Svaki 11. radnik u Hrvatskoj radi na crno!

Svaki 11. radnik u Hrvatskoj radi na crno!
U organizaciji Instituta za javne financije 1. rujna održana je konferencija o temi „Neprijavljeni rad u zemljama Jugoistočne Europe – prema uspješnijoj borbi protiv te pojave“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja o uzrocima i pojavnim oblicima neprijavljenog rada u zemljama Jugoistočne Europe, koje se provodilo u okviru projekta „Siva zona – izvan sjene, razvoj kapaciteta i mogućnosti za suzbijanje neprijavljenog rada u Bugarskoj, Hrvatskoj i Makedoniji“.
Na konferenciji su predstavljene konkretne preporuke o mjerama koje je potrebno provesti da bi se suzbio neprijavljeni rad, a koji se temelje na rezultatima ankete provedene među radnicima i poslodavcima. 
Rezultati za Hrvatsku su poražavajući. Svaki 11. radnik radi na crno. Od 10, njih 6 vjeruje da je najmanje 20% njihovih kolega prekršilo porezne i radno-pravne propise. Istraživanje ujedno pokazuje da je percepcija ljudi o raširenosti rada na crno i nedostatak povjerenja u institucije glavni poticaj i radnicima i poslodavcima da ne prijavljuju radni odnos. Uzroci neprijavljenog rada, prema stručnjacima, ujedno leže i u visokoj stopi nezaposlenosti te u niskim mirovinama.
Dosadašnji pristupi vlasti u suzbijanju te pojave, koji su se temeljili na pojačanom kažnjavanju i na strožem nadzoru, nisu se pokazali učinkovitima u suzbijanju te pojave pa stručnjaci smatraju da je u Hrvatskoj nužno poraditi na promjenama društvenih vrijednosti i uvjerenja, te na modernizaciji formalnih institucija. Ujedno smatraju da bi Vlada trebala više pažnje posvetiti širenju svijesti o štetnosti te pojave, edukaciji građana i namijeniti veća sredstva u borbi protiv te pojave.