Podružnica Bakrotisak o politici plaća

Podružnica Bakrotisak o politici plaća

Garešnica – dana 14. srpnja 2021. godine u sindikalnoj podružnici Bakrotisak održan je sastanak te sindikalne podružnice na kojoj se razgovaralo o prijedlogu nove sistematizacije radnih mjesta koju predlaže poslodavac, a koja je dostavljena radničkom vijeću na mišljenje sukladno Zakonu o radu.

Naime, iako je poslodavac, nakon sklapanja novog Kolektivnog ugovora početkom ove godine donio novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koja je imala za cilj da se u toj sindikalnoj podružnici uredi jasna, i transparentna politika plaća koja će se temeljiti na jasnim i istovjetnim kriterijima za sve radnike, ocjena sindikalne strane u vezi novog prijedloga Pravilnika jest da će novi koeficijenti u prijedlogu Pravilnika biti novi poticaj da se ponovi neujednačena politika plaća, od koje se odustalo početkom godine.

Naime, iz prijedloga novih koeficijenata koju je poslodavac dostavio Radničkom vijeću na mišljenje može se zaključiti da se sistematizacija kroji prema pojedincima, umjesto da se kod pripisivanja novih koeficijenata vodi računa da se politika plaća vodi na sustavan način. Sindikat smatra da se promjena koeficijenata mora se temeljiti na ujednačenim rasponima povećanja koeficijenata za pojedina radna mjesta kako bi se izbjegao nesrazmjer u povećanju koeficijenata u usporedbi više i niže plaćenih poslova i radnih mjesta, te da primarni način povećanja plaće radnicima treba biti povećanje osnovice.

Navedeni sastanak sindikalne podružnice ujedno je bila dobra prilika da se dosdašnjim sindikalnim povjerenicima Josipu Strahonju i Mileni Miščević Sindikat zahvali na dosadašnjem radu, trudu i zalaganju za boljitak uvjeta rada u toj sindikalnoj podružnici, te da se dogovori daljnji koraci u radu te sindikalne podružnice.