelovima tehnološkog procesa za koji je propisana.
Za rad na strojevima potrebno je nositi odjeću oblikovanu za rad na strojevima (prema normi HRN EN 510) koja je priljubljena uz tijelo. Od najčešće korištenih osobnih zaštitnih sredstava u upotrebi su zaštitne rukavice različitih namjena, a za zaštitu nogu (ozljeda stopala) zaštitna obuća. Mnogi strojevi proizvode štetnu buku, koja se može anulirati ušnim čepićima ili antifonima.
Propisana osobna zaštitna oprema prema procjeni rizika za pojedine poslove, obvezna je za upotrebu kod rada na stroju, dok njeno nekorištenje od radnika poslodavac može sankcionirati.
Ako se prilikom ozljeđivanja dokaže da je zbog nekorištenja osobnih zaštitnih sredstava u prekršaju bio radnik-rukovatelj, ništavan je bilo kakav zahtjev za odštetu od radnika prema poslodavcu ili odgovornoj osobi u poduzeću.
Ispravnost zaštitnih naprava
Zaštitne naprave ugrađene u strojeve i postrojenja imaju svrhu zaštite rukovatelja u slučaju neispravnog rukovanja kako bi rukovatelj i ostali radnici koji su uključeni u radni proces bili zaštićeni od neželjenog rada stroja i posljedičnog ozljeđivanja na radu.
Zakonska je obveza radnika pa tako i rukovatelja stroja da samovoljno ne isključuje, ne obavlja preinake i ne uklanja zaštitne sustave na sredstvima rada (Zakon o zaštiti na radu – NN br. 71/14.).
Rukovatelj stroja/postrojenja mora imati u vidu da može biti izložen kaznenoj odgovornosti iz koje slijedi kazna zatvora prema Kaznenom zakonu (NN br. 125/11. i 144/12.). Naročito su indikativne dvije odredbe o uništenju ili oštećenju zaštitnih naprava na radu ili uništenja, oštećenja ili zloupotrebi znakova opasnosti:

„Tko na mjestu gdje se obavlja neki rad uništi, ošteti, ukloni, isključi ili na drugi način učini neuporabljivim ili nedjelotvornim zaštitne naprave na radu i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega“ – kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

„Tko uništi, ošteti, ukloni ili na drugi način učini neuporabljivim ili neuočljivim znak kojim se upozorava na opasnost“ – kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
Radna disciplina
Rukovatelj je obvezan obavljati rad na stroju dužnom pažnjom i voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, ali i drugih radnika vezanih za njegovu djelatnost. Dužna pažnja podrazumijeva obavljanje poslova prema pravilima zaštite na radu, znanjima i vještinama stečenim osposobljavanjem za rad na siguran način, pravilima struke te pisanim uputama poslodavca.
Rukovatelj je dužan tijekom rada pridržavati se sljedećih načela:
a)
prije početka rada pregledati stroj i okoliš mjesta rada, a o eventualno uočenim nedostacima neodložno izvijestiti nadležnog rukovoditelja
b)
pravilno koristiti stroj
c)
obavezno koristiti propisanu osobnu zaštitnu opremu
d)
za vrijeme rada na stroju s tijela odstraniti ogrlice, lančiće, prstenje, narukvice, a dužu kosu prekriti maramom ili kapom
e)
ako tijekom rada zaključi da mu prijeti značajni i izravni rizik za sigurnost i zdravlje, dužan je žurno o tome izvijestiti poslodavca, njegovog ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu te povjerenika radnika za zaštitu na radu
f)
slijedom navedenog rukovatelj ima pravo odbiti rad i napustiti radno mjesto, ako su stečeni uvjeti prema odredbama Zakona o zaštiti na radu (članak 69.)
g)
nakon odlaska s mjesta rada stroj i radni okoliš ostaviti u stanju da ne ugrožavaju ostale radnike.
Kod većih strojeva/postrojenja radnici-rukovatelji obično rade kao ekipa, na primjer kod posluživanja i rada na rotacijskom stroju za tiskanje gdje se poslovi raspoređuju između voditelja smjene, vođe stroja, tiskara i pomoćnih radnika. Svi oni moraju djelovati kao dobro uigrani rukovaoci-pojedinci svaki u svom dijelu procesa tiskanja.
Rukovatelj je također obvezan brinuti i o redu na radnom mjestu i oko njega. Radnike koji nisu direktno uključeni u radni proces upozoriti da se udalje, ne dozvoliti nered u radnom okolišu (ostavljene palete, otpaci i ambalaža), a mrlje od masnoće ili ulja na podu ali i ostalih prolivenih tekućina odmah očistiti.