Seminar sindikalne podružnice Tisak – Pripreme za izborne aktivnosti i rad u idućoj godini

Seminar sindikalne podružnice Tisak – Pripreme za izborne aktivnosti i rad u idućoj godini

Seminar za predstavnike radnika u Sindikalnoj podružnici Tisak održan je 22. i 23. studenog 2013. godine u Delnicama. Naglasak seminara ove godine bio je na nailazećim izborima za radnička vijeća, pripremi izbornih aktivnosti u samoj sindikalnoj podružnici, te na izradi programa aktivnosti za iduću godinu.

Seminar za predstavnike radnika u Sindikalnoj podružnici Tisak održan je 22. i 23. studenog 2013. godine u Delnicama. Seminaru je prisustvovalo tridesetak sindikalnih povjerenika, članova radničkog vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i ostalih aktivista koji djeluju u okviru Sindikata grafičara u Tisku d.d. Naglasak ovog seminara nije bio na predavanjima, već na dogovoru i pripremi konkretnih radnji od kojih prve slijede već početkom iduće godine. Seminar je vodila Dubravka Prpić, glavna sindikalna povjerenica podružnice Tisak, a uz nju su redom izlagali: Nada Poldrugač predsjednica radničkog vijeća u Tisku, Stjepan Kolarić predsjednik Sindikata grafičara, Boris Šifter voditelj kolektivnog pregovaranja u sindikatu, te Darije Hanzalek voditelj radno-pravne zaštite u sindikatu.

Socijalni dijalog u Tisku

Dubravka Prpić je izvijestila kako u poduzeću Tisak djeluju četiri sindikata te je socijalni dijalog zahtjevan, kompliciran i vrlo često ne daje rezultate koje su si sindikati zadali. Njegujemo korektne odnose sa predstavnicima Sindikata trgovine i Sindikata prometa i veza, no na žalost u nazad nekoliko godina ne možemo se pohvaliti da su odnosi sa Sindikatom novine na zavidnoj razini, što svakako otežava rad sva četiri sindikata. Da bi vodstvo podružnice Tisak moglo donijeti ispravne odluke oko priprema radnji za predstojeće izbore u Radničkom vijeću i Podružnici kronološki su im prezentirani svi događaji u Tisku.

Odnosi našeg sindikata i predstavnika Uprave baziraju se na međusobnom uvažavanju, te uz činjenicu da se osnovna bruto plaća nije povećavala od 2006. godine, pojedinačni problemi kao npr. prekovremeni sati, nedostatak radne odjeće i obuće, naknada troškova prijevoza za odlazak na edukacije pomoći radnicima i dr. se rješavaju. Radi disperziranosti Tiska važnija je točna i pravovremena informacija o problemima od strane članova. U takvim slučajevima Sindikat i radničko vijeće mogu reagirati.

Iskustva u radu radničkog vijeća

Nada Poldrugač  se u svom izlaganju osvrnula na rad Radničkog vijeća Tiska.  Izbori su održani  25. ožujka 2011. godine, na koje su sva 4 sindikata izašla sa zajedničkom listom. Konstituirajuća sjednica  održana je 5. travnja 2011.g., na kojoj je Radničko vijeće preuzelo svoje ovlasti i dužnosti,  a čiju suštinu u odnosu prema  poslodavcu  čini pravo  na: obavješćivanje, savjetovanje i suodlučivanje.

Kada su ostvareni  zadovoljavajući uvjeti za rad Radničkog vijeća (dogovoreni Sporazumom između Poslodavca i Radničkog vijeća) ono je počelo je sa svojim radom i u razdoblju od travnja 2011. godine do listopada 2013. godine održano je  ukupno 43  redovne sjednice i 21 telefonska  sjednica na kojima je poslodavac informirao, savjetovao se i tražio suglasnost radničkog vijeća za određene odluke. Jednom godišnje na dvodnevnim seminarima  održane su i edukacije članova radničkog vijeća, da bi ono moglo što kvalitetnije obavljati svoju funkciju.

Radničko vijeće kontinuirano prati primejnu važećih propisa i akata od strane posldoavca u cilju poboljšanja općih uvjeta za rad svih radnika. Surađuje sa svim sindikatima, poziva njihove predstavnike na sjednice radničkog vijeća i raspravlja s njima o problemima u primjeni Kolektivnog ugovora, te surađuje i sa  povjerenikom zaštite na radu. Skupovi radnika nisu održavani u skladu sa Zakonom, jer nije bilo volje poslodavca, ali je radničko vijeće obavješavalo radnike  o svom radu, u pisanom obliku i ti a izvješataji su  poslani na sva prodajna mjesta i izvješeni na oglasne ploče Društva.

Dodala je kako je radničko vijeće zapravo jedan most komunikacije između poslodavca i radnika, koji nažalost postaje dosta težak i neprohodan zbog manjeg razumijevanja poslodavca te primjera nepoštivanja važećih akata. Rad Radničkog vijeća otežava i sam sastav  njegovih članova, zbog nedolaska na sjednice, sindikalne pripadnosti kao i nezainetesiranosti nekih njegovih  članova. Unatoč lošim međusindikalnim odnosima  članovi radničkog vijeća bi trebali biti svjesni  činjenice da zastupaju interese svih radnika, te da moraju biti otvoreni za komunikaciju sa svim radnicima, kao i težiti boljoj uspješnosti primjene važećih akata u Društvu. Pri tome bi se aktivnosti radničkog vijeća trebale rasporediti podjednako na sve njegove članove, imajući u vidu njihove radne obaveze. Nažalost, dosadašnji rad većine članova radničkog vijeća svodio se na sudjelovanje samo na sjednicama i to uglavnom ne svih članova.

Iz tih razloga je vrlo je važno kod prijedlaganja  kandidata za slijedeće mandatno razdolje, voditi računa da to budu radnici koji žele i mogu dolaziti na sjednice, te koji će aktivnije sudjelovati i odgovorno shvatiti svoj rad u radničkom vijeću.

Izborne aktivnosti u podružnici

Stjepan Kolarić predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske obratio se prisutnima sa posebnim naglaskom na izbore u podružnici koji slijede u 2014 godini. Podružnica Tisak je prva u nizu podružnica Sindikata grafičara u kojoj će se već početkom lipnja 2014. godine održati izbori. Radi velikog broja članova i raširenosti Tiska Skupština podružnice će se kao i do sada održati na delegatskom principu. Broj delegata svake regije biti će određen zavisno o brojnosti članova te regije. Uz pomoć predsjednika donesen je plan aktivnosti i priprema za slijedeće izbore.

Program aktivnosti podružnice

Uz pomoć Borisa Šiftera, Darija Hanzaleka, te Dubravke Prpić analiziran je Program rada podružnice za prošlu godinu. Dio problema je riješen, no dio problema koji imaju dugoročniju prirodu ne mogu biti promptno riješeni ali su u određenim područjima ostvarena poboljšanja. Naravno javljaju se i neki novi problemi. Stoga je donesen Program aktivnosti za 2014. godinu u čijoj provedbi će Sindikalna podružnica Tisak i Stručna služba Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske pokušati otkloniti slijedeće aktualne probleme radnika i otvorena pitanja:

• Evidencija i naknada prekovremenih sati te korištenje slobodnih dana. Iako su ostvareni znatni pomaci, događa se da se u nekim dijelovima  ne vode točne evidencije niti daju naknade prekovremenih sati te korištenje slobodnih dana, što uvelike ovisi o nadređenim rukovoditeljima. Stoga valja stalno pratiti stanje, upozoravati na konkretne povrede te tražiti sustavnu provedbu predmetnih evidencija. 

• Priznanje pripremnih radnji u radno vrijeme. U praksi poslodavac priznaje radnicima u radno vrijeme ono vrijeme kada kiosk radi, ali prodavači moraju dodatno vrijeme utrošiti za pripremu kioska i zatvaranje kioska. Dodatan  problem je i obveza naknadnog odnošenja dnevnog utroška do trezora banke, koja se ne računa pod radno vrijeme. Ovi problemi su dugoročne prirode, te će se skretati pažnja poslodavcu i tražiti njihovo konačno rješenje.

• Ugovori o radu na određeno vrijeme zbog potrebe posla. Ovo pitanje bilježi konkretne pomake, no i dalje postoji dio ugovora o radu na određeno vrijeme koji nisu nužni i trebali bi umjesto njih biti sklopljeni ugovori na neodređeno vrijeme.

• Edukacija za potrebe posla u slobodno vrijeme. Edukacije za potrebe posla trebale bi se vršiti u radno-vrijeme, ili bi radnici za to trebali dobiti slobodne sate, kao i što bi im trebalo platiti izvanredne troškove prijevoza ako postoje.

• Manjak radne odjeće i potrošnog materijala u pojedinim poslovnicama. Tražiti će se sustavna opskrba predmetnim materijalima u svim poslovnicama, te upozoravati na konkretne povrede. 

• Krađe za vrijeme radnog vremena. Česte su drske krađe u kojima se kradu fizički nezaštićeni asortimani, koji se lopovima nađu pri ruci. U takvim situacijama prodavači trebaju prijaviti krađu, kako se manjak ne bi prebacivao na njihov teret, a uz to će se tražiti potencijalna rješenja da se dodatno zaštiti proizvode i radnike.

• Kršenje prava radnika od strane pojedinih rukovoditelja. Pojedini rukovoditelji učestalije krše odredbe kolektivnog ugovora, o čemu će se u konkretnim situacijama upozoravati poslodavac. Pomaci su već i ostvareni, time što je poslodavac nedavno za dio rukovoditelja izvršio edukaciju o primjeni Kolektivnog ugovora.

Kolektivni ugovor Tisak sklopljen je na 5 godina. U svojem osnovnom tekstu traje do 2015. godine, pa stoga u pogledu tih instituta neće biti promjena u 2014. godini. Svake godine se pregovara o dodatku u kojem se nalazi dio materijalnih prava, te će se ta prava pokušati unaprijediti ili barem zadržati na istoj razini.

Neposredan rad sa članstvom potvrđen je kao jedan od temeljnih principa rada podružnice, te će u okviru materijalnih i vremenskih mogućnosti, i u idućoj godini sindikalni povjerenici i glavni sindikalni povjerenik obilaziti teren i članstvo.