Ratifikacija prijedloga Kolektivnog ugovora u Vjesniku d.d.

Ratifikacija prijedloga Kolektivnog ugovora u Vjesniku d.d.
Nakon nekoliko godina teške poslovne i financijske situacije te spuštanja razine prava radnika u Vjesniku d.d. u proteklom razdoblju javile su se naznake stabilizacije poslovanja i, nadamo se, budućeg pozitivnog trenda, što je bio svojevrstan preduvjet za ponovne konstruktivnije kolektivne pregovore i povrat Kolektivnog ugovora za radnike Vjesnika d.d.
Poslodavac je prije mjesec dana prihvatio inicijativu Sindikata, a kolektivni pregovori za uređenje prava radnika u Vjesniku d.d. provodili su se intenzivno tijekom ožujka 2019. godine, te su uz detaljno iznošenje stavova i argumenata stavovi definirani na sastanku pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca 25. ožujka 2019. godine.
Kolektivni pregovori bili su u prvom redu usmjereni na definiranje i transparentno uređenje postojeće razine prava radnika, ali i na njihovo unapređenje gdje je to moguće. Ključna pitanja na koja su se u pregovorima usmjerili razgovori Sindikata i poslodavca uključivala su: plaću radnika, dodatke na plaću, jubilarnu nagradu, otpremninu i ostala materijalna prava radnika (uskrsnica, božićnica, regres, dar za djecu). Prema dosad provedenim pregovorima stav je poslodavca da u ovom trenutku s obzirom na to da je poslovanje na granici pozitivnog, što je važan preduvjet za daljnje poslovanje, nema mogućnosti povećanja osnovice plaće, ali ova mogućnost pratila bi se svakih pola godine. 
Novim Kolektivnim ugovorom unijela bi se sljedeća unapređenja prava: 

Povećanje dodatka za rad noću na 30%, za prekovremeni rad na 20%, za rad nedjeljom na 60% (rad nedjeljom predstavlja rad u nedjelju od 0 do 24 sata), te dodatak na rad u II. smjeni od 5%.

Isplata božićnice i uskrsnice u visini o kojoj će poslodavac odlučiti svake godine ovisno o financijskim mogućnostima.

Pravo radnika (do sada samo mogućnost koja se nije realizirala) na jubilarne nagrade u iznosima kako slijedi: 10 godina staža 750,00 kn, 15 godina staža 1.000,00 kn, 20 godina staža 1.250,00 kn, 25 godina staža 1.500,00 kn, 30 godina staža 1.750,00 kn, 35 godina staža 2.000,00 kn, 40 godina staža 2.500,00 kn.

Pravo radnika na otpremninu u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza u visini 5.000,00 kn po godini staža kod poslodavca. Iznimno radnik ostvaruje samo zakonsku otpremninu, ako mu poslodavac otkaže postojeći i ponudi novi ugovor u razini iste grupe složenosti ili najvišeg koeficijenta prve niže grupe složenosti, a radnik ne prihvati novi ugovor te nastupi otkaz.
Kroz nekoliko dana Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske će provesti ratifikaciju prijedloga Kolektivnog ugovora među svojim članovima i radnicima, te će ovisno o iskazanom stavu poduzeti daljnje korake u pregovorima odnosno potpisu kolektivnog ugovora.