Slijedi ratifikacija kolektivnog ugovora u AR Packaging

Slijedi ratifikacija kolektivnog ugovora u AR Packaging

Na završnom sastanku poslodavca i predstavnika Sindikata grafičara i medija koji je održan putem Interneta dana 19. siječnja 2022. godine, usuglašena su i posljednja otvorena pitanja u novom tekstu Kolektivnog ugovora.

Podsjetimo, s obzirom da je tekst važećeg Kolektivnog ugovora isticao krajem prošle godine, Sindikat i poslodavac započeli su kolektivne pregovore o novom kolektivnom ugovoru početkom lipnja 2021.

Održano je nekoliko sastanaka pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata, a na nekima su od njih sudjelovali i predstavnici vlasnika AR Packaging.

Prvenstveni interes Sindikata u kolektivnim pregovorima je bio unaprijediti postojeću razinu materijalnih prava radnika u toj sindikalnoj podružnici. Nakon iznijetih početnih stavova obiju strana, poslodavac i sindikat su uspjeli pronaći konsenzus o pojedinim otvorenim pitanjima, no konačnu ocjenu o prihvatljivosti predloženog kolektivnog ugovora dati će sami radnici.

U skladu sa dosadašnjom dobrom praksom, Sindikat će među radnicima AR Packaging provesti postupak ratifikacije prijedloga Kolektivnog ugovora, na kojem će radnici imati mogućnost izjasniti se da li im je prihvatljiv novi Kolektivni ugovor. Ukoliko se većina radnika izjasni pozitivno, Sindikat će s poslodavcem sklopiti novi Kolektivni ugovor za naredno razdoblje od tri godine, uz mogućnost produženja.

Ključna poboljšanja novog kolektivnog ugovora odnose se na povećanje osnovnog boda u 2022. godini za 2%, u 2023. godini za 1,6% te 2024. godine za 1,4%, te uvođenje senioriteta svojevrsnog oblika minulog rada kao dijela stimulacije, povećanje naknade troškova prijevoza, jubilarnih nagrada, naknada za rođenje djeteta i ostalih sličnih naknada.

Sa poslodavcem je dogovoreno održavanje skupa radnika na kojem će se radnici informirati o tijeku i ishodu provedenog postupka kolektivnih pregovora i na kojem će imati mogućnost postaviti pitanja o razini prava koja je dogovorena. Skup radnika planira se održati 1. veljače 2022. godine.