Stanje kolektivnih ugovora – Kolektivnim ugovorima obraniti prava radnika

Stanje kolektivnih ugovora – Kolektivnim ugovorima obraniti prava radnika

Kriza koja je počela krajem 2008. godine traje, teška gospodarska situacija se još uvijek produbljuje. Iako su prošle već četiri godine stanja u mnogim društvima su sve teža. Uz povećanje nelikvidnosti, pad proizvodnje je kod nekih zamjetan, a glavne uštede mnogi poslodavci žele ostvariti kroz otpuštanja radnika i smanjenja plaća i drugih materijalnih prava radnika.

Poslodavci žele smanjiti prava

U 2013. godini nastavlja se ono što je predviđeno i što se radi zadnje tri godine. Produženje postojećih kolektivnih ugovora sa naglaskom na zadržavanjem postojećih prava jer pritisak poslodavaca na smanjenje prava je sve veći i obuhvaća sve više i više dosadašnjih prava. Uz smanjenje minulog rada sada je zahtjev na ukidanju obračuna dodatka na kompletni  minuli  rad. Zahtjevi su na preinake pojedinih prava u mogućnosti dakle da isplata ovisi o volji poslodavca a ne o utvrđenom pravu. Praktično sve isplate koje smo ugovorili, a njihova visina je određena Pravilnikom o porezu na dohodak, poslodavci žele ukinuti.

Spriječiti Pravilnike o radu

Rezultat je to i politike nove Vlade HR koja ukida pojedina prava onima koji se financiraju iz proračuna ali i profitabilnim društvima u vlasništvu države. Osim preslikavanja smanjenja iz državne politike i HUP za svoje članove odnosno poslodavce daje instrukcije i upute za brisanje svih prava koja se ugovaraju kolektivnim ugovorima. Na taj način želi se da kolektivni ugovori izgube ulogu i značaj pri reguliranju financijskih prava koja proizlaze iz radnog odnosa.

Forsiranje Pravilnika o radu kao akta u kojem će to regulirati sami, a ne kroz ugovorni odnos i Kolektivni ugovor  poslodavci  žele bez izuzetka. Konstatacija iz prijašnjih izvještaja i dalje stoji – poslodavci nakon dobivenih uputa od HUP- a (Udruga poslodavaca) žele otkazati postojeće kolektivne ugovore sa napomenom da će dostaviti prijedlog teksta novog kolektivnog ugovora ili jednostavno donašaju Pravilnike o radu.

Većina prava sačuvana, umanjenja privremena

Produženja, pregovori i inicijative u društvima naše djelatnosti  su različita i ovise o situaciji u pojedinom društvu. U većini društava kolektivni se produžuju na način da uspijevamo zadržati dosadašnja prava, negdje na žalost moramo pristajati na smanjenja pojedinih prava a bilo je  slučajeva da smo uspjeli i povećati visinu plaće.

Problemi oko izmjena i produženja kolektivnih ugovora su sve veći  i veći. Gospodarska kriza odrazila se na poslovanje društava u našoj djelatnosti za sada kod nekih više kod nekih manje a poslodavci različito reagiraju. Veliki je pritisak na prava iz kolektivnih ugovora pogotovo na plaće, ako nije  smanjenja plaća smanjeno je neko od drugih prava. Uočeno je dalje da su smanjenju prava pribjegli i oni koji posluju  dobro pa čak i ostvaruju dobit. Posebno što bi napomenuo to je da su sve promjene najprije prodiskutirana i dogovorena sa članovima sindikata ili povjereništva iz pojedinog društva, a onda se tek išlo na pregovore. 

Drugi problem je „višak radnika“ odnosno nedostatak posla koji poslodavac nije osigurao ali redovito ga tumači viškom radnika to je pravilo u svim društvima bez izuzetaka.

Dakle, kolektivni ugovori se uglavnom produžuju sa postojećim nivoom prava ili su pojedina prava smanjena. Radi se o smanjenjima plaća ili nekih drugih prava kroz smanjenje najniže osnovne plaće ili kroz skraćenje radnog vremena. Treba napomenuti da su sva smanjenja vremenski ograničena i da se pažljivo procijenila situacija u svakom društvu prije nego se pristalo na smanjenje plaća. Tamo gdje se poslovanje smanjilo i gdje je bilo pitanje opstanka društva  pristajalo se na privremena smanjenja prava.    

72% članova pokriveno kolektivnim ugovorima

Pokrivenost članstva sa kolektivnim ugovorima je u 2012. godini pala u odnosu na 2011. godinu i prijašnje razdoblje. Prema broju podružnica pokriveno ih je 40%, do sada je bilo oko 45%. Dok je prema broju članova pokrivenost pala na 72%. U 2011. godini bila je 82 %. 

U zadnje vrijeme pojavljuje se još jedan problem a to je novi Zakon o reprezentativnosti sindikata gdje se za svako društvo mora provesti procedura propisana zakonom. Jednostavnije  je kod društava gdje smo jedini sindikat dok je puno teže u društvima gdje je više sindikata i gdje se oni moraju dogovoriti i potpisati sporazum o zajedničkim pregovorima a ako ne ide se na prebrojavanje članova.

 Poslodavci su shvatili značenje i važnost kolektivnih ugovora. Da li su naši članovi svjesni važnosti  kolektivnih ugovora i prava koja smo ostvarili kroz njih. Mogu reći da jesu ali još nedostaje hrabrosti i odlučnosti reći ne pritiscima i stati u obranu svojih prava.