Sindikati traže suzbijanje nejednakosti u plaćama u EU!

Sindikati traže suzbijanje nejednakosti u plaćama u EU!
U organizaciji Europske konfederacije sindikata (ETUC), 26. lipnja 2018. godine, u Sofiji je održana konferencija o konvergenciji (približavanju) plaća radnika između istoka i zapada EU. Na konferenciji su se okupili predstavnici europskih institucija, poslodavaca i sindikata kako bi se raspravilo o tome kako suzbiti nejednakosti u plaćama između država članica EU te osnovao “Europski savez za plaće” koji ima cilj smanjiti nejednakosti u plaćama uzlaznom konvergencijom plaća. Kroz “Europski savez za plaće” poduzele bi se mjere kojima bi se potaknula produktivnost, ulagalo u ljudske potencijale, potaknula socijalna mobilnost koja se temelji na jednakom postupanju.
Naime, iako je u državama članicama Europske unije zamijećeno poboljšanje na tržištima rada, činjenica je da ta poboljšanja ne prati i povećanje plaća radnika. U mnogim državama do povećanja plaća ne dolazi zbog još uvijek nezadovoljavajućeg stanja na tržištu rada, slabe produktivnosti i očekivanja niske inflacije. Ujedno je istaknuto da je u razdoblju od 2014. do 2016. godine realni rast plaća zaostajao za rastom produktivnosti pa je tako u EU u razdoblju od 2000. do 2016. godine realan rast produktivnosti po zaposlenoj osobi rastao 14,3%, a porast plaća u tom istom razdoblju 10,2%.
Stoga su se na konferenciji razmatrali mehanizmi kojima bi se omogućilo da se u državama članicama EU, u suradnji sa socijalnim partnerima, provede takav mehanizam politike plaća koji će osigurati da uz porast produktivnosti rastu i plaće, posebice kada je riječ o plaćama radnika koji rade u nesigurnim oblicima rada.