Radna grupa za izmjenu Statuta Sindikata grafičara

Radna grupa za izmjenu Statuta Sindikata grafičara
Potpisivanjem sporazuma s Odašiljačima i vezama, a koje je nastavljeno potpisivanjem sporazuma sa Sindikatom Radnika HRT-a započeo je proces povezivanja Sindikata grafičara sa sindikatima medija. Imajući u vidu današnje tržište rada i okrenutost prema medijima i novim tehnologijama, nameće se potreba i da sindikalni pokreti prate takvu stvarnost. Naravno, ne zanemarujući grafičare koji čine bitnu okosnicu našeg Sindikata, pokazuje se potreba da se i Sindikat grafičara okrene i prema novim medijima, te da slijedom toga djelomično mijenja svoju organizacijsku strukturu i Statut. 
Kako bi se iznašli najbolji modaliteti takvog okrupnjivanja, oformljena je Radna grupa za izradu prijedloga okrupnjavanja u „Sindikat tiskarstva, nakladništva, medija i usluga“ (radni naziv), koja je svoj prvi sastanak održala dana 28. rujna 2018.g. Članovi Radne grupe su kolege iz svih tzv. grupa (grafičari, medij, usluge) našeg Sindikata. Radna grupa će na svojim sastancima raspraviti i na kraju odlučiti o Nacrtu nove organizacije Sindikata, koji će biti prezentiran Predsjedništvu i na kraju ako bude prihvaćen, usvojen na Kongresu 2019.g.
Vizija budućeg rada
Mogućnosti okrupnjivanja su sljedeće: širiti se samo prema medijima, širiti se i prema uslugama (npr. osiguranje) ili se otvoriti apsolutno prema svim granama. Članovi Radne grupe su stajališta da nije dobro širiti se prema svim granama, odnosno djelatnostima, nego je ipak potrebno odrediti svoj okvir rada i djelovanja. No, također treba uzeti u obzir da se tržište rada konstantno mijenja, te treba ostaviti prostor širenja na nove buduće djelatnosti. Stav Radne grupe je da nova organizacija bude temeljena na tri stupa: grafički i nakladnički dio, mediji i usluge. 
 
Organizacija Sindikata grafičara
Stajalište Radne grupe je da organizacijska struktura prati sadašnji Statut (Kongres, Nadzorni odbor, Statutarna komisija, Predsjedništvo, Predsjednik, Stručna služba, UOSS, sindikalne podružnice). Novi nacrt Statuta više neće propisivati konstituiranje regionalnog povjereništva. Kako bi se postigli bolji rezultati u području organiziranja, mogući smjer prema tome je angažiranje jedne osobe čiji posao će isključivo biti rad na terenu u cilju organizacije članstva. 
Daljnje eventualne promjene u Statutu će ići prema povećanju broja članova Predsjedništva, vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti svih tzv. stupova (grafički i nakladnički dio, mediji, usluge).
Naziv Sindikata
Radna grupa je stava da naziv treba omogućiti ljudima osjećaj pripadnosti Sindikatu, da naziv bude povezan s djelatnošću kojom se oni bave. Nije dogovoren još točan naziv, osim da bi u njemu trebao ostati pojam „grafičari“, jer se sadašnji članovi po tome prepoznaju i taj naziv odražava našu dugogodišnju tradiciju.