Seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste – Organiziranje,temelj djelovanja svakog sindikata

Seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste – Organiziranje,temelj djelovanja svakog sindikata


U Mariji Bistrici održan je od 14. do 16. listopada 2016. godine seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Tema prvog dijela ovog seminara bila je organiziranje članova, odnosno kako pridobiti nove članove. Moderator i predavač o temi organiziranja bio je Erkan Elroy, direktor organiziranja za Europu pri UNI Global Unionu. Slična tema, vezana uz organiziranje, bila je obrađena na seminaru u studenom 2015. godine od gđe. Danice Lisičar, no g. Erkan tu je temu obradio na drugačiji pristup, tako da su prisutni dobili još bolju sliku o tome kako uspješnije organizirati svoje članove i pridobiti nove u sindikat.

U drugom dijelu seminara, predstavnici stručne službe sindikata sa sudionicima su aktualizirali pitanja iz radnog odnosa, kao što su rad na određeno vrijeme, organizacija radnog vremena, zaštita na radu itd., a potom su sudionici pripremili platforme za program rada podružnica i daljnje aktivnosti. Također su prezentirani kolektivni ugovori po podružnicama.

Zašto je bitno imati veliku sindikalnu zastupljenost


Predavač Erkan Ersoy bavi se organiziranjem već više od 10 godina. Posljednje tri godine radi prema programu koji je i na ovom seminaru izložio, te su u te tri godine sudionici njegovih seminara regrutirali oko 300.000 novih članova. Osnovna ideja je da u svakom poduzeću, odnosno na svakom radnom mjestu, bude najmanje 70% članova uključenih u sindikat. Prije svega trebamo biti svjesni činjenice da naša zemlja nije posebna i problemi su gotovo svugdje isti, ili barem slični.

Ukoliko je postotak članova sindikata, odnosno sindikalna zastupljenost, manja, tada je manja predstavnička snaga radnika, slabiji je glas radnika prilikom pregovora, a i mnogo su izloženiji napadima na njihova prava. No, ukoliko je sindikalna zastupljenost veća (barem 70%), tada je i predstavnička snaga radnika veća, jači je njihov glas prilikom pregovaranja, bolje štite svoja prava i bore se za nova.

Važnost planiranja

No, prije nego što se prijeđe na konkretno pridobivanje članstva, potrebno je isplanirati kampanju, odnosno način na koji će se pristupiti radnicima.

 Zašto je potrebno planirati kampanju?

• Zato da svi znaju kakva je njihova uloga. Svatko mora imati jasnu ulogu, kako više osoba ne bi radilo istu stvar i tako se gubilo vrijeme

• Zato da svi dobiju jasne, mjerljive zadatke. Ukoliko je zadatak mjerljiv, ljudi će imati veću motivaciju za rad

• Zato da svi budu svjesni svojih slabosti i prednosti

• Zato da se lakše pošalje poruka. Poruka ovisi o problemima na radnom mjestu. Imati samo jednu poruku, koja mora biti jednostavna, vrlo je važno jer je tada lakše ujediniti ljude u ostvarenju cilja. Ona se može odnositi na prekovremeni rad, stres na poslu, ili na neke jednostavnija pitanja kao što su skliski podovi, hladne radne prostorije… Bitno je da se poruka tiče svih radnika, ili barem većine

• Zato da jačamo sindikat i tako se borimo za članove

Organizacijski ciklus

Organizacijski ciklus sastoji se od nekoliko faza koje se zapravo vrte u krug. Često se ovakvo planiranje može primijeniti i na druge situacije, a ne samo na organiziranje članova sindikata. Prije svega, potrebno je prepoznati problem, a to se radi tako da se sluša druge, a tek onda govori. Zatim je bitno prepoznati organizacijsku strukturu. To se može činiti mapiranjem radnika prepoznavanjem vođa, održavanjem sastanaka sindikalnih povjerenika, komunikacijom… Izrazito je važna i edukacija, kako sindikalnih povjerenika, tako i ostalih radnika. Radnici moraju znati zašto je sindikat važan i kakva bi razina njihovih prava bila da nema sindikata. Na kraju je, naravno, bitna konkretna kolektivna akcija. Vrlo je bitno da svi djeluju zajedno, jer pojedinac će teško sam postići bolju razinu prava.

Uvijek se može ići direktno na rješavanje problema, bez ispunjavanja prethodnih koraka (prepoznavanje problema, planiranje…). Primjer takvog direktnog načina rješavanja problema bio bi odmah otići na razgovor s upravom. U tom slučaju, postoji nekoliko mogućih ishoda. Problem može biti riješen, ali je veća mogućnost da će biti riješen samo kratkotrajno, no još je veća mogućnost da će biti ignoriran. U tom slučaju neće doći ni do povećanja članstva u sindikatu, a ni do zajedničkih akcija. Sve to može rezultirati time da se neće postići dovoljno velika pregovaračka moć za rješavanje većih i važnijih problema. Dakle, uvijek je izglednije da će se problem riješiti ako radnici djeluju zajedno, a ne pojedinačno.

Kolektivne akcije

Prema prirodi stvari, kolektivne akcije radnici mogu poduzeti samo ako djeluju zajedno, ako su ujedinjeni oko rješavanja istog problema. No, stvarnost je često takva da se radnici boje djelovati zbog straha od otkaza.

No, postoje i kolektivne akcije koje su vrlo malog rizika:

• Ankete

• Informacijski leci

• Radnici mogu odjenuti majicu iste boje isti dan
Kolektivne akcije srednjeg rizika:

• Peticije

• Nošenje bedževa s jasnom porukom

• Protest za vrijeme ručka. (Primjer jednog takvog protesta dogodio se na aerodromu. Osobe koje čiste avione nisu imale prostor u kojem bi mogle ručati, pa su zamolili menadžere da im to odobre. Bez obzira na peticije i razne molbe, uprava ih je ignorirala. Posljednji korak bila je organizacija ručka u području gdje je prijava putnika, a tamo se uvijek nalazi velika količina ljudi. Radnici su sjeli među putnike i počeli jesti. Uprava je problem riješila odmah idućeg dana, kako tvrtka ne bi stekla lošu reputaciju. Tako se dolazi do više razine upravljanja)

Kolektivne akcije višeg rizika:

• Bojkot

• Kolektivno bolovanje

• Poštovanje pravila u potpunosti. Ukoliko je radno vrijeme od 8 do 16, radnici dolaze točno u 8.00 i odlaze točno u 16.00.

• Štrajk

Aktivno slušanje

Slušanjem radnika na najbolji ćemo način saznati za njihove probleme. A kao što je gore navedeno, prepoznavanje problema prvi je korak za uspješno organiziranje i provođenje akcije. Stoga je navedeno nekoliko savjeta kako treba aktivno slušati, a što se može primijeniti i na svakodnevne razgovore:

• Pronađite pravo mjesto i vrijeme. Ako je moguće, sjednite s radnikom na neko mirno mjesto, gdje će se radnik osjećati ugodno tijekom razgovora

• Pustite osobu da govori bez prekidanja. Dopustite joj da uzme stanku i razmisli. Pustite ju “neka misli naglas”. Dopuštajući radniku da govori, možda će sam doći do rješenja

• Pitajte jasna pitanja. Koristite ohrabrujući ton. Postavljajte pitanja koja će radnicima omogućiti da detaljno objasne sve što ih muči, a ne samo da odgovaraju s da ili ne. Postavljajući pitanja koja zahtijevaju odgovore s da ili ne, radnici će ponekad dati odgovor za koji misle da ga želite čuti, a neće davati pravu ili potpunu sliku

• Parafrazirajte. Ponavljajte određene riječi ili fraze koje su radnici koristili da bi dobili više informacija. Ponavljajući njihove riječi, zadržavate vlastite pretpostavke ili zaključke kako ne bi utjecali na govornika, a to pomaže radniku da se fokusira na problem

• Fokusirajte se na glavnu ideju. Slušajte govornikovu glavnu ideju. Ignorirajte njihove manire, pojavu ili osobnost. Imajte na umu da većina ljudi nije vješta u iznošenju svojih ideja. Razdvojite činjenice od principa, ideje od primjera, dokaze od mišljenja

• Budite otvoreni prema novim idejama. Nastavite slušati čak i onda kada govornik izražava uvjerenja koja su drugačija od vaših, ili kad iznosi ideje koje su vam nove

• Nemojte imati predrasude. Nemojte zaključivati na temelju govornikova izgleda ili reputacije. Nemojte mu “stavljati riječi u usta”. Prepoznajte vlastite predrasude i kako one mogu utjecati na vas

• Upotrebljavajte jezik tijela. Gledajte radnika ravno u oči i nemojte se vrpoljiti. Kimajte glavom kao znak da slušate i koristite neke riječi kao što su: “Shvaćam” ili “Zaista”

• Budite emotivni. Nemojte ismijavati govornika ili mu spuštati. Probajte shvatiti što radnik želi postići. Budite emotivni i slušajte ono što vam želi reći. Budite svjesni riječi koje imaju emotivnu težinu kako vas ne bi omele u slušanju

• Napravite sažetak rečenog. Sumirajte ono što vam je rečeno i pitajte govornika jeste li sve dobro shvatili. Pobrinite se da radnik zna koji će biti idući korak

• Pravite bilješke. Neka vam bilješke budu kratke i sadržavaju ono što je bitno. Vježbajte pisanje koje će omogućiti da ne gubite previše kontakta oči u oči s govornikom. Nakon sastanka sve provjerite i popunite praznine

Izrada programa rada podružnica

Učlanjeno 5% novih radnika

Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, obavijestio je kako je od prošlog seminara ažurirana nova baza podataka članova sindikata te je vidljivo koliko je pojedina podružnica učlanila novih članova. Rezultati su sljedeći: Tiskara Zelina (1), URIHO (2), Gradska tiskara Osijek (1), EPH (1), Lana-Karlovačka tiskara (1), Bakrotisak (2), Radin print (2), AKD (3), Znanje (3), Model Pakiranja (3), Narodne novine (3), Zrinski (4), Grafički zavod Hrvatske (4), Ustanova DES (5), Istragrafika (5), Novi List (10), Odašiljači i veze (15) te Tisak (138). Ove brojke predstavljaju 5% novih članova u odnosu na ukupni broj članova sindikata, što svakako predstavlja pozitivan pomak i dobar smjer.
Problemi u području radnih odnosa

Matea Mikić, pravnica u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, aktualizirala je pitanja iz radnog odnosa, kao što su ugovori o radu na određeno vrijeme, agencijski radnici, radno vrijeme (nejednaki raspored radnog vremena, prekovremeni rad), evidencija radnog vremena, odmori, pitanja iz zaštite na radu… Bitno je naglasiti da je dužnost poslodavca, a i vrlo je bitno i za radnike, da pravilno vode evidenciju radnog vremena. U evidenciji radnog vremena, osim vremena početka i završetka rada, potrebno je unositi i razdoblje zastoja i prekida rada bez krivnje radnika (u tom slučaju poslodavac je dužan radniku isplatiti naknadu plaće) te vrijeme nenazočnosti na poslu (tjedni, dnevni, godišnji odmori, bolovanja…). Sudionici su imali mnoštvo pitanja vezano uz pitanja iz radnog odnosa te su mnoge probleme uočili i u svojim podružnicama. Na temelju njihovih prijedloga i uočenih problema, počelo se sa sastavljanjem programa rada podružnica. U navedenom programu trebali bi biti izlistani svi problemi s kojima se pojedina podružnica susreće te aktivnosti koje će se poduzeti u rješavanju tih problema, odnosno plan akcija.

Dobra pokrivenost kolektivnim ugovorima

Još jedna od tema seminara bio je i pregled kolektivnih ugovora po podružnicama. Ukratko su izložena prava radnika koja se nalaze u kolektivnim ugovorima, i još jednom naglašena njihova važnost, a to je da Zakon o radu jamči samo minimalna prava. Sva ostala prava, a prije svega materijalna (jubilarna nagrada, božićnica, regres, solidarne pomoći, naknada za prijevoz) propisana su kolektivnim ugovorima. Trenutačna pokrivenost članstva kolektivnim ugovorima iznosi 73%, što predstavlja pozitivan pomak u odnosu na prošlu godinu.

Na kraju seminara sudionici su davali prijedloge na izradu nove pristupnice koja bi uskoro trebala biti izrađena. Svi su se vrlo aktivno uključili i davali prijedloge, koji će zasigurno biti aktivno razmatrani, a neki od njih sigurno i usvojeni.