Rad u smjenama

Rad u smjenama

ZOR-om se definira rad u smjenama, smjenski radnik, te se propisuju obveze poslodavca prema smjenskim radnicima. Smjenski rad je rad kod kojeg dolazi do izmjene radnika na istom radnom mjestu i mjestu rada, sukladno rasporedu radnog vremena, koji može biti prekinut ili neprekinut. Osnovna značajka smjenskog rada je izmjena radnika na istom radnom mjestu i mjestu rada.

Smjenski radnik je onaj radnik, koji kod onog poslodavca kod kojeg je rad organiziran u smjenama, tijekom jednog tjedna ili jednog mjeseca, na temelju svog rasporeda radnog vremena, posao obavlja u različitim smjenama. Jedino ograničenje koje kod organizacije rada u smjenama treba bezuvjetno poštivati je da u slučaju smjenskog rada, koji uključuje i noćni rad, izmjena smjena mora osigurati da radnik u noćnoj smjeni ne radi nikada neprekidno duže od tjedan dana. Nepoštivanje ovog uvjeta sankcionirano je kao najteži prekršaj poslodavca.

Na kraju još valja istaknuti da se kod organizacije rada u smjenama pojavljuje i iznimka od općih pravila za tjedni odmor, odnosno propisana je mogućnost da se tjedni odmor radnika koji zbog obavljanja posla u različitim smjenama, zbog objektivno nužnih tehničkih razloga ne mogu iskoristiti tjedni odmor na način kako ga propisuje ZOR, uređuje tako da se takvim radnicima pravo na tjedni odmor može odrediti u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, uz koji se ne pribraja i dnevni odmor (od dvanaest sati) kao ostalim radnicima.

Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima      

Uvažavajući okolnost da je rad u smjenama, a osobito noćni rad, s aspekta zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, ujedno ipak i poseban uvjet rada, ZOR u odnosu na navedene radnike propisuje i posebne obveze poslodavca prema tim radnicima. Poslodavac je obvezan prije svega voditi osobitu brigu da pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjenama organizacija rada u što većoj mjeri bude prilagođena radnicima, te da su zadovoljeni svi sigurnosni i zdravstveni uvjeti prikladni naravi posla koji se obavlja u smjenskom ili noćnom radu. Koji će parametri pri tom biti značajni za prilagodbu rada radnicima, ovisit će o specifičnostima svakog pojedinog posla kao, npr. da li se radi o težim fizičkim ili mentalnim naporima ili se radi o izuzetno monotonom i time zamarajućem poslu, kao i o psihofizičkim sposobnostima svakog pojedinog radnika.

U cilju zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i očuvanja njihove radne sposobnosti poslodavac je noćnim i smjenskim radnicima dužan osigurati sva potrebna sredstva zaštite i prevencije koja odgovaraju i primjenjuju se u cilju osiguranja sigurnosti i zdravstvene zaštite na sve ostale radnike i dostupna su u svako doba.

S obzirom na to da je noćni rad i poseban uvjet rada, propisana je obveza poslodavca da noćnom radniku, prije početka noćnog rada i redovno tijekom trajanja rada noćnog radnika, o svom trošku omogući zdravstvene preglede sukladno posebnom propisu odnosno propisima koji uređuju područje zaštite zdravlja na radu. Noćni radnik koji radi na poslovima s posebnim uvjetima rada u skladu s propisima o zaštiti na radu, zdravstveni pregled obavlja na temelju toga propisa. Troškove zdravstvenog pregleda snosi poslodavac.

Ako se liječničkim pregledom utvrdi da noćni radnik zbog noćnog rada ima zdravstvenih problema, poslodavac je tom radniku dužan rasporedom radnog vremena osigurati obavljanje poslova izvan noćnog rada. Neispunjavanje propisanih obveza poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima sankcionirano je kao najteži prekršaj poslodavca.