Što donosi „Lex Agrokor“?

Što donosi „Lex Agrokor“?
Kriza u koncernu Agrokor potaknula je Vladu Republike Hrvatske da Hrvatskom saboru predloži donošenje Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, koji je stupio na snagu 7. travnja 2017. godine. Cilj navedenog Zakona je osigurati zaštitu održivosti poslovanja trgovačkih društava od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku koja svojim poslovanjem, uključujući i povezana ili ovisna društva utječu na gospodarsku, socijalnu i financijsku stabilnost u Republici Hrvatskoj.
Ako bi neko od trgovačkih društava, koje bi se na temelju Zakona smatralo trgovačkim društvom od posebnog značaja za Hrvatsku, zapalo u poslovne probleme, tj. ako bi postojao neki od predstečajnih ili stečajnih razloga, Zakonom se propisuje mjera izvanredne uprave, koja se provodi prema odredbama toga Zakona.
Postupak izvanredne uprave provodi se u cilju osiguravanja održivosti poslovanja trgovačkog društva i njegovih ovisnih i povezanih društava. Dakle, cilj navedenoga Zakona ne bi trebao biti namirenje vjerovnika, kao što je to slučaj kod Stečajnog zakona, već održivost poslovanja. Stoga se Zakonom predviđa da za vrijeme izvanredne uprave nije dopušteno pokretanje postupka likvidacije dužnika, a do završetka postupka nije dopušteno pokretanje stečajnog odnosno predstečajnog postupka.
Postupak izvanredne uprave provode tijela predviđena Zakonom, odnosno izvanredni povjerenik, savjetodavno tijelo i vjerovničko vijeće. U postupku izvanredne uprave se primjenjuju odredbe Stečajnoga zakona, osim ako Zakonom nije drugačije određeno. Početkom postupka izvanredne uprave, poslovanje dužnika preuzima izvanredni povjerenik koji samostalno vodi poslovanje dužnika i poduzima sve radnje u postupku koje su mu povjerene. Međutim, izvanredni povjerenik je dužan svaki mjesec do prihvaćanja nagodbe podnositi izvješće Ministarstvu gospodarstva, savjetodavnom tijelu, sudu i vjerovničkom vijeću o gospodarskom i financijskom stanju dužnika, ali i o provedbi mjera. Na taj se način osigurala kontrola rada i postupanja izvanrednog povjerenika tijekom trajanja postupka izvanredne uprave. Izvanredni povjerenik ima prava i obveze stečajnoga upravitelja, pa mu je jedna od važnih zadaća sastavljanje tablice prijavljenih tražbina vjerovnika trgovačkog društva nad kojim je otvoren postupak te utvrđivanje tražbina.
Položaj radnika u samom postupku
Zakonom je bilo potrebno osigurati da radnici i njihovi predstavnici imaju mogućnost participirati u institucionalnom okviru kako bi dobili potrebne informacije o tijeku postupka i mjera koje se u postupku poduzimaju. Radnici bi preko svog predstavnika u savjetodavnom vijeću imali mogućnost kontrolirati i nadzirati rad izvanrednog povjerenika te preko navedenog tijela dobivali potrebne informacije o radnjama koje se poduzimaju u postupku te ocjenjivali na koji način se navedene radnje mogu odraziti na položaj radnika u tom trgovačkom društvu i njegovim povezanim i ovisnim društvima.
Povlašteni položaj radnika, u odnosu na njihova potraživanja Zakonom se osigurava na dva načina. Naime, ako izvanredni povjerenik uz prethodnu suglasnost vjerovničkog vijeća preuzme novo zaduženje u ime i za račun dužnika radi smanjenja sistemskog rizika, nastavka poslovanja, očuvanja imovine ili ako se radi o podmirenju tražbina iz operativnog poslovanja, ti će vjerovnici imati prednost prilikom namirenja pred ostalim tražbinama vjerovnika, izuzev tražbina radnika i bivših radnika. Tražbine radnika i bivših radnika imat će prednost prilikom namirenja pred novim zaduženjem.
Položaj radnika ujedno se nastojao zaštititi u odnosu na pokrenute postupke. Naime, od dana otvaranja postupka izvanredne uprave do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih i postupaka osiguranja kao niti postupaka izvansudske naplate, protiv dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava, osim postupaka koji se odnose na sporove iz radnih odnosa. Postupci, koji su u tijeku, prekidaju se danom otvaranja postupka izvanredne uprave.
Okončanje postupka
Unatoč trajanju postupka izvanredne uprave, sud može, na zahtjev izvanrednog povjerenika u bilo koje doba za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave, uz probavljenu suglasnost vjerovničkog vijeća, odlučiti da se postupak izvanredne uprave okonča i da se otvori stečajni postupak ako smatra da se ciljevi izvanredne uprave ne mogu postići. Postupak izvanredne uprave završava nakon što postane pravomoćno rješenje suda o obustavi postupka izvanredne uprave, provedbom nagodbe ako je ona sklopljena, te protekom roka od 15 mjeseci od dana otvaranja postupka izvanredne uprave ako nagodba nije sklopljena.