Stroža pravila za poslovanje udruga, uključujući i sindikate

Stroža pravila za poslovanje udruga, uključujući i sindikate

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA te IZMJENE UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

U fazi donošenja je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, a koji će za mnoge neprofitne organizacije odnosno udruge, uključujući i sindikate, jasno i nedvojbeno odrediti pravila vođenja materijalno-financijskog poslovanja i računovodstva. Budući da naš Sindikat posluje transparentno te većim dijelom već i imamo uređeno poslovanje kako je predviđeno u prijedlogu Zakona, za nas neće biti velikih promjena, no ponovno se  naglašava kako će se isplate u gotovini morati svesti na minimum i da će izvještavanje podružnica i dostava potrebnih podataka morati biti što ažurniji. 

Novi zakon

Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija je usvojen na prvom čitanju sjednice Sabora 4. veljače 2014. godine te ide na drugo čitanje gdje će se raspravljati o još nekim ključnim pitanjima kao što je obveza javne objave financijskih izvješća za neprofitne organizacije, pitanje osnivanja trgovačkih društava i pitanja koja se tiču vjerskih zajednica i sportskih društava. Donošenje konačnog teksta Zakona najavljuje se tijekom ožujka ili travnja 2014. godine.

Novim Zakonom uređuje se područje računovodstva neprofitnih organizacija, uz zadržavanje temeljnih postavki računovodstva neprofitnih organizacija propisanih Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08 i 7/09).

Cilj je novoga zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija urediti, uz područje knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, organizacije knjigovodstva, obavljanje popisa imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, financijsko izvješćivanje, i druga područja koja se odnose na računovodstvo i računovodstvenu podršku financijskom upravljanju neprofitnih organizacija.

Novim zakonom proširuje se obuhvat obveznika i na nezavisne zastupnike, zastupnike nacionalnih manjina i nezavisne članove predstavničkih tijela jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, kako bi se postiglo usklađenje s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe prema kojima su navedeni obveznici dužni voditi poslovne knjige, sastavljati i podnositi financijska izvješća na način utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Pri tome se prvenstveno misli na uvođenje načela dobrog financijskog upravljanja, koje se očituje kroz namjensko, racionalno i transparentno raspolaganje financijskom i nefinancijskom imovinom, jačanje odgovornosti prema članovima i javnosti i postavljanje okvira vezanog uz računovodstveno planiranje (izradu i usvajanje financijskog plana/proračuna).

Zbog potrebe da se statističkim podacima obuhvati cijeli neprofitni sektor, uvodi se obveza dostave financijskih izvješća svim neprofitnim organizacijama, ali prilagođeno izvorima financiranja, visini prihoda i vrijednosti imovine, te se propisuje javna objava financijskih izvještaja svih neprofitnih organizacija kroz Registar neprofitnih organizacija koje vodi Ministarstvo financija.

Također, Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija nisu mogle izravno biti propisane prekršajne i kaznene odredbe. Međutim, s obzirom na to da je dosadašnja praksa u provođenju Uredbe ukazala na potrebu njihova uvođenja, novim zakonskim rješenjima sustavno će se urediti i pitanje prekršaja i kazni, poglavito u slučajevima ako neprofitna organizacija poslovne knjige ne vodi sukladno propisima, knjigovodstvene isprave i postupanja nisu u skladu s odredbama propisa, prihodi i rashodi, imovina i obveze nisu iskazani na propisani način, financijske izvještaje ne sastavi i ne dostavi u predviđenim rokovima i obliku.

Izmjene i dopune Uredbe

Donesene su izmjene Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 158/13, 1/14), prema kojima je dana mogućnost za kontinuitet knjigovodstvenih evidencija i financijskih izvješća u prijelazom razdoblju od 1. siječnja 2014. g. do dana stupanja na snagu navedenog zakona.

Izmjene se odnose na dodavanje novih skupina računa s pripadajućim podskupinama i odjeljcima (37-prihodi, 47-rashodi), a koje se odnose na prijenos sredstava između neprofitnih organizacija, od kojih svaka ima pravnu osobnost, čiji su odnosi uređeni posebnim propisima, nadalje koristi se za interno evidentiranje prihoda, odnosno rashoda koje jedna podružnica neprofitne organizacije ostvari od druge podružnice unutar iste neprofitne organizacije.

Kod izrade jedinstvenog financijskog izvješća neprofitne organizacije ove prihode potrebno je eliminirati postupcima konsolidacije s obzirom na to da podružnice nemaju pravnu osobnost i ne predaju svoja financijska izvješća (čl.50a i 58.a Uredbe).

Ažurno financijsko izvješćivanje

Financijska izvješća podnose se Ministarstvu financija.

Neprofitne organizacije sastavljaju i podnose financijska izvješća na razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njenih organizacijskih dijelova.

Dakle, sve podružnice dostavljaju podatke u sam Sindikat – stručnim službama, koje objedinjene podatke predaju u jednom izvješću.

Podružnice ne mogu zasebno predavati izvješća pod OIB-om samog Sindikata.

Isplate pomoći i drugih davanja fizičkim osobama

Budući da naš Sindikat posluje transparentno i većim dijelom imamo uređeno sve kao je predviđeno u prijedlogu Zakona, za nas neće biti velikih promjena. No naglasak je da se isplate pomoći članstvu i refundacije troškova vrše putem žiroračuna i tekućih računa, a isplate u gotovini svedu na izvanredne slučajeve.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (“Narodne novine” 79/13), propisan je novi obrazac – JOPPD koji se počinje primjenjivati od 1. 1. 2014. g., odnosno obveza predaje obrasca za sve isplate koje se dogode od 1. 1. 2014. g. na ime isplate plaća i honorara, dnevnica, putnih troškova, upotreba vlastitog vozila u službene svrhe, dividende i udjele u dobiti, naknade za prijevoz, darovi djeci, prigodne nagrade, otpremnine, razne pomoći članovima, itd. Ukratko, obveza je prijaviti praktično svaku isplatu koju neka pravna osoba može isplatiti fizičkoj osobi. Stoga, da bi Sindikat mogao izvršavati ove obveze potrebno je da sve tražene podatke ažurno dostavljaju i podružnice.

Uz zahtjev za isplatom pomoći i sličnih isplata potrebno je dostaviti:

1. ODLUKU O ISPLATI (sindikalni povjerenici ili sindikalna povjereništva), putni nalog ili eventualno neki drugi DOKUMENT iz kojeg je vidljivo s koje osnove se vrši isplata.

2. IME, PREZIME, ADRESA PREBIVALIŠTA, ŠIFRA OPĆINE PREBIVALIŠTA,  OIB i IBAN fizičke osobe na čije ime se isplaćuje.

3. Isplate HONORARA i DARIVANJA ZA ZDRAVSTVENE POTREBE se isplaćuju  isključivo na ŽIRORAČUNE fizičkih osoba, a ne na tekuće račune. Dakle, u tim slučajevima je potrebno dostaviti žiroračune.

Za refundaciju troškova putem blagajni potrebno je dostaviti R-1 račune koji su naslovljeni na SINDIKAT GRAFIČKE I NAKLADNIČKE DJELATNOSTI HRVATSKE, Breščenskog 4, Zagreb, i OIB-om 66174749091.